Korinfliklarga birinchi maktub 1 bob

1–BOB - Korinfliklarga birinchi maktub

1.Duoyi salom  4.Xudoning ko‘rsatgan iltifoti  10.Imonlilar jamoatidagi nizolar  18.Masih — Xudoning hikmati va qudrati

 

1 Xudoning irodasi bilan Iso Masihninghavoriysi bo‘lish uchun da’vat qilingan men — Pavlusdan va birodarimiz Sostendan
2 Xudoning Korinf shahridagi jamoatiga salom! Xudo sizlarni O‘zining aziz xalqi bo‘lishga da’vat qilib, Iso Masih orqali O‘zi uchun ajratib olgan. Shunday qilib, har yerda Rabbimiz Iso Masihga sajda qilayotganlarning qatoriga qo‘shildingiz. Iso Masih ularning ham, bizning ham Rabbimizdir.
3 Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih sizlarga inoyatu tinchlik ato qilsin.
4 Xudoyim sizlarga Iso Masih orqali O‘z inoyatini berdi. Shu bois doimo Xudoyimga sizlar uchun shukr aytaman.
5 Iso Masih orqali Xudo sizlarni har qanday kalomda mohir, ilmu ma’rifatda boy qildi.
6 Shu tariqa men sizlarga aytgan Masih haqidagi xabar haqiqat ekanligi isbotlandi.
7 Shuning uchun Rabbimiz Iso Masihning kelishini intizorlik bilan kutar ekansiz, Muqaddas Ruh beradigan in’omlardan benasib emassizlar.
8 Rabbimiz Iso Masih kelgan kunda sizlar aybsiz bo‘lishingiz uchun Xudo sizlarni oxirigacha qo‘llab quvvatlaydi.
9 Sizlarni O‘z O‘g‘li Rabbimiz Iso Masih bilan muloqot qilishga chaqirgan Xudo sadoqatlidir.
10 Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlarga iltijo qilaman, hammangiz o‘zaro ahil yashanglar. Orangizda nizolarga yo‘l qo‘ymay, fikr–xayolda tamomila yakdil bo‘linglar.
11 Zero, ey birodarlarim, sizlarning orangizda janjallar borligi haqida opamiz Xloisning xonadonidagilar menga xabar berishdi.
12 Men quyidagilarni nazarda tutyapman, orangizda ba’zilar: “Men Pavlusning shogirdiman”, yana ba’zilar esa: “Men Apollosning shogirdiman”, yana boshqalar: “Men Butrusning shogirdiman”, yana bir xil odamlar: “Men Masihning shogirdiman”, deb aytayotgan emish.
13 Nima, Masih bo‘linganmi? Yoki sizlar uchun Pavlus xochga mixlanganmi? Nahotki Pavlusning nomi bilan suvga cho‘mdirilgan bo‘lsangiz?
14 Xudoga shukurki, men sizlarning orangizdan Krisp va Gaydan boshqa hech kimni suvga cho‘mdirmadim.
15 Hech kim: “Men Pavlusning nomi bilan cho‘mdirilganman”, deya olmaydi.
16 To‘g‘ri, men Stefanning uy ahlini ham suvga cho‘mdirgan edim, ammo bulardan boshqa hech bir odamni suvga cho‘mdirganim esimda yo‘q.
17 Zotan, Masih meni odamlarni suvga cho‘mdirsin, deb emas, balki Xushxabarni yoysin, deb yubordi. Menga bu Xushxabarni insonlarga oid bo‘lgan donolik bilan yoyish buyurilmadi, bo‘lmasa Masihning xochdagi o‘limi haqidagi xabarning kuchi yo‘qolgan bo‘lardi.
18 Xoch haqidagi bu xabar halok bo‘layotganlarga telbalikday tuyuladi. Ammo biz, najot topayotganlar uchun esa u Xudoning qudratidir.
19 Axir Muqaddas Bitiklarda yozilgan–ku: “Men donolarni donolikdan mahrum qilaman, Idroklilarni idrokidan ayiraman.”
20 Donolar qani? Tafsirchilar va bu dunyoning faylasuflari qayerda? Xudo bu dunyoning hikmatini aqlsizlikka aylantirdi–ku, axir!
21 Modomiki Xudoning hikmati bo‘yicha bu dunyo o‘z aql-zakovati bilan Xudoni tanib–bilmagan ekan, tentaklikday tuyulgan xabarga ishonganlarni Xudo qutqarishni lozim ko‘rdi.
22 Mana, yahudiylar mo‘jizalar talab qiladilar, yunonlar esa donolik payida.
23 Biz faqat xochga mixlangan Masih haqidagi xabarni yoymoqdamiz. Bu xabar yahudiylar uchun haqorat bo‘lsa, g‘ayriyahudiylar uchun telbalikdir.
24 Biroq Xudo da’vat qilgan yahudiy va g‘ayriyahudiylar uchun Masih xochi Xudoning qudrati va hikmatidir.
25 Zero, Xudoning “aqlsizligi” inson donoligidan ustundir, Xudoning “zaifligi” inson qudratidan kuchliroqdir.
26 Ey birodarlarim, Xudo sizlarni da’vat qilganda qanday odam edingizlar, bir esga oling–chi! Insoniy nuqtayi nazardan qaraganda, ko‘plaringiz dono, qudratli yoki olijanob emas edingiz.
27 Lekin Xudo donolarni sharmanda qilish uchun dunyodagi aqlsiz deb hisoblanganlarni tanladi. Qudratlilarni sharmanda qilish uchun U dunyodagi zaif hisoblanganlarni tanladi.
28 Dunyodagi e’tiborli hisoblanganlar arzimas bo‘lib qolsin deb, Xudo bu dunyodagi e’tiborsiz va kamsitilgan, ya’ni ahamiyatsiz, deb hisoblanganlarni tanladi.
29 Shunday qilib, hech bir inson Xudoning oldida maqtana olmaydi.
30 Iso Masih orqali Xudo bizga yangi hayot ato etib, U orqali donolikka ega bo‘lganimizni namoyon qildi. Biz Masihning sharofati bilan oqlanib, gunohdan qutqarildik, Xudoning aziz xalqi bo‘ldik.
31 Shunday qilib, Muqaddas Bitiklarda o‘rgatilganday, kim maqtanmoqchi bo‘lsa, Egamizni bilaman, deb maqtansin.