O'zbek tilida, Tarjimalarni taqqoslash

Efesliklarga maktub 1:10


IBT, 2008 Худо бу режани Ўзи белгилаган вақтда амалга оширади ва еру осмондаги бор мавжудотларни Масиҳ бошчилигида бирлаштиради.
IBT, 2013 Xudo bu rejani O‘zi belgilagan vaqtda to‘la amalga oshirib, yeru osmondagi bor mavjudotni Masihning hokimiyati ostiga birlashtiradi.