Инжил / Муқаддас Китоб / Ўзбек тилидаги

Эски Аҳд:  |  ИБТИДО  |  ЧИҚИШ  |  ЛЕВИЛАР  |  САҲРОДА  |  ҚОНУНЛАР  |  ЁШУА  |  ҲАКАМЛАР  |  РУТ  |  ШОҲЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (УЧИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ТЎРТИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ЭЗРА  |  НАХИМИЁ  |  ЭСТЕР  |  АЮБ  |  ЗАБУР  |  СУЛАЙМОННИНГ ҲИКМАТЛАРИ  |  ВОИЗ  |  СУЛАЙМОННИНГ ГЎЗАЛ ҚЎШИГИ  |  ИШАЁ  |  ЕРЕМИЁ  |  ЕРЕМИЁНИНГ МАРСИЯСИ  |  ҲИЗҚИЁ  |  ДОНИЁР  |  ХЎШЕЯ  |  ЙЎЭЛ  |  АМОС  |  ОБOДИЁ  |  ЮНУС  |  МИХО  |  НОХУМ  |  ХАБАҚҚУҚ  |  ЗАФАНИЁ  |  ХАГГЕЙ  |  ЗАКАРИЁ  |  МАЛАКИ
Янги Аҳд:
МАТТО  |  МАРК  |  ЛУҚО  |  ЮҲАННО  |  ҲАВОРИЙЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ  |  РИМЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ГАЛАТИЯЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ЭФЕСЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ФИЛИППИЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОЛОСАЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИТУСГА МАКТУБ  |  ФИЛИМЎНГА МАКТУБ  |  ИБРОНИЙЛАРГА МАКТУБ  |  ЁҚУБНИНГ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ УЧИНЧИ МАКТУБИ  |  ЯҲУДОНИНГ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОГА КЎРСАТИЛГАН ВАҲИЙЙЎЭЛ

Кириш

 

Йўэл пайғамбар ҳақида деярли ҳеч қандай маълумот сақланиб қолмаган. “Йўэл” китоби милоддан аввалги V-IV асрларда — Исроил юрти Форс шоҳлигининг мустамлакаси бўлган даврда ёзилган, деб қаралади. Йўэл пайғамбар бу китобида Исроил юртига бостириб келган гала–гала чигирткаларни ва Фаластин юртида ҳукм сурган даҳшатли қурғоқчиликни тасвирлайди. Пайғамбар чигирткалар тимсоли орқали келажакда Исроил юртига ҳужум қиладиган ғанимларга ишора қилади. Худо китоб саҳифаларидан ўз халқига мурожаат қилиб, уларни ёвуз йўллардан қайтармоқчи бўлади. У Ўз халқига, агар гуноҳларингиздан тавба қилсангиз, сизларга қут–барака бераман, сизлар Мен ваъда қилган фаровон ҳаётга эришасизлар, дейди.

Пайғамбар айтганидай, чигирткалар галаси бутун юртни хароб қилади. Бу кулфатлар — “Эгамизнинг куни”да халқларнинг бошига тушадиган даҳшатли офатларнинг шунчаки бир шарпаси эди, холос. Зеро, ўша куни Худо Исроил халқига зулм ўтказган барча халқларни ҳукм қилиб, айбдорларни жазолайди:

“Минг–минглаб оломон

Тўпланган Ҳукм водийсида!

Зотан, яқинлашгандир

Эгамизнинг куни Ҳукм водийсига.

Қуёш ҳам, ой ҳам қорайган,

Юлдузлар нури сўнган.

Эгам Сиондан туриб ҳайқирар,

Қуддусдан гулдурос овози янграр,

Еру осмон ларзага келар.

Аммо Эгам Ўз халқини паноҳига олар,

У Исроил халқининг қўрғони бўлар.” (3:14-16)

 

1–БОБ - ЙЎЭЛ

 

Халқ нобуд бўлган донга куйинади

 

1Патувал ўғли Йўэлга Эгамиз шу сўзларни аён қилди:

2Эй, оқсоқоллар, буни эшитинг!

Яҳудо одамлари, сиз қулоқ тутинг!

Юз берганми ҳеч бундай фалокат

Сизнинг ёки ота–боболарингиз замонида?!

3Бу ҳақда фарзандларингизга айтинг сиз,

Болаларига сўзлаб берсин фарзандларингиз,

Кейинги авлодга етказсин набираларингиз.

4Қирғин келтирувчи чигирткадан қолганини

Еб битирди кемирувчи чигиртка галаси.

Кемирувчи чигиртка галасидан қолганини

Еб битирди сакрайдиган чигиртка галаси.

Сакрайдиган чигирткадан қолганини

Еб битирди қиртишловчи чигиртка галаси.

5Уйғонинглар, эй, майхўрлар, йиғланглар!

Эй, шаробхўрлар, фарёд қилинглар!

Шароб оғзингиздан тортиб олинди, ахир.

6Бостириб келди юртимизга лашкарлар,

Сон–саноқсиз кучли баҳодирлар.

Арслон тишига ўхшар тишлари,

Гўё урғочи арслонники қозиқ тишлари.

7Узумзорларимизни улар пайҳон қилишди,

Анжир дарахтларимизни синдиришди,

Шохларию новдалар пўстлоғин шилиб,

Ҳаммасини шип–шийдам қилишди.

8Қанорга ўранинг, эй, одамлар, фарёд қилинг,

Куёвидан жудо бўлган келинчак каби.

9Эгамиз уйидан узилган шароб, дон назри,

Аза тутаётир Эгамизнинг хизматкор руҳонийлари.

10Хароб бўлди экинзорлар,

Мотам тутаётир далалар.

Буғдой бошоқлари қовжираб қолди,

Узум шарбати ҳам оқмай тўхтади,

зайтун мойи ҳам тамом қуриди.

11Қайғурмайсизларми, эй, деҳқонлар?!

Фарёд солмайсизларми, эй, боғбонлар?!

Нобуд бўлиб кетди–ку арпа, буғдойингиз,

Хароб бўлиб кетди–ку жамики ҳосилингиз.

12Узум токи сўлиди, анжир дарахти қуриди.

Хазон бўлди анор, хурмо, олма — ҳамма дарахтлар.

Инсон севинчи тамом қуриб битди!

13Қанорга ўраниб мотам тутинг, эй, руҳонийлар!

Фарёд қилинг қурбонгоҳда хизмат қиладиганлар!

Тунни ҳам қанорда ўтказинг сизлар,

Эй, Худойимнинг хизматида юрганлар!

Худойингиз уйида назр қилгани

Дон ва шароб қолмади, ахир.

14Рўза кунларини белгиланглар,

Ўша кунларга йиғин эълон қилинглар.

Йиғиб келинглар оқсоқолларни,

Юртнинг жамики аҳолисини.

Эгангиз Худонинг уйига йиғинглар,

Эгамизга илтижо қилиб ёлворинглар!

15Шўримиз қурисин, эвоҳ!

Эгамизнинг кунига оз қолди,

Қодир Худо кулфат келтиради!

16Ризқ–рўзимиз кўз ўнгимизда қирқилди–ку!

Худойимиз уйида шод–хуррамлик тугади–ку!

17Кесаклар тагида уруғлар нобуд бўлди,

Донли экинлар унмасдан қолди.

Омборхоналар бўм–бўш ётибди,

Дон омборлари хароб бўлибди.

18Инграмоқда ҳайвонлар нақадар!

Ахир, қуриган–ку ўтлоқлар.

Дайдиб юрар мол подалари,

Гангиган ҳатто қўй сурувлари.

19Эй Эгам, Сенга мен фарёд қилурман!

Ахир, олов ямлади даштдаги яйловларни,

Ёнғин йўқ қилди даладаги дарахтларни.

20Ҳатто ёввойи ҳайвонлар ҳам Сенга нола қилмоқда!

Ахир, ирмоқлар ҳам қуриб кетди,

Даштдаги яйловларни олов ямлади.

 

2–БОБ - ЙЎЭЛ

 

Чигиртка галаси

 

1Сиондабурғу чалинглар!

Эгамизнингмуқаддас тоғида бонг уринглар!

Титрасин Яҳудонинг жамики аҳли,

Ахир, келяпти Эгамизнинг куни.

У кунга оз вақт қолди. 2Зимзиё зулмат куни бўлур у кун,

Булут қоплаган тим қоронғи бўлур у кун!

Катта кучли лашкар юртни босар,

Ёришган тонгдай тоғлар узра ёйилар.

Бунақаси азалдан ҳеч содир бўлган эмас,

Бундан кейин ҳам ҳеч қачон содир бўлмас.

3Аланга ютиб борар улар олдидан,

Олов гувиллаб ёнар улар ортидан,

Бирон жонзот қочиб қутулмас улардан.

Илгари эди замин Адан боғидай,

Энди бўлиб қолди қақроқ саҳродай.

4Уларнинг кўриниши отларга ўхшар,

Жанг отлари каби ҳужум қилишар.

5Тоғ чўққиларига сакраб чиқишар,

Жанг аравасидай гумбурлаб чопар,

Ёнаётган хас–чўп каби чирсиллар,

Жангга тайёр бўлиб саф тортган

Кучли лашкарга ўхшар улар.

6Уларнинг олдида халқлар даҳшатга тушар,

Ҳамманинг юзи бўздай оқариб кетар.

7Жангчилардай ҳужум қилар бу лашкар,

Сипоҳлардай девордан ошиб тушар.

Сафдан четга чиқмай олға босишар.

8Бир–бирларин туртмаслар,

Ҳаммаси ўз йўлида кетар.

Ғовларни ҳам ёриб ўтишар,

Ҳеч нарса уларни тўхтата олмас.

9Бостириб боришар улар шаҳарга,

Ёпирилишар шаҳар деворларига.

Уйларга тирмашиб чиқишар,

Ўғридай деразалардан ичкарига киришар.

10Уларнинг олдида замин титрар,

Осмону фалак қалтираб турар.

Қуёш ҳам, ой ҳам қораяр,

Юлдузлар нури сўнар.

11Эгамиз лашкарнинг бошида турар,

Лашкарига Ўз садосин берар.

Нақадар беҳисоб Унинг қўшини,

Унинг амрига бўйсунадиганлар қудратли.

Эгамизнинг куни чиндан даҳшатли!

Бу ваҳимали кунга бардош бергай ким?!

 

Тавба–тазарруга даъват

 

12Эгамизнинг каломи шудир:

“Ҳозир ҳам кеч эмас,

Рўза тутиб, йиғлаб, қайғуриб,

Бутун қалбингиз билан Менга қайтинглар.

13Кийимингизни эмас, бағрингизни йиртинглар.”

Эгангиз Худога қайтинглар, У иноятли,

Раҳмдил, жаҳли тез чиқмайди, содиқ севгиси мўлдир,

Ғазабидан тушиб кечирадиган Худодир.

14Ким билсин, У шаштидан қайтар,

Балки хирмонингизга барака берар.

Шунда Эгангиз Худога сизлар

Дон билан шароб назрин тақдим қиласизлар.

15Бурғу чалинг Сионда!

Рўза кунларин белгиланглар,

Ўша кунларга йиғин эълон қилинглар.

16Йиғинг жамики халқни,

Пок қилинг жамоани.

Чақиртиринг қарияларни,

Олиб келинг болалару эмизикли гўдакларни.

Ҳатто янги келин–куёвлар ҳам

Чимилдиқдан чиқиб келишсин.

17Маъбаднинг айвони билан қурбонгоҳ орасида

Йиғлашсин Эгамизнинг хизматкор руҳонийлари,

Ёлворишсин шундай дея Худога:

“Эй Эгамиз, шафқат қилгин халқингга,

Мулкинг бўлган Исроил эллар аро кулги бўлмасин.

‘Уларнинг Худоси қани?!’ дея халқлар бизни мазах қилмасин!”

 

Эгамизнинг инояти

 

18Эгамиз Ўз юртига жон куйдирди шул замон,

Ўз халқига раҳм қилди У ўшал он.

19Жавоб берди У халқига шундай дебон:

“Тўқ бўласиз, сизларга бераман шароб, мой ва дон.

Халқлар орасида мазах бўлишингизга энди йўл қўймайман.

20Даф қиламан шимолдан келган лашкарларни,

Ҳайдаб соламан қақроқ, ҳувиллаган саҳрога уларни.

Ўлик денгизга улоқтираман илғор қисмларини,

Ўрта ер денгизига сураман орқа қисмларини.

Жасадларидан қўланса ҳид анқийди.”

Бажо қилди Эгамиз буюк ишларини!

21Эй замин, қўрқма! Хурсанд бўл, шодлан.

Бажо қилди Эгамиз буюк ишларини!

22Қўрқманглар энди, эй, ёввойи ҳайвонлар,

Чунки ям–яшилдир даштдаги яйловлар,

Мева бераётир энди дарахтлар,

Анжир ва узумнинг ҳосили мўлдир.

23Эй Сион халқи, хурсанд бўлинглар,

Эгангиз Худонинг ишларидан севининглар.

Сизларга У ён босиб, ёмғирни мўл ёғдирди.

Олдингидай, куз, баҳорда ёмғирни қуйдирди.

24Энди хирмонлар донга тўлиб кетади,

Хумлар шаробу мой билан тўлиб–тошади.

25Эгамиз шундай дейди:

“Зарар кўрдингиз қирғин келтирувчи,

Емирувчи чигирткалар дастидан,

Экинзорларингизни кемириб ташлаган

Сакрайдиган чигиртка галаси дастидан,

Кўрган зарарингизни Мен қоплайман.

Бу кучли лашкарни сизга қарши Мен юборганман.

26Энди сизлар хоҳлаганингизча ейсиз,

Сизлар учун ажойиботлар кўрсатган

Мен, Эгангиз Худога ҳамду сано айтасиз.

Эй халқим, ҳеч қачон шарманда бўлмайсан энди!

27Эй Исроил, Мен орангда эканимни билиб оласан шунда,

Мен Эгангиз Худоман, йўқдир Мендан бошқаси.

Эй халқим, ҳеч қачон шарманда бўлмайсан энди!

 

Эгамизнинг куни

 

28Сўнгра Ўз Руҳимни ёғдираман ҳар бир инсон устига,

Ваҳийлар келади йигитларингизга.

Башорат қилурлар сизнинг ўғил–қизларингиз.

Кароматли тушлар кўрурлар қарияларингиз.

29Ўз Руҳимни ёғдираман ўша кунларда,

Ҳаттоки қулу чўриларингиз устига.

30-31Менинг буюк ва даҳшатли куним келишидан олдин, Мен еру осмонда аломатларни кўрсатаман. Ер юзида қонни, оловни ва тутун устунларини пайдо қиламан. Қуёш қораяди, ой қон тусига киради.”

32Шунда Худо даъват этган одамлар омон қолади. Ҳа, Эгамизга илтижо қилган ҳар бир инсон қутқарилади. Эгамиз айтганидай, Сион тоғига ва Қуддусга қочиб борганлар нажот топишади.

 

3–БОБ - ЙЎЭЛ

 

Худо халқларни ҳукм қилади

 

1Эгамиз шундай дейди: “Ўша кунларда Мен Яҳудо ва Қуддуснинг олдинги мавқеини тиклайман. 2Сўнг барча халқларни йиғиб, Ҳукм водийсига олиб тушаман. У ерда халқим Исроил ҳақи учун улар билан даъволашаман, чунки улар Менинг халқимни турли элларга тарқатиб юбордилар. Юртимни эса ўзаро бўлишиб олдилар. 3Улар халқим учун қуръа ташлаб, ўғил–қизларимни сотиб юбордилар. Тушган пулга фоҳишабозлигу айш–ишрат қилдилар.

4Эй Тир, Сидон ва бутун Филист халқи, Менда нима қасдингиз бор?! Сизлар ҳали Мендан ўч олмоқчимисиз?! Борди–ю, ниятингиз шу бўлса, Мен ўша заҳотиёқ қилмишингизга яраша жазоингизни бераман. 5Сизлар олтину кумушларимни тортиб олдингиз, қимматбаҳо хазиналаримни саждагоҳларингизга олиб кетдингиз. 6Яҳудо ва Қуддус халқини юнонларга сотиб, ўз ватанидан йироқ қилдингиз. 7Энди Мен Яҳудо ва Қуддус халқини сизлар сотган юртлардан олиб чиқаман. Қилмишингизга яраша жазоингизни бераман. 8Ўғил–қизларингизни Яҳудо халқига сотаман, улар эса фарзандларингизни олисдаги бир халққа — Саволикларга сотишади.” Зотан, бу сўзларни Эгамиз айтди.

9Халқлар орасида шундай деб эълон қилинг:

“Жангга тайёрланиб, жангчиларни сафарбар қилинг!

Сипоҳларингиз ҳужум қилсин!

10Омочларингиздан ясанг қиличлар,

Ўроқларингиздан қилинг найзалар.

Заифлар ҳам қўлига қурол тутсин.

11Эй теваракдаги халқлар, шошилинг,

Қани, ҳаммангиз водийда тўпланинг.”

Ўз сипоҳларингни, эй Эгам, чақир!

12Эгамиз шундай дейди:

“Барча халқлар бўлсин сафарбар,

Ҳукм водийсига келишсин улар.

Мен у ерда ўтирурман,

Ҳамма халқлар устидан ҳукм чиқарурман.

13Қани келинглар,

Етилган буғдойни ўргандай уларни ўринглар,

Пишган узумни эзгандай, босиб йўқ қилинглар,

Хумлар тўлган,

Уларнинг қабиҳликлари билан тўлиб–тошган.”

14Минг–минглаб оломон

Тўпланган Ҳукм водийсида!

Зотан, яқинлашгандир

Эгамизнинг куни Ҳукм водийсига.

15Қуёш ҳам, ой ҳам қорайган,

Юлдузлар нури сўнган.

16Эгам Сиондан туриб ҳайқирар,

Қуддусдан гулдурос овози янграр,

Еру осмон ларзага келар.

Аммо Эгам Ўз халқини паноҳига олар,

У Исроил халқининг қўрғони бўлар.

 

Худо Ўз халқини баракалайди

 

17Эгамиз шундай дейди:

“Эй халқим, шунда сизлар

Эгангиз Худо Мен эканлигимни биласизлар.

Мен муқаддас тоғим Сионда қурганман маскан.

Табаррук бир шаҳар бўлади Қуддус,

Босқинчилар энди асло унга қилмас тажовуз.

18Ўша куни сут оқар қирлардан,

Узум шарбати келар тоғлардан,

Яҳудодаги ўзанлар сувга тўлар,

Менинг уйимдан булоқ отилиб чиқар,

Қақроқ Шитим водийсини суғорар.

19Миср ҳувиллаб, Эдом бўм–бўш саҳрога айланар.

Оҳ, Яҳудо халқига зулм ўтказди улар,

Бегуноҳ одамларнинг қонин тўкдилар.

20-21Мен албатта жазолайман уларни!

Асло оқламайман жиноятчиларни!

Яҳудо эса абадий яшар,

Қуддус авлодлар оша барқарор бўлар.

Мен, Эгангиз, Сионда қурганман маскан.”

 
Инжил / Муқаддас Китоб / Ўзбек тилидаги

Эски Аҳд:  |  ИБТИДО  |  ЧИҚИШ  |  ЛЕВИЛАР  |  САҲРОДА  |  ҚОНУНЛАР  |  ЁШУА  |  ҲАКАМЛАР  |  РУТ  |  ШОҲЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (УЧИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ТЎРТИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ЭЗРА  |  НАХИМИЁ  |  ЭСТЕР  |  АЮБ  |  ЗАБУР  |  СУЛАЙМОННИНГ ҲИКМАТЛАРИ  |  ВОИЗ  |  СУЛАЙМОННИНГ ГЎЗАЛ ҚЎШИГИ  |  ИШАЁ  |  ЕРЕМИЁ  |  ЕРЕМИЁНИНГ МАРСИЯСИ  |  ҲИЗҚИЁ  |  ДОНИЁР  |  ХЎШЕЯ  |  ЙЎЭЛ  |  АМОС  |  ОБOДИЁ  |  ЮНУС  |  МИХО  |  НОХУМ  |  ХАБАҚҚУҚ  |  ЗАФАНИЁ  |  ХАГГЕЙ  |  ЗАКАРИЁ  |  МАЛАКИ
Янги Аҳд:
МАТТО  |  МАРК  |  ЛУҚО  |  ЮҲАННО  |  ҲАВОРИЙЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ  |  РИМЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ГАЛАТИЯЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ЭФЕСЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ФИЛИППИЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОЛОСАЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИТУСГА МАКТУБ  |  ФИЛИМЎНГА МАКТУБ  |  ИБРОНИЙЛАРГА МАКТУБ  |  ЁҚУБНИНГ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ УЧИНЧИ МАКТУБИ  |  ЯҲУДОНИНГ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОГА КЎРСАТИЛГАН ВАҲИЙ


Injil Uzbek tili: Yangi Ahd. Latin online
 Matto | Mark | Luqo | Yuhanno | Havoriylar | Yoqub | 1 Butrus | 2 Butrus | Yuhannoning 1chi | Yuhannoning 2chi | Yuhannoning 3chi | Yahudoning | Rimliklarga | Korinfliklarga 1chi | Korinfliklarga 2chi | Galatiyaliklarga | Efesliklarga | Filippiliklarga | Kolosaliklarga | Salonikaliklarga 1chi | Salonikaliklarga 2chi | Timo‘tiyga 1chi | Timo‘tiyga 2chi | Titusga | Filimo‘nga | Ibroniylarga | Vahiy  
Injil Uzbek tili: Eski Ahd. Latin online
IBTIDO | ZABUR

Инжил Каракалпак

Kitoblar - Kutubxona  |  Hamdi-Sano - Mening Nurim  |  UZBEK mp3

uzGod.com