O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Efesliklarga maktub 1:2


IBT, 2008 Отамиз Худодан ва Раббимиз Исо Масиҳдан сизларга иноят ва тинчлик бўлсин.
IBT, 2013 Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih sizlarga inoyat va tinchlik ato qilsin.


Simfoniya yordamida qidirish

Simfoniya orqali qidirish uchun so'zni tanlang