Mark Muqaddas xushxabar 16 bob

1 Iso tiriladi. 9 Iso Magdalalik Maryamga zohir bo‘ladi. 12 Iso shogirdlariga zohir bo‘ladi. 19 Iso osmonga ko‘tariladi.

1 Shabbat kuni tugagach, Magdalalik Maryam, Yoqubning onasi Maryam va Salomiya Isoning jasadiga surtish uchun xushbo‘y moylar sotib oldilar.
2 Yakshanba kuni juda barvaqt turib, tong yorishganda qabrga bordilar.
3 Ular bir–biriga: — Qabr og‘zidagi toshni biz uchun kim ag‘darib berar ekan–a? — deb aytishardi.
4 Qabrga yetib kelganlarida qarashsa, tosh allaqachon ag‘darilgan ekan. Tosh juda katta edi.
5 Ular qabr ichiga kirib, o‘ng tomonda o‘tirgan oq libosli bir yigitni ko‘rdilar–u, cho‘chib ketdilar.
6 Yigit ularga: — Qo‘rqmanglar! — dedi. — Sizlar xochga mixlangan Nosiralik Isoni izlayapsizlar. Iso tirildi! U bu yerda yo‘q. Mana Uning qo‘yilgan joyi!
7 Endi borib, Uning shogirdlari va Butrusga: “Iso sizlarni Jalilada kutyapti. O‘zi sizlarga aytganidek, Uni o‘sha yerda ko‘rasizlar”, deb aytinglar.
8 Dahshatga tushib, qaltiragan ayollar qabrdan chiqib, qochdilar. Ular qo‘rqqanlaridan hech kimga biron narsa aytmadilar.
9 Yakshanba kuni erta saharda tirilgan Iso birinchi bo‘lib Magdalalik Maryamga zohir bo‘ldi. U bu ayoldan yettita jinni quvib chiqargan edi.
10 Maryam borib, Isoning aza tutib yig‘layotgan shogirdlariga xabar yetkazdi.
11 Biroq ular Isoning tirik ekanligini va Maryam Uni ko‘rganligini eshitsalar ham, ishonmadilar.
12 Shundan keyin Iso yo‘lda bir qishloq tomon ketayotgan ikkita shogirdiga boshqacharoq qiyofada ko‘rindi.
13 Ular esa qaytib kelib, boshqalarga xabar yetkazishdi, lekin ularga ham ishonmadilar.
14 Nihoyat, Iso O‘zining yeb–ichib o‘tirgan o‘n bir shogirdiga zohir bo‘ldi. Iso shogirdlarini imonlari zaifligi va qaysarligi uchun koyidi, chunki ular Isoni tirilgan holda ko‘rgan odamlarga ishonmagan edilar.
15 Iso shogirdlariga dedi: “Butun jahon bo‘ylab yuringlar va hamma tirik jonga Xushxabarni e’lon qilinglar.
16 Kimki Xushxabarga ishonib, suvga cho‘mdirilsa, najot topadi. Ishonmagan esa mahkum bo‘ladi.
17 Quyidagi alomatlar imonlilarga hamroh bo‘ladi: Mening nomim bilan jinlarni quvib chiqaradilar. Yangi tillarda so‘zlaydilar.
18 Qo‘llariga ilon olsalar ham, zahar ichsalar ham, ularga zarar yetmaydi. Xastalarga qo‘llarini qo‘yganda, ular sog‘ayib ketadi.”
19 Rabbimiz Iso shogirdlariga bularni aytib bo‘lgach, osmonga ko‘tarildi. U Xudoning o‘ng tomoniga o‘tirdi.
20 Shogirdlar esa ketib, hamma yoqda Xushxabarni va’z qilib yurdilar. Rabbimiz shogirdlariga kuch ato qilib, alomatlar orqali ularning so‘zlarini tasdiqlar edi.