Инжил / Муқаддас Китоб / Ўзбек тилидаги

Эски Аҳд:  |  ИБТИДО  |  ЧИҚИШ  |  ЛЕВИЛАР  |  САҲРОДА  |  ҚОНУНЛАР  |  ЁШУА  |  ҲАКАМЛАР  |  РУТ  |  ШОҲЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (УЧИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ТЎРТИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ЭЗРА  |  НАХИМИЁ  |  ЭСТЕР  |  АЮБ  |  ЗАБУР  |  СУЛАЙМОННИНГ ҲИКМАТЛАРИ  |  ВОИЗ  |  СУЛАЙМОННИНГ ГЎЗАЛ ҚЎШИГИ  |  ИШАЁ  |  ЕРЕМИЁ  |  ЕРЕМИЁНИНГ МАРСИЯСИ  |  ҲИЗҚИЁ  |  ДОНИЁР  |  ХЎШЕЯ  |  ЙЎЭЛ  |  АМОС  |  ОБOДИЁ  |  ЮНУС  |  МИХО  |  НОХУМ  |  ХАБАҚҚУҚ  |  ЗАФАНИЁ  |  ХАГГЕЙ  |  ЗАКАРИЁ  |  МАЛАКИ
Янги Аҳд:
МАТТО  |  МАРК  |  ЛУҚО  |  ЮҲАННО  |  ҲАВОРИЙЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ  |  РИМЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ГАЛАТИЯЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ЭФЕСЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ФИЛИППИЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОЛОСАЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИТУСГА МАКТУБ  |  ФИЛИМЎНГА МАКТУБ  |  ИБРОНИЙЛАРГА МАКТУБ  |  ЁҚУБНИНГ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ УЧИНЧИ МАКТУБИ  |  ЯҲУДОНИНГ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОГА КЎРСАТИЛГАН ВАҲИЙОБOДИЁ

Кириш

 

Обoдиё пайғамбар бўлган, лекин у ҳақда бошқа ҳеч нарса маълум эмас. Ободиё исмининг маъноси “Эгамизга хизмат қилувчи” демакдир. Бу исм қадимги Исроилда кўп учраган.

Обoдиё Ўлик денгизнинг жанубида, тоғли жойларда яшаган Эдом халқи ҳақида башорат қилган. Бу халқ узоқ вақт давомида Исроил халқининг душмани бўлиб келган. Қуддус шаҳри қулагандан кейин Ободиё ўз пайғамбарлик фаолиятини бошлаган. Милоддан олдинги 586 йилда Бобилликлар Қуддус шаҳрини босиб олган эди. Ўшанда Эдом халқи бу воқеадан нафақат хурсанд бўлди, балки Яҳудо халқининг бошига тушган кулфатдан фойдаланиб, шаҳарни талади ва босқинчиларга ёрдам берди. Ободиё башорат қилиб, Худо Исроил халқининг душманлари бўлган бошқа халқлар қатори Эдом халқини ҳам жазолайди, деди. Ободиёнинг башорати бўйича Худо Эдом юртини Исроил халқига, яъни жанубий ва шимолий шоҳликлардан асирликка олиб кетилган, энди эса Исроилда яшаш учун қайтиб келганларга беради.

Ободиё китоби жуда қисқа бўлгани учун бобларга бўлинмаган.

 

1Қуйидагилар Ободиёнинг башоратидир.

 

Эгамиз Эдом халқини жазолайди

 

Эгамиз элчи юбориб барча халқларга,

Қуйидаги хабарини етказди бизга:

“Тайёрланинглар! Қани, келинглар,

Эдомга қарши урушга борайлик!”

Эдом халқи ҳақида Эгамиз Раббий қуйидагиларни айтмоқда:

2“Эй, Эдом халқи, халқларнинг орасида

Мен энг арзимас қилиб қўяман сизни,

Ҳамма сизлардан нафратланади.

3Такаббурлигингиз сизларни алдади.

Қоядаги қўрғондир пойтахтингиз,

Баланд тепаликдадир уйларингиз,

Шунинг учун айтасиз ўзингизча:

‘Ким бизларни тушира олар ерга?!’

4Бургутдай баланд парвоз қилсангиз ҳам,

Инингиз юлдузлар орасида бўлса ҳам,

Сизларни тортиб тушираман пастга,

— деб айтмоқда Эгамиз. —

5Ўғрилару босқинчилар тунда келса,

Фақат ўзи хоҳлаган буюмларни олади–ку!

Узум ҳосилингизни йиғувчилар ҳам

Озгина бўлса–да, узум қолдиради–ку!

Душманларингиз эса сизни тамоман йўқ қилади!

6Эй Эсовнинг авлоди — Эдом,

Ҳамма нарсангизни талон–тарож қилишар,

Қадрли буюмларингизни топиб, тортиб олишар.

7Барча иттифоқчиларингиз сизга қарши чиқиб,

Сизни ўз юртингиздан ҳайдаб юборар.

Тинчлик ваъда қилиб алдайди улар,

Аммо сизларни мағлуб қиларлар.

Сизларга тузоқ қўяр нонингизни еганлар.

Сизлар эса буни билмай қоласизлар.”

8Эгамиз шундай айтмоқда:

“Эй Эдом халқи, ҳукм қилинадиган кунда,

Мен донишмандларингни ҳалок қилурман,

Эсов тоғидаги ақл–идроклиларин йўқ қилурман.

9Эй Темон шаҳри, жангчиларинг даҳшатга тушар,

Эсов тоғидаги ҳар бир инсон йўқ қилинар.

 

Эдом халқи жазоланишининг сабаблари

 

10Қондошингиз Ёқуб авлодига зулм қилиб,

Уларни ўлдирдингиз.

Шу боис то абад шарманда бўлиб,

Бутунлай ҳалок бўласиз.

11Уларнинг бойликларин бегоналар олиб кетган кун

Сизлар бир четда қараб турдингиз.

Ёт халқлар Қуддус шаҳрига кириб,

Шаҳар учун қуръа ташлаганларида,

Сизлар ҳам улар каби ёвуз ишлар қилдингиз.

12Қондошларингизга келган бахтсизликни кўриб,

Хушнуд бўлмаслигингиз керак эди.

Яҳудо халқи хароб бўлган кун

Севинмаслигингиз керак эди.

Бошларига тушган кулфатни кўриб,

Мазах қилмаслигингиз керак эди.

13Менинг халқимга фалокат келган куни

Шаҳар дарвозаларидан кирмаслигингиз керак эди.

Яҳудо халқининг бошига фалокат тушган куни,

Хушнуд бўлганларга қўшилмаслигингиз керак эди.

Уларнинг бошига фалокат тушган куни,

Буюмларини ўлжага олмаслигингиз керак эди.

14Қочиб кетаётганларни кутиб чорраҳаларда,

Пистирмалар қўймаслигингиз керак эди.

Ўша кулфат куни тирик қолганларни

Душман қўлига бермаслигингиз керак эди.

 

Эгамиз барча халқларни жазолайди

 

15Мен, Эгангиз, барча халқларни ҳукм қиладиган кун яқинлашиб қолди.

Эй, Эдом халқи! Нима қилган бўлсангиз бошқаларга

Ўзингиз ҳам тушарсиз ўша кўйга,

Қилмишларингиз қайтар ўз бошингизга.

16Эй, Яҳудо халқи, муқаддас тоғимда

Ғазаб шаробин ичиб бўлдингиз.

Шу сингари барча халқлар ҳам

Шу шаробдан тўхтамасдан ичарлар.

Ҳеч қачон ер юзига келмаган каби,

Ичиб–ичиб, йўқ бўлиб кетарлар.

 

Исроил ғалаба қилади

 

17Лекин Сион тоғида нажот топарлар

Исроил халқининг омон қолганлари.

Бу тоғ муқаддас бўлар.

Ёқуб насли ҳайдаб чиқарар ёвларини,

Унинг мулкини тортиб олганларни,

Ва яна эгаллар ўз ерларини.

18Ёқуб авлоди бўлур оловдай,

Юсуфнинг авлоди бир алангадай.

Эсовнинг авлоди эса

Бўлиб қолар қуруқ поядай.

Ёқуб ва Юсуфнинг авлодлари

Эсовнинг авлодини ёндирар,

Ёндириб, уларни йўқ қилар.

Эсов авлодидан тирик қолмас ҳеч бири.”

Зотан, бу сўзларни Эгамиз айтди.

19Нагав чўлида яшайдиган Исроил халқи Эсов тоғини эгаллаб олади, Яҳудо қир этакларида яшайдиганлар эса Филистларнинг ерларига эгалик қилади. Исроил халқи Эфрайим ерларини ва Самария шаҳрини қўлга киритади, Бенямин авлоди эса Гиладга эгалик қилади. 20Шимолий Исроилдан асирликка олиб кетилганлар қайтиб келади. Улар шимолдаги Зорафатгача бўлган шимолий Канъон ерларини оладилар. Қуддусдан Сафарадга асирликка олиб кетилганлар эса Нагав чўлидаги шаҳарларни қўлга киритадилар. 21Ғолиблар Сион тоғига чиқадилар. Ўша ерда туриб, Эсов тоғи устидан ҳукмронлик қиладилар. Эгамизнинг Ўзи шоҳ бўлади.

 
Инжил / Муқаддас Китоб / Ўзбек тилидаги

Эски Аҳд:  |  ИБТИДО  |  ЧИҚИШ  |  ЛЕВИЛАР  |  САҲРОДА  |  ҚОНУНЛАР  |  ЁШУА  |  ҲАКАМЛАР  |  РУТ  |  ШОҲЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (УЧИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ТЎРТИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ЭЗРА  |  НАХИМИЁ  |  ЭСТЕР  |  АЮБ  |  ЗАБУР  |  СУЛАЙМОННИНГ ҲИКМАТЛАРИ  |  ВОИЗ  |  СУЛАЙМОННИНГ ГЎЗАЛ ҚЎШИГИ  |  ИШАЁ  |  ЕРЕМИЁ  |  ЕРЕМИЁНИНГ МАРСИЯСИ  |  ҲИЗҚИЁ  |  ДОНИЁР  |  ХЎШЕЯ  |  ЙЎЭЛ  |  АМОС  |  ОБOДИЁ  |  ЮНУС  |  МИХО  |  НОХУМ  |  ХАБАҚҚУҚ  |  ЗАФАНИЁ  |  ХАГГЕЙ  |  ЗАКАРИЁ  |  МАЛАКИ
Янги Аҳд:
МАТТО  |  МАРК  |  ЛУҚО  |  ЮҲАННО  |  ҲАВОРИЙЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ  |  РИМЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ГАЛАТИЯЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ЭФЕСЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ФИЛИППИЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОЛОСАЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИТУСГА МАКТУБ  |  ФИЛИМЎНГА МАКТУБ  |  ИБРОНИЙЛАРГА МАКТУБ  |  ЁҚУБНИНГ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ УЧИНЧИ МАКТУБИ  |  ЯҲУДОНИНГ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОГА КЎРСАТИЛГАН ВАҲИЙ


Injil Uzbek tili: Yangi Ahd. Latin online
 Matto | Mark | Luqo | Yuhanno | Havoriylar | Yoqub | 1 Butrus | 2 Butrus | Yuhannoning 1chi | Yuhannoning 2chi | Yuhannoning 3chi | Yahudoning | Rimliklarga | Korinfliklarga 1chi | Korinfliklarga 2chi | Galatiyaliklarga | Efesliklarga | Filippiliklarga | Kolosaliklarga | Salonikaliklarga 1chi | Salonikaliklarga 2chi | Timo‘tiyga 1chi | Timo‘tiyga 2chi | Titusga | Filimo‘nga | Ibroniylarga | Vahiy  
Injil Uzbek tili: Eski Ahd. Latin online
IBTIDO | ZABUR

Инжил Каракалпак

Kitoblar - Kutubxona  |  Hamdi-Sano - Mening Nurim  |  UZBEK mp3

uzGod.com