Yo‘el 3 bob

1 Xudo xalqlarni hukm qiladi. 17 Xudo O‘z xalqini barakalaydi.

1 Egamiz shunday deydi: “O‘sha kunlarda Men Yahudo va Quddusning oldingi mavqeini tiklayman.
2 So‘ng barcha xalqlarni yig‘ib, Hukm vodiysiga olib tushaman. U yerda xalqim Isroil haqi uchun ular bilan da’volashaman, chunki ular Mening xalqimni turli ellarga tarqatib yubordilar. Yurtimni esa o‘zaro bo‘lishib oldilar.
3 Ular xalqim uchun qur’a tashlab, o‘g‘il–qizlarimni sotib yubordilar. Tushgan pulga fohishabozligu aysh– ishrat qildilar.
4 Ey Tir, Sidon va butun Filist xalqi, Menda nima qasdingiz bor?! Sizlar hali Mendan o‘ch olmoqchimisiz?! Bordi–yu, niyatingiz shu bo‘lsa, Men o‘sha zahotiyoq qilmishingizga yarasha jazoingizni beraman.
5 Sizlar oltinu kumushlarimni tortib oldingiz, qimmatbaho xazinalarimni sajdagohlaringizga olib ketdingiz.
6 Yahudo va Quddus xalqini yunonlarga sotib, o‘z vatanidan yiroq qildingiz.
7 Endi Men Yahudo va Quddus xalqini sizlar sotgan yurtlardan olib chiqaman. Qilmishingizga yarasha jazoingizni beraman.
8 O‘g‘il–qizlaringizni Yahudo xalqiga sotaman, ular esa farzandlaringizni olisdagi bir xalqqa — Savoliklarga sotishadi.” Zotan, bu so‘zlarni Egamiz aytdi.
9 Xalqlar orasida shunday deb e’lon qiling: “Jangga tayyorlanib, jangchilarni safarbar qiling! Sipohlaringiz hujum qilsin!
10 Omochlaringizdan yasang qilichlar, O‘roqlaringizdan qiling nayzalar. Zaiflar ham qo‘liga qurol tutsin.
11 Ey tevarakdagi xalqlar, shoshiling, Qani, hammangiz vodiyda to‘planing.” O‘z sipohlaringni, ey Egam, chaqir!
12 Egamiz shunday deydi: “Barcha xalqlar bo‘lsin safarbar, Hukm vodiysiga kelishsin ular. Men u yerda o‘tirurman, Hamma xalqlar ustidan hukm chiqarurman.
13 Qani kelinglar, Yetilgan bug‘doyni o‘rganday ularni o‘ringlar, Pishgan uzumni ezganday, bosib yo‘q qilinglar, Xumlar to‘lgan, Ularning qabihliklari bilan to‘lib–toshgan.”
14 Ming–minglab olomon To‘plangan Hukm vodiysida! Zotan, yaqinlashgandir Egamizning kuni Hukm vodiysiga.
15 Quyosh ham, oy ham qoraygan, Yulduzlar nuri so‘ngan.
16 Egam Siondan turib hayqirar, Quddusdan gulduros ovozi yangrar, Yeru osmon larzaga kelar. Ammo Egam O‘z xalqini panohiga olar, U Isroil xalqining qo‘rg‘oni bo‘lar.
17 Egamiz shunday deydi: “Ey xalqim, shunda sizlar Egangiz Xudo Men ekanligimni bilasizlar. Men muqaddas tog‘im Sionda qurganman maskan. Tabarruk bir shahar bo‘ladi Quddus, Bosqinchilar endi aslo unga qilmas tajovuz.
18 O‘sha kuni sut oqar qirlardan, Uzum sharbati kelar tog‘lardan, Yahudodagi o‘zanlar suvga to‘lar, Mening uyimdan buloq otilib chiqar, Qaqroq Shitim vodiysini sug‘orar.
19 Misr huvullab, Edom bo‘m–bo‘sh sahroga aylanar. Oh, Yahudo xalqiga zulm o‘tkazdi ular, Begunoh odamlarning qonin to‘kdilar.
20 Men albatta jazolayman ularni! Aslo oqlamayman jinoyatchilarni! Yahudo esa abadiy yashar, Quddus avlodlar osha barqaror bo‘lar.
21 Men, Egangiz, Sionda qurganman maskan.”