Mark Muqaddas xushxabar 15 bob

1 Iso Rimlik hokim Pilat huzurida. 16 Askarlar Isoni haqorat qilishadi. 21 Iso xochga mixlanadi. 33 Iso jon beradi. 42 Iso dafn qilinadi.

1 Tong otar–otmas, bosh ruhoniylar, oqsoqollar, Tavrot tafsirchilari va Oliy kengashning qolgan a’zolari bir qarorga kelishdi. Ular Isoni bog‘latib, Pilatga olib borib topshirishdi.
2 Pilat Isodan: — Sen yahudiylarning Shohimisan? — deb so‘radi. — Siz shunaqa deysiz, — deb javob berdi Iso.
3 Bosh ruhoniylar Uni ko‘p masalada ayblayotgan edilar.
4 Pilat yana Unga: — Sen hech narsaga javob bermaysanmi? Ko‘ryapsan–ku, ular Seni ko‘p jinoyatlarda ayblashyapti! — dedi.
5 Lekin Iso boshqa hech javob bermadi. Pilat bunga qoyil qoldi.
6 Har Fisih bayramida Pilat xalqning iltimosiga binoan bir mahbusni ozod qilar edi.
7 Isyon vaqtida qotillik qilgan Barabba ismli bir kishi o‘z sheriklari bilan o‘shanda qamoqda edi.
8 Xalq yana kelib, Pilatdan odatdagiday bir mahbusni ozod qilishni so‘ray boshladi.
9 Bosh ruhoniylar Isoni hasad tufayli qo‘lga tushirishganini bilgan Pilat olomondan:
10 — Sizlar uchun yahudiylarning Shohini ozod qilishimni istaysizlarmi? — deb so‘radi.
11 Ammo bosh ruhoniylar: “Uning o‘rniga Barabbani ozod qilishni Pilatdan so‘ranglar”, deb olomonni qo‘zg‘adilar.
12 Pilat ularga yana dedi: — Aytinglar xohishingizni! Sizlar “Yahudiylar Shohi” deb ataydigan Kishini nima qilay?
13 — Xochga mixlansin! — deb shovqin soldi olomon.
14 Pilat ulardan: — Nimaga? U nima yomonlik qildi? — deb so‘radi. Lekin olomon: — Xochga mixlansin! — deb battar baqirardi.
15 Shundan keyin Pilat xalqni mamnun qilay, deb Barabbani ozod etdi. Isoni esa qamchilatib, xochga mixlashni buyurdi.
16 Askarlar Isoni hukumat saroyining hovlisiga olib borib, butun bo‘linmani Uning oldiga to‘plashdi.
17 Unga safsar to‘n kiydirishdi va tikanlardan toj o‘rib boshiga qo‘yishdi.
18 — Yashavor, ey yahudiylarning Shohi! — deb Uni qutlay boshlashdi.
19 Qamish bilan Uning boshiga qayta–qayta urib, tupurishdi. Uning oldida tiz cho‘kib, ta’zim qilishdi.
20 Uni shunday masxara qilganlaridan keyin, ustidan safsar to‘nni yechib olib, O‘zining kiyimlarini kiydirishdi. So‘ng Uni xochga mixlash uchun olib ketishdi.
21 Askarlar yo‘lda Shimo‘n degan odamni uchratib qoldilar. U daladan qaytib kelayotgan edi. Ular Shimo‘nni Isoning xochini ko‘tarib borishga majbur qildilar. Shimo‘n Kirineyalik bo‘lib, Iskandar va Rufusning otasi edi.
22 Askarlar Isoni Go‘lgota degan joyga olib kelishdi. Go‘lgota “Bosh suyagi” ma’nosini beradi.
23 Isogamirra aralashtirilgan sharob berishdi, lekin U ichmadi.
24 Bundan so‘ng Isoni xochga mixlab qo‘yishdi. Uning kiyimlarini esa o‘zaro bo‘lishib, kim nima oladi, deb qur’a tashlashdi.
25 Uni xochga mixlaganlarida ertalab soat to‘qqiz edi.
26 Bosh tomonida “Yahudiylarning Shohi”, degan Uning aybini ko‘rsatuvchi yozuv bor edi.
27 Iso bilan birga ikkita qaroqchini ham mixlagan edilar. Ularning biri Isoning o‘ng tomonida, ikkinchisi esa chap tomonida edi[
28 Shu tariqa Muqaddas Bitiqlardagi: “U gunohkorlar qatorida sanaldi”, — deya yozilgan so‘z amalga oshdi.
29 O‘tib ketayotganlar boshlarini chayqab, Isoni haqoratlashardi: — Ey Ma’badni buzib, uch kun ichida tiklaydigan!
30 O‘zingni O‘zing qutqarib, xochdan tushib ko‘r–chi!
31 Bosh ruhoniylar va Tavrot tafsirchilari ham ularga qo‘shilib, Isoni masxaralay ketishdi. Ular bir–biriga: — U boshqalarni qutqarardi, O‘zini esa qutqara olmaydi!
32 Isroilning Shohi Masih endi xochdan tushsin, toki biz buni ko‘rib Unga ishonaylik! — deyishardi. Iso bilan birga xochga mixlanganlar ham Uni haqoratlar edilar.
33 Tush payti butun yurtni zulmat qopladi. Soat uchga qadar hamma yoq zulmatga cho‘mdi.
34 Soat uchda Iso baland ovoz bilan: — Elohi, Elohi, lamo shavaqtani? — deb faryod qildi. Bu so‘zning tarjimasi: “Ey Xudoyim! Ey Xudoyim! Nega Meni tark etding?!” — demakdir.
35 U yerda turgan ba’zilar buni eshitib: — Qarang, U Ilyosni chaqiryapti, — deyishdi.
36 Shunda bir odam yugurib borib, shimgichni arzon sharobga botirib, qamishning uchiga ilib qo‘ydi– da, Isoga ichish uchun uzatdi. So‘ng dedi: — Qani ko‘raylik–chi, Ilyos kelib, Uni xochdan tushirarmikan?
37 Ammo Iso qattiq faryod qildi–yu, jon berdi.
38 Shu zahoti Ma’baddagi parda yuqoridan pastgacha yirtilib, ikkiga bo‘linib ketdi.
39 Isoning qarshisida turgan yuzboshi Uning shu tarzda jon berganini ko‘rib: — Haqiqatan ham bu Odam Xudoning O‘g‘li ekan! — dedi.
40 U yerda uzoqdan qarab turgan ayollar bor edi. Ular orasida Magdalalik Maryam, kichik Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam hamda Salomiya bor edilar.
41 Iso Jalilada ekanligida, ular Unga xizmat qilib, ergashib kelgan edilar. U yerda Iso bilan birga Quddusga kelgan boshqa ko‘p ayollar ham bor edi.
42 Juma kuni kech kirishiga oz qolgan, Shabbat kuniga tayyorgarlik qilish vaqti tugayotgan edi.
43 Shunda Oliy kengashning obro‘li a’zosi, Xudo Shohligini kutib yurgan Arimateyalik Yusuf jur’at etib, Pilatning huzuriga bordi va Isoning jasadini so‘radi.
44 Pilat Isoning darrov o‘lganiga hayron bo‘ldi. Yuzboshini chaqirib: — Uning joni uzilib bo‘ldimi? — deb so‘radi.
45 Pilat Isoning o‘lganini yuzboshidan bilib olgach, Uning jasadini Yusufga berdi.
46 Yusuf zig‘ir mato sotib oldi. Jasadni xochdan tushirib olib, zig‘ir mato bilan kafanladi. Jasadni qoyada o‘yilgan qabrga qo‘ydi. Keyin qabrning og‘ziga bir toshni yumalatib keltirib, qo‘yib ketdi.
47 Isoning jasadi qayerga dafn qilinganini Magdalalik Maryam bilan Yusufning onasi Maryam ko‘rdi.