Efesliklarga maktub 1 bob

1–BOB - Efesliklarga maktu

1.Duoyi salom   3.Xudoning ilohiy rejasi  15.Shukrona ibodati

 

 

1 Xudoning irodasi bilan Iso Masihninghavoriysi bo‘lgan men — Pavlusdan Iso Masihga sodiq bo‘lgan Efes shahridagi Xudoning azizlariga salom!
2 Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih sizlarga inoyat va tinchlik ato qilsin.
3 Rabbimiz Iso Masihning Otasi Xudoga hamdu sanolar bo‘lsin. U samodagi barcha ruhiy barakalarni Masih orqali bizlarga berdi.
4 Masihga tegishli bo‘lishimiz uchun Xudo bizni dunyo yaratilishidan oldin tanladi. Endi biz Xudoning oldida muqaddas va benuqson, bir–biriga mehr bog‘lagan insonlar bo‘la olamiz.
5 Xudo bizni Iso Masih orqali O‘ziga farzand qilib olishni azaldanoq qaror qilgan edi. Xudoning xohish–irodasi shu bo‘lib, bundan U huzur–halovat topdi.
6 Shu tariqa O‘zining suyukli O‘g‘li orqali bizga buyuk inoyatini ko‘rsatgan Xudoga hamdu sanolar bo‘lsin.
7 Masihning to‘kilgan qoni orqali Xudo bizni kechirib, gunohlarimizdan ozod qildi.
8 Shunday qilib, Xudo bizning hayotimizni to‘ldirgan inoyati qanchalik boy ekanligini ko‘rsatdi.
9 U bizga donoligu aql–idrok ato etdi. O‘z irodasining sirini ma’lum qildi. Bu irodasi Iso Masih orqali bajo bo‘lishini Xudo oldindan rejalashtirgan edi va bundan U huzur–halovat topdi.
10 Xudo bu rejani O‘zi belgilagan vaqtda to‘la amalga oshirib, yeru osmondagi bor mavjudotni Masihning hokimiyati ostiga birlashtiradi.
11 Biz Masih orqali Xudoning xalqi bo‘ldik. Bu Xudoning azaldan belgilagan rejasi bo‘yicha amalga oshdi. Axir, Xudo har bir narsani O‘z xohish–irodasi bo‘yicha amalga oshiradi.
12 Shunday ekan, biz — Masihga umid bog‘laganlar, hammamiz Xudoga shon–shuhrat keltirish uchun yashashimiz lozim.
13 Sizlar haqiqat kalomi, ya’ni najot keltirgan Xushxabarni eshitgan edingiz. Shu tufayli Masihga imon keltirgan edingiz. Xudo O‘zi va’da qilgan Muqaddas Ruhni sizlarga berib, Unga tegishli ekanligingizni ko‘rsatdi.
14 Kelajakda oladigan qut–barakalarimizga kafil sifatida bizga Muqaddas Ruh berilgan. Ha, Xudo bizni qutqarib, O‘ziga xalq qilib olgani uchun bizda Muqaddas Ruh bor. Shularning hammasi Xudoga shon–shuhrat keltiradi.
15 Rabbimiz Isoga bo‘lgan imoningiz va Xudoning aziz xalqiga bo‘lgan mehr–muhabbatingiz haqida eshitganimdan beri,
16 sizlar uchun ibodat qilganimda tinmay Xudoga shukrlar aytaman.
17 Rabbimiz Iso Masihning Xudosi, ulug‘vor Otamiz, O‘zini tanib–bilishingiz uchun Muqaddas Ruh orqali sizga donolik va aql–idrok bersin.
18 Xudo sizlarning qalbingizni nurga to‘ldirsin, toki Xudo sizlarni da’vat qilib, sizlarga qanday umid berganligini, Xudoning xalqi U uchun naqadar boy mulk ekanligini tushunib olinglar.
19 Xudoning biz — imonlilarga ko‘rsatgan tengi yo‘q qudrati naqadar buyukligini ham bilib oling. Mana shu buyuk qudrati bilan
20 Xudo Masihni o‘likdan tiriltirdi va samoda Uni O‘zining o‘ng tomoniga o‘tirg‘izdi.
21 Isoni Xudo u dunyoyu bu dunyodagi har bir hokimiyat va hukmronlik, har qanday kuch va saltanat, har bir mavjudotdan ustun qildi.
22 Butun borliqni Isoning oyoqlari ostiga tobe qildi. Uni butun borliqdan yuqori qo‘yib, imonlilar jamoatiga bosh qildi.
23 Imonlilar jamoati Masihning tanasidir. Borliqni har jihatdan butun qiladigan Masih jamoatni barkamol qiladi.