Mark Muqaddas xushxabar 12 bob

1 Yovuz bog‘bonlar haqida masal. 13 Xudoning haqi Xudoga. 18 Qiyomat haqida savol. 28 Eng muhim ilohiy amr. 35 Masih kimning o‘g‘li?. 38 Iso soxta dindorlik to‘g‘risida ogohlantiradi. 41 Beva ayolning xayr–ehsoni.

1 Iso xalqqa masallar orqali so‘zlay boshladi: “Bir odam uzumzor barpo qilibdi. Atrof– tevaragini devor bilan o‘rab, uzum siqadigan chuqur qazibdi, kuzatuv minorasini quribdi. Keyin uzumzorni bog‘bonlarga ijaraga berib, o‘zi safarga ketibdi.
2 Yig‘im–terim mavsumida, uzumzor hosilidan tegishli ulushini olish uchun o‘sha odam xizmatkorini bog‘bonlar oldiga yuboribdi.
3 Bog‘bonlar esa uni tutib olishibdi, kaltaklab, qup– quruq qaytarib yuborishibdi.
4 Uzumzor egasi yana boshqa bir xizmatkorini ularning oldiga yuboribdi. Ular bunisini ham boshiga urib, haqorat qilibdilar.
5 Yana boshqasini yo‘llabdi, unisini esa o‘ldirishibdi. U yana xizmatkorlarini yuboraveribdi, ammo bog‘bonlar ularning ba’zilarini urib, ba’zilarini o‘ldirishibdi.
6 Uzumzor egasining endi birgina odami qolibdi, u ham bo‘lsa, sevikli o‘g‘li ekan. U: “O‘g‘limni hurmat etarlar”, — deb, bog‘bonlar oldiga uni yuboribdi.
7 Lekin ular bir–biriga: — Bu merosxo‘r–ku! Uni o‘ldiraylik, shunda meros bizga qoladi, — deyishibdi.
8 O‘g‘lini ushlab, o‘ldirib, jasadini uzumzordan chiqarib tashlashibdi.
9 Xo‘sh, sizningcha, endi uzumzor egasi nima qilar ekan? U kelib bog‘bonlarni o‘ldiradi, uzumzorni esa boshqalarga ijaraga beradi.
10 Nahotki sizlar Muqaddas Bitiklardagi ushbu so‘zlarni hech o‘qimagan bo‘lsangiz: “Binokorlar rad etgan tosh Binoning tamal toshi bo‘ldi.
11 Bu Egamizning qilgan ishidir, Ko‘z oldimizdagi ajoyibotdir.”
12 Iso aytgan bu masal yahudiy yo‘lboshchilarga qarshi qaratilgan edi. Ular buni anglab yetdilar–u, Isoni qo‘lga olmoqchi bo‘ldilar. Ammo xalqdan qo‘rqqanlari uchun Unga qo‘l tekkizmay ketib qoldilar.
13 Isoni tilidan ilintirish uchun Uning oldiga farziylardan va Hirod tarafdorlaridan ba’zilarini yubordilar.
14 Ular kelib dedilar: — Ustoz, odil ekaningizni bilamiz. Siz biror kishiga xushomadgo‘ylik qilmaysiz. Odamlarga yuz–xotir qilmasdan, Xudoning yo‘lini to‘g‘ri o‘rgatasiz. Ayting–chi, Qaysarga soliq to‘lashimiz to‘g‘rimi yoki yo‘qmi? Biz soliq to‘laylikmi yoki to‘lamaylikmi?
15 Iso ularning ikkiyuzlamachiligini bilar edi. — Nima, Meni sinab ko‘rmoqchimisizlar? Menga bir kumush tanga olib kelinglar, bir ko‘rayin, — dedi.
16 Ular olib kelgach, Iso so‘radi: — Bu surat va yozuv kimniki? — Qaysarniki, — dedi ular.
17 Iso ularga: — Qaysarning haqini Qaysarga, Xudoning haqini Xudoga beringlar, — dedi. Buni eshitganlar hayratda qoldilar.
18 Sadduqiylar o‘liklarning tirilishini inkor etardilar. Ularning ba’zilari Isoning oldiga kelib, xalq oldida Unga shunday savol berdilar:
19 — Ustoz! Muso bizga shunday yozib qoldirgan: “Agar birovning akasi farzand ko‘rmay o‘tib ketsa, ukasi akasining xotiniga uylanib, akasi uchun farzandni dunyoga keltirsin.”
20 Yetti aka–uka bo‘lgan ekan. Birinchisi uylanibdi, so‘ng nasl qoldirmay o‘lib ketibdi.
21 Ikkinchisi ham o‘sha xotinni olib, farzand ko‘rmay olamdan o‘tibdi. Uchinchisi ham shu ko‘yga tushibdi.
22 Shuningdek, aka–ukalarning yettovi ham farzand ko‘rmay olamdan o‘tibdi. Oxirida xotin ham qazo qilibdi.
23 Ayting–chi, Xudo odamlarni tiriltirganda xotin qaysi birining xotini hisoblanadi? Yettovi ham unga uylangan edilar–ku!
24 Iso ularga shunday javob berdi: — Sizlar Muqaddas Bitiklarni ham, Xudoning qudratini ham bilmaysizlar, ana shu sababdan adashyapsizlar.
25 O‘liklar tirilganda uylanmaydilar, erga ham tegmaydilar, balki bamisoli osmondagi farishtalarday bo‘ladilar.
26 O‘liklarning tirilishi haqidagi masalaga kelsak: nahotki sizlar hech qachon Musoning kitobini o‘qimagan bo‘lsangizlar?! Yonayotgan buta to‘g‘risidagi parchada Xudo Musoga: “Men Ibrohim, Is’hoq va Yoqubning Xudosiman”, — degan–ku!
27 Axir, Xudo o‘liklarning emas, tiriklarning Xudosidir. Sizlar nihoyatda adashyapsizlar.
28 Tavrot tafsirchilaridan biri ularning munozara qilayotganini eshitib, Isoning ularga yaxshi javob berib turganini ko‘rdi. U Isoning oldiga kelib: — Amrlarning eng muhimi qaysi biri? — deb so‘radi.
29 Iso unga javob berib dedi: — Eng muhim amr shudir: “Ey Isroil, quloq sol! Egamiz Xudoyimizdir, Egamiz tanhodir.
30 Egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan, butun ongingiz bilan, kuchingiz boricha seving.”
31 Eng muhim amrlardan ikkinchisi: “O‘zgani o‘zingizni sevganday seving.” Bulardan buyukroq amr yo‘q.
32 — Yaxshi gapirdingiz, Ustoz, — dedi tafsirchi Isoga. — Xudo tanhodir, Undan boshqa Xudo yo‘q, deb to‘g‘ri aytdingiz.
33 Uni butun qalbimiz, butun idrokimiz, kuchimiz boricha sevishimiz kerak. O‘zgani ham o‘zimizni sevganday sevishimiz kerak. Bu — kuydiriladigan va boshqa qurbonliklar keltirishdan a’loroqdir.
34 Iso uning oqilona javob berganini ko‘rib: — Sen Xudoning Shohligidan uzoqda emassan, — dedi. Shundan keyin hech kim Isoga savol berishga jur’at etmadi.
35 Iso Ma’badda ta’lim berayotib, shunday savol berdi: — Qanday qilib Tavrot tafsirchilari MasihniDovudning o‘g‘li deydilar?
36 Dovudning o‘zi Muqaddas Ruh ilhomi bilan deganki: “Egamiz aytmoqda Rabbimga: Dushmanlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha, Sen Mening o‘ng tomonimda o‘tirib turgin.”
37 Demak, Dovudning o‘zi Masihni Rabbim deb atagan bo‘lsa, qanday qilib Masih Dovudning o‘g‘li bo‘ladi?! Bir talay olomon Isoni ishtiyoq bilan tinglar edi.
38 Iso xalqqa nasihat qilib, yana shunday dedi: — Tavrot tafsirchilaridan ehtiyot bo‘linglar! Ular uzun kiyimlar kiyishni yaxshi ko‘radilar, bozorlarda odamlar ularga salom berishlarini,
39 sinagogalarda yaxshi joylarda o‘tirishni, ziyofatlarda to‘rda o‘tirishni yoqtiradilar.
40 Ammo beva ayollarning uy–joylarini tortib oladilar, xo‘ja ko‘rsinga uzoq duo o‘qiydilar. Bunday odamlar og‘irroq jazoga duchor bo‘ladilar.
41 Iso Ma’bad xazinasi qarshisida o‘tirib, ehson qutisiga pul solayotgan odamlarni kuzatib turdi. Ko‘p boylar anchagina pul tashladilar.
42 Bir kambag‘al beva ayol ham kelib, qiymati bir tiyinga to‘g‘ri keladigan ikki chaqa tashladi.
43 Shunda Iso shogirdlarini yoniga chaqirib dedi: — Sizlarga chinini aytayin, bu kambag‘al beva ayol xazinaga pul tashlaganlarning hammasidan ham ko‘proq tashladi.
44 Chunki boylarning hammasi o‘zlarining ortiqcha pullaridan ehson qildilar. Bu ayol esa kambag‘alligiga qaramasdan, o‘zining bor-yo‘g‘ini, ro‘zg‘origa ishlatiladigan hamma pulini tashladi.