Yo‘el 1 bob

Kirish

Yo‘el payg‘ambar haqida deyarli hech qanday ma’lumot saqlanib qolmagan. “Yo‘el” kitobi miloddan avvalgi V-IV asrlarda — Isroil yurti Fors shohligining mustamlakasi bo‘lgan davrda yozilgan, deb qaraladi. Yo‘el payg‘ambar bu kitobida Isroil yurtiga bostirib kelgan gala–gala chigirtkalarni va Falastin yurtida hukm surgan dahshatli qurg‘oqchilikni tasvirlaydi. Payg‘ambar chigirtkalar timsoli orqali kelajakda Isroil yurtiga hujum qiladigan g‘animlarga ishora qiladi. Xudo kitob sahifalaridan o‘z xalqiga murojaat qilib, ularni yovuz yo‘llardan qaytarmoqchi bo‘ladi. U O‘z xalqiga, agar gunohlaringizdan tavba qilsangiz, sizlarga qut–baraka beraman, sizlar Men va’da qilgan farovon hayotga erishasizlar, deydi.

Payg‘ambar aytganiday, chigirtkalar galasi butun yurtni xarob qiladi. Bu kulfatlar — “Egamizning kuni”da xalqlarning boshiga tushadigan dahshatli ofatlarning shunchaki bir sharpasi edi, xolos. Zero, o‘sha kuni Xudo Isroil xalqiga zulm o‘tkazgan barcha xalqlarni hukm qilib, aybdorlarni jazolaydi:

“Ming–minglab olomon

To‘plangan Hukm vodiysida!

Zotan, yaqinlashgandir

Egamizning kuni Hukm vodiysiga.

Quyosh ham, oy ham qoraygan,

Yulduzlar nuri so‘ngan.

Egam Siondan turib hayqirar,

Quddusdan gulduros ovozi yangrar,

Yeru osmon larzaga kelar.

Ammo Egam O‘z xalqini panohiga olar,

U Isroil xalqining qo‘rg‘oni bo‘lar.” (3:14-16)

 

1–BOB - Yo‘el

Xalq nobud bo‘lgan donga kuyinadi

 

1 Patuval o‘g‘li Yo‘elga Egamiz shu so‘zlarni ayon qildi:
2 Ey, oqsoqollar, buni eshiting! Yahudo odamlari, siz quloq tuting! Yuz berganmi hech bunday falokat Sizning yoki ota–bobolaringiz zamonida?!
3 Bu haqda farzandlaringizga ayting siz, Bolalariga so‘zlab bersin farzandlaringiz, Keyingi avlodga yetkazsin nabiralaringiz.
4 Qirg‘in keltiruvchi chigirtkadan qolganini Yeb bitirdi kemiruvchi chigirtka galasi. Kemiruvchi chigirtka galasidan qolganini Yeb bitirdi sakraydigan chigirtka galasi. Sakraydigan chigirtkadan qolganini Yeb bitirdi qirtishlovchi chigirtka galasi.
5 Uyg‘oninglar, ey, mayxo‘rlar, yig‘langlar! Ey, sharobxo‘rlar, faryod qilinglar! Sharob og‘zingizdan tortib olindi, axir.
6 Bostirib keldi yurtimizga lashkarlar, Son–sanoqsiz kuchli bahodirlar. Arslon tishiga o‘xshar tishlari, Go‘yo urg‘ochi arslonniki qoziq tishlari.
7 Uzumzorlarimizni ular payhon qilishdi, Anjir daraxtlarimizni sindirishdi, Shoxlariyu novdalar po‘stlog‘in shilib, Hammasini ship–shiydam qilishdi.
8 Qanorga o‘raning, ey, odamlar, faryod qiling, Kuyovidan judo bo‘lgan kelinchak kabi.
9 Egamiz uyidan uzilgan sharob, don nazri, Aza tutayotir Egamizning xizmatkor ruhoniylari.
10 Xarob bo‘ldi ekinzorlar, Motam tutayotir dalalar. Bug‘doy boshoqlari qovjirab qoldi, Uzum sharbati ham oqmay to‘xtadi, zaytun moyi ham tamom quridi.
11 Qayg‘urmaysizlarmi, ey, dehqonlar?! Faryod solmaysizlarmi, ey, bog‘bonlar?! Nobud bo‘lib ketdi–ku arpa, bug‘doyingiz, Xarob bo‘lib ketdi–ku jamiki hosilingiz.
12 Uzum toki so‘lidi, anjir daraxti quridi. Xazon bo‘ldi anor, xurmo, olma — hamma daraxtlar. Inson sevinchi tamom qurib bitdi!
13 Qanorga o‘ranib motam tuting, ey, ruhoniylar! Faryod qiling qurbongohda xizmat qiladiganlar! Tunni ham qanorda o‘tkazing sizlar, Ey, Xudoyimning xizmatida yurganlar! Xudoyingiz uyida nazr qilgani Don va sharob qolmadi, axir.
14 Ro‘za kunlarini belgilanglar, O‘sha kunlarga yig‘in e’lon qilinglar. Yig‘ib kelinglar oqsoqollarni, Yurtning jamiki aholisini. Egangiz Xudoning uyiga yig‘inglar, Egamizga iltijo qilib yolvoringlar!
15 Sho‘rimiz qurisin, evoh! Egamizning kuniga oz qoldi, Qodir Xudo kulfat keltiradi!
16 Rizq–ro‘zimiz ko‘z o‘ngimizda qirqildi–ku! Xudoyimiz uyida shod–xurramlik tugadi–ku!
17 Kesaklar tagida urug‘lar nobud bo‘ldi, Donli ekinlar unmasdan qoldi. Omborxonalar bo‘m–bo‘sh yotibdi, Don omborlari xarob bo‘libdi.
18 Ingramoqda hayvonlar naqadar! Axir, qurigan–ku o‘tloqlar. Daydib yurar mol podalari, Gangigan hatto qo‘y suruvlari.
19 Ey Egam, Senga men faryod qilurman! Axir, olov yamladi dashtdagi yaylovlarni, Yong‘in yo‘q qildi daladagi daraxtlarni.
20 Hatto yovvoyi hayvonlar ham Senga nola qilmoqda! Axir, irmoqlar ham qurib ketdi, Dashtdagi yaylovlarni olov yamladi.