Mark Muqaddas xushxabar 3 bob

1 Qo‘li shol odamni Iso davolaydi. 7 Ko‘l bo‘yidagi olomon. 13 Iso o‘n ikki havoriyni tanlaydi. 20 Iso va shayton. 31 Isoning onasi va ukalari.

1 Boshqa bir kuni Iso sinagogaga kirdi. U yerda qo‘li shol bir odam bor edi.
2 Isoni ayblamoqchi bo‘lgan ba’zi odamlar: “Iso Shabbat kuni ham bu odamga shifo berarmikan”, deb Uni kuzatib turardilar.
3 Qo‘li shol odamga Iso: — Oldinga chiq! — dedi.
4 So‘ng xaloyiqdan so‘radi: — Qonunga muvofiq Shabbat kuni yaxshilik qilish kerakmi yoki yomonlikmi? Jonni xalos qilish kerakmi yoki halok qilishmi? Ular esa indamay turaverdilar.
5 Iso odamlarning bunday bag‘ri toshligidan ranjib, atrofga g‘azab bilan qaradi. So‘ngra o‘sha odamga: — Qo‘lingni uzat! — dedi. U odam qo‘lini uzatishi bilanoq, qo‘li soppasog‘ bo‘lib qoldi.
6 Farziylar esa darrov tashqariga chiqib: “Isoni qanday qilib o‘ldirsak ekan?” deb Hirod tarafdorlari bilan til biriktirishdi.
7 Iso shogirdlari bilan Jalila ko‘li tomonga ketdi. Unga bir talay olomon ergashdi.
8 Uning qilgan ishlari to‘g‘risida eshitgan bu odamlar Jaliladan, Yahudiyadan, Quddusdan, Idumeya hududidan, Iordan daryosining sharqidagi yerlardan, shuningdek, Tir va Sidon atrofidagi hududlardan kelgan edilar.
9 Odam ko‘pligidan oyoq ostida qolib ketmay, deb Iso shogirdlariga qayiq tayyorlab qo‘yishni buyurdi.
10 Iso ko‘pchilikka shifo bergani uchun, hamma xastalar Isoga qo‘llarini tekkizmoqchi bo‘lib, U tomon yopirilishardi.
11 Yovuz ruhga chalingan odamlar esa Isoni ko‘rgan zahoti, Uning oyoqlariga yiqilib: “Sen Xudoning O‘g‘lisan”, — deb baqirib yuborishardi.
12 Ammo Iso: “Mening kimligimni aytmanglar!” deb ularga qat’iy buyurardi.
13 Shundan so‘ng Iso toqqa chiqib, O‘zi xohlagan odamlarni yoniga chaqirdi. Ular kelgach,
14 Iso o‘n ikki odamni tanlab olib, ularga havoriylar deb nom berdi. So‘ngra dedi: — Men bilan birga bo‘lishlaringiz uchun sizlarni tanlab oldim. Men sizlarni va’z aytishga yuboraman.
15 Sizlarga jinlarni haydash hokimiyatini beraman.
16 Iso tanlab olgan o‘n ikki havoriy quyidagilardir: Shimo‘n (Iso unga Butrus deb nom berdi),
17 Zabadiy o‘g‘illari Yoqub va Yuhanno (Iso ularga Baniragash, ya’ni “Momaqaldiroq o‘g‘illari”, deb nom berdi),
18 yana Idris, Filip, Bartolomey, Matto, To‘ma, Alfey o‘g‘li Yoqub, Taddey, vatanparvar Shimo‘n
19 va Isoga xiyonat qilgan Yahudo Ishqariyot.
20 Shundan so‘ng Iso uyga ketdi. Ammo yana ko‘p xaloyiq to‘plangani uchun, Iso va shogirdlarining hatto non yeyishga ham vaqtlari bo‘lmadi.
21 Isoning qilgan ishlari to‘g‘risida oila a’zolari eshitib: “Iso aqldan ozib qolibdi”, deb Uni olib ketgani keldilar.
22 Quddusdan kelgan Tavrot tafsirchilari esa: — Uning ichiga Baalzabul kirib olgan. U Baalzabulning — ins–jinslar hukmdorining kuchi bilan jinlarni quvib chiqaryapti, — deyishdi.
23 Shunda Iso ularni yoniga chaqirib, masal bilan so‘zlay boshladi: — Qanday qilib shayton shaytonni quvib chiqara oladi?!
24 Agar bir shohlik nizo tufayli o‘z ichidan bo‘linib ketsa, bunday shohlik barbod bo‘ladi.
25 Agar bir xonadon nizo tufayli o‘z ichidan bo‘linib ketsa, u xonadon barbod bo‘ladi.
26 Bordi–yu, shaytonning shohligi o‘z–o‘ziga qarshi chiqib, bo‘linib ketsa, u barbod bo‘lib, kuni bitadi.
27 Hech kim kuchli odamning uyiga bostirib kirib, uning mol–mulkini talon–taroj qilib olib keta olmaydi. Uyning egasini ug‘ri bog‘lab qo‘ysagina, uyini talon–taroj qila oladi.
28 Sizlarga chinini aytayin: odamlarning qilgan gunohlari, aytgan har qanday kufrliklari kechiriladi.
29 Ammo kim Muqaddas Ruhga kufrlik qilsa, hech qachon kechirilmaydi, chunki bu abadiy gunohdir.
30 Iso bu so‘zni, “Uni yovuz ruh chalgan”, — deganlari sababli aytdi.
31 Isoning onasi bilan ukalari kelib qolishdi. Ular Isoni chaqirib kelish uchun odam yuborib, o‘zlari uyning tashqarisida kutib turishdi.
32 Isoning atrofida olomon o‘tirgan edi. Ular Isoga: — Ana, onangiz va ukalaringiz tashqarida Sizni so‘rayaptilar, — deyishdi.
33 Iso ularga javoban: — Mening onam va ukalarim kim? — dedi.
34 So‘ngra atrofida o‘tirganlarga nazar solib dedi: — Mana, Mening onam va ukalarim!
35 Kimda– kim Xudoning irodasini bajo qilsa, u Mening ukam, singlim, onam bo‘ladi.