Mark Muqaddas xushxabar 9 bob

1 Isoning qiyofasi o‘zgaradi. 14 Iso jin chalgan bolaga shifo beradi. 30 Iso yana O‘z o‘limi haqida gapiradi. 33 Eng katta kim? 38 Bizga qarshi bo‘lmagan — biz tomondadir. 42 Yo‘ldan ozdirish haqida.

1 Iso ularga yana dedi: — Sizlarga chinini aytayin, bu yerda turganlardan ba’zilari borki, ular Xudoning Shohligini qudrat bilan kelishini ko‘rmagunlaricha, o‘lmaydilar.
2 Oradan olti kun o‘tdi. Iso yoniga Butrus, Yoqub va Yuhannoni olib, baland bir toqqa chiqdi. U yerda, ularning ko‘z o‘ngida Isoning qiyofasi o‘zgarib ketdi.
3 Uning kiyimlari ham ko‘zni qamashtiradigan darajada oppoq bo‘lib qoldi, yer yuzida hech bir kir yuvuvchi bunday oqartira olmas edi.
4 Shunda shogirdlar Iso bilan gaplashib turgan Ilyos bilan Musoni ko‘rishdi.
5 Butrus Isoga dedi: — Ustoz, yaxshi ham shu yerda ekanmiz! Keling, uchta chayla yasaylik: bittasi Sizga, bittasi Musoga, bittasi Ilyosga.
6 Shogirdlar shunchalik qo‘rqib ketgan edilarki, Butrus nima deb aytayotganini o‘zi ham bilmas edi.
7 Shu paytda bulut paydo bo‘lib, ularga soya soldi. Bulut orasidan shunday ovoz eshitildi: — Bu Mening sevikli O‘g‘limdir, Unga quloq solinglar!
8 Birdaniga shogirdlar atrofga qarab, yolg‘iz Isodan boshqa hech kimni ko‘rishmadi.
9 Tog‘dan tushayotganlarida Iso ularga buyurdi: — Inson O‘g‘li o‘lib tirilmaguncha, bu ko‘rganlaringizni hech kimga aytmanglar.
10 Ular bu haqda hech kimga aytmadilar, ammo o‘zaro: “O‘likdan tirilish nima degani ekan?” deb, bu xususda munozara qila boshladilar.
11 Ular Isodan so‘radilar: — Nega Tavrot tafsirchilari, Masihdan oldin Ilyos kelishi kerak, deb aytadilar?
12 Iso ularga javoban dedi: — To‘g‘ri, avvalo Ilyos kelib, hamma narsani tiklaydi. Xo‘sh, Muqaddas Bitiklarda, Inson O‘g‘li ko‘p azob chekishi va xo‘rlanishi kerak, deb ham yozilmaganmi?!
13 Biroq Men sizlarga shuni aytaman: Ilyos allaqachon kelgan va u haqda yozilganidek, uni xohlaganicha ho‘rladilar.
14 Iso uch shogirdi bilan tog‘dan tushganda, ular qolgan shogirdlari atrofiga yig‘ilgan katta olomonni ko‘rdilar. Ba’zi Tavrot tafsirchilari Isoning shogirdlari bilan bahslashayotgan edilar.
15 Odamlar Isoni ko‘rib, hayratga tushishdi. Uning oldiga yugurib borib, salom berishdi.
16 — Nimalar to‘g‘risida bahslashyapsizlar? — deb so‘radi Iso.
17 Olomon orasidan kimdir javob berdi: — Ustoz! Sizning oldingizga o‘g‘limni olib kelgan edim, uni jin chalgani uchun gapira olmaydi.
18 Jin uni qayerda tutib olsa, yerga yiqitadi. O‘g‘limning og‘zidan ko‘pik chiqadi, u tishlarini g‘ichirlatib, qotib qoladi. Men shogirdlaringizga, jinni quvib chiqaringlar, dedim, ammo ular eplay olmadilar.
19 Iso bunga javoban: — Ey imonsiz avlod! Qachongacha sizlar bilan bo‘laman? Qachongacha sizlarga toqat qilaman? Oldimga keltiringlar bolani! — dedi.
20 Bolani Isoning oldiga keltirishdi. Isoni ko‘rishi bilanoq jin bolani qaltiratib tashladi. Bola yerga yiqildi–yu, og‘zidan ko‘pik oqizgancha ag‘nab yotaverdi.
21 Iso uning otasidan: — Qachondan beri u bunday ahvolga tushadi? — deb so‘radi. — Bolaligidan shunaqa.
22 Jin uni halok qilmoqchi bo‘lib ko‘p marotaba olovga, suvga tashladi. Agar qo‘lingizdan kelsa, bizlarga rahm qiling, yordam bering, — dedi.
23 Iso unga shunday javob berdi: — “Qo‘lingizdan kelsa” deganing nimasi?! Agar odam ishonsa, hamma narsaning imkoni bor.
24 Shu on bolaning otasi hayqirib yubordi: — Ishonaman! Ishonchsizligimni yengishimiga yordam bering!
25 Tomoshaga yig‘ilayotgan xalqni ko‘rgan Iso yovuz ruhga do‘q qilib: — Ey, gung qiladigan ruh, Men senga buyuraman: boladan chiqib ket! Bundan keyin hech qachon uning ichiga qaytib kirma! — dedi.
26 Shunda jin qattiq qichqirib yubordi–da, bolani shiddat bilan qaltiratib, undan chiqib ketdi. Bola o‘likday bo‘lib qolganidan, ko‘pchilik uni o‘ldi, deb aytdi.
27 Lekin Iso uni qo‘lidan ushlab turishiga yordam berdi, bola oyoqqa turdi.
28 Iso uyga kirdi. U yolg‘iz ekan, shogirdlari Undan: — Nega biz jinni quvib chiqara olmadik? — deb so‘radilar.
29 Iso ularga dedi: — Bu toifa jinlarni ibodatdan boshqa yo‘l bilan haydab bo‘lmaydi.
30 Iso va shogirdlari u yerdan jo‘nab, Jalila viloyatidan o‘tdilar. Iso buni hech kim bilib qolishini istamas edi.
31 U shogirdlariga ta’lim berib, shunday dedi: — Inson O‘g‘li odamlar qo‘liga tutib beriladi. Uni o‘ldirishadi, uch kundan keyin esa U tiriladi.
32 Shogirdlar esa bu so‘zlarni tushunmadilar, ammo Undan gaplarining ma’nosini so‘rashga botina olmadilar.
33 Iso shogirdlari bilan Kafarnahum shahriga keldi. Uyda bo‘lganda, shogirdlaridan so‘radi: — Yo‘lda ketayotib nimalar haqida bahslashdingiz?
34 Ular indamadilar, chunki ular: “Oramizda eng katta kim?” deb o‘zaro bahslashgan edilar.
35 Iso o‘tirib, o‘n ikki shogirdini yoniga chaqirdi: — Kim birinchi bo‘lishni istasa, hammaning oxirida tursin va hammaga xizmatkor bo‘lsin, — dedi.
36 So‘ngra bir bolani olib, ularning o‘rtasiga turg‘izib qo‘ydi va bolani quchoqlagancha, shogirdlariga dedi:
37 — Kim shunday bolalardan birini Mening nomimdan qabul qilsa, u Meni qabul qilgan bo‘ladi. Kim Meni qabul qilsa, u Meni emas, balki Meni Yuborganni qabul qilgan bo‘ladi.
38 Yuhanno Isoga dedi: — Ustoz! Biz bir odamni ko‘rdik. U Sizning nomingiz bilan jinlarni quvib chiqarayotgan ekan. U biz bilan yurmagani uchun unga bunday qilishni man etdik.
39 Iso shunday dedi: — Man etmang! Chunki Mening nomim bilan mo‘jiza yaratgan biror bir kimsa darrov Meni yomonlay olmaydi.
40 Kim bizga qarshi bo‘lmasa, u biz tomonda.
41 Sizlarga chinini aytay: Masihga tegishli bo‘lganingiz uchun sizga bir piyola suv bergan har qanday odam albatta mukofotini oladi.
42 Iso so‘zida davom etib dedi: — Menga ishongan shu kichiklarning birontasini yo‘ldan ozdirgan odamning holiga voy. Bunday qilgandan ko‘ra, o‘sha odamning bo‘yniga tegirmon toshini osib, uni dengizga tashlashgani o‘zi uchun yaxshiroq bo‘lardi.
43 43Agar yo‘ldan ozishingga qo‘ling sababchi bo‘lsa, uni chopib tashla. Ikki qo‘ling bilan so‘nmas do‘zax o‘tiga yo‘liqqaningdan ko‘ra, mayib bo‘lib abadiy hayotdan bahramand bo‘lganing yaxshiroqdir.
44 Do‘zaxning qurti ham o‘lmas, olovi ham so‘nmas.
45 45Agar yo‘ldan ozishingga oyog‘ing sababchi bo‘lsa, uni chopib tashla. Ikki oyog‘ing bilan do‘zaxga tashlangandan ko‘ra, cho‘loq bo‘lib abadiy hayotdan bahramand bo‘lganing yaxshiroqdir
46 Do‘zaxning qurti ham o‘lmas, olovi ham so‘nmas.
47 Agar yo‘ldan ozishingga ko‘zing sababchi bo‘lsa, uni o‘yib tashla. Ikki ko‘zing bilan do‘zaxga tashlangandan ko‘ra, bir ko‘z bilan Xudoning Shohligiga kirganing yaxshiroqdir.
48 Do‘zaxning qurti ham o‘lmas, olovi ham so‘nmas.
49 Har bir odam olovda tuzlanib, poklanadi.
50 Tuz — yaxshi narsa. Lekin tuz o‘z sho‘rligini yo‘qotsa, qanday qilib tuzni sho‘r qila olasizlar?! Tuzday totli bo‘linglar, o‘zaro tinch– totuv yashanglar.