TITUSGA MAKTUBI

1–BOB

 

Duoyi salom

 

1Xudo tanlagan kishilarning imonli bo‘lishlari va haqiqiy diyonatni uqib olishlari uchun xizmat qilayotgan Xudoning quli va Iso Masihninghavoriysi, Pavlusdan – salom!

2Bizning imonimiz abadiy hayotga umidvorlikdan iboratdir. Yolg‘on gapirmaydigan Xudo bu umid haqida azaliy vaqtlardanoq va’da bergan edi, 3hozir esa, O‘zi xohlagan paytda, kalomini ro‘yobga chiqardi. Men bo‘lsam, bu kalomni e’lon qilish uchun Qutqaruvchimiz Xudodan vakolat oldim. 4Umumiy imonimiz asosida haqiqiy farzandim bo‘lgan Titusga Otamiz Xudodan va Qutqaruvchimiz Iso Masihdan mehr-shafqat va tinchlik tilayman.

 

Titusning Kritdagi faoliyati

 

5Senga buyurganimdek, qolgan ishlarni bitir, har bir shahardagi imonlilar jamoati ustidan oqsoqollar tayin qil. Mana shuning uchun seni Krit orolida qoldirdim. 6Sen tayin qiladigan odam beayb, yakka xotinli, bolalari esa imonli va shaloqlik yoki itoatsizlik aybidan xoli bo‘lsin. 7Chunki imonlilar jamoatining noziri[1] Xudo xonadonini boshqaruvchi sifatida benuqson bo‘lishi kerak. O‘zboshimcha, g‘azabli, sharobga moyil, tajang, g‘arazgo‘y bo‘lmasin. 8Aksincha mehmondo‘st, xayrixoh, vazmin, odil, pok ko‘ngilli va nafsini tiyadigan odam bo‘lsin. 9Sog‘lom ta’limot bilan nasihat qilishga hamda qarshilik qiluvchilarning adabini berishga iqtidorli, haqiqat kalomiga o‘rgatilgan va unga qattiq rioya qiladigan kishi bo‘lishi lozim.

10Xususan sunnatlilar[2] orasida o‘zbilarmon, quruq gap sotuvchi aldamchilar ko‘p. 11Ularning og‘zini to‘sish kerak. Ular jirkanch manfaat yo‘lida lozim bo‘lmagan narsalarni o‘rgatib, butun oilalarni buzib ketmoqdalar. 12Mana, ulardan chiqqan bir shoir: “Kritiylar doimo yolg‘onchi, zolim yirtqichlar, yeb-to‘ymas tanballardir”, deb aytgan edi. 13Bu gap to‘g‘ri. Ular sog‘lom imonni topsin va buning uchun sen ularni qat’iy ogohlantirib qo‘y. 14Ular yana yahudiylarning afsonalariga va haqiqatdan yuz o‘girgan odamlarning gaplariga quloq solmasinlar.

15Pok odamlar uchun hamma narsa pok bo‘lur. Nopoku imonsizlar uchun hech bir pok narsa yo‘q. Chunki ularning aqli ham, vijdoni ham nopoklashib ketgan. 16Xudoni tan olamiz, deydilar-u, o‘z qilmishlari bilan Uni inkor etadilar. Ular har qanday xayrli ishga yaramas, bo‘yin egmas, iflos odamlardir.

 

2–BOB

 

Sog‘lom ta’limot to‘g‘risida

 

1Senga kelsak, sog‘lom ta’limot asosida nasihat qil. 2Chollar o‘z haddini biluvchi, hushyor, vazmin, sog‘lom imonli, mehr-muhabbatli va sabr-toqatli bo‘lsinlar. 3Shuningdek, kampirlar ham g‘iybat va mayxo‘rlikka ruju qo‘ymay, balki muqaddaslikka muvofiq, har qanday xayrli ishda ibrat bo‘lib turmush kechirsinlar. 4Kampirlar yosh xotinlarga ham ta’lim-tarbiya bersinlar. 5Xudoning kalomi qoralanmasligi uchun, ular o‘z erlari va bolalarini sevadigan, ro‘zg‘orga jonkuyar, vazmin, iffatli, xushfe’l, erlariga bo‘ysunadigan bo‘lsinlar.

6Shuningdek, yigitlarni ham bosiq bo‘lishga undagin. 7Har bir xayrli ishda ularga o‘rnak bo‘l. Ta’lim vaqtida xolis va jiddiy bo‘lib gapir. 8So‘zlaring aniq va hech shubhasiz bo‘lsin, toki raqiblaring biz haqimizda yomon so‘z aytolmay, uyatga qolsinlar.

9Qullarga shunday nasihat qilki, o‘z xo‘jayinlariga itoat etsinlar, ularni har jihatdan mamnun qilsinlar, terslik qilmasinlar. 10O‘g‘rilik qilmasinlar, balki ochiq ko‘ngil bilan muomala qilib, har narsada Qutqaruvchimiz Xudoning ta’limotini sharaflasinlar.

11Chunki Qutqaruvchimiz Xudoning inoyati butun odamlarga yaqqol oshkor bo‘ldi. 12Bu inoyat esa shuni o‘rgatadiki, biz diyonatsizlik va dunyoviy orzu-ehtiroslarni rad etishimiz kerak, bu dunyoda Xudodan qo‘rqib, vazminlik va taqvodorlik bilan hayot kechirishimiz lozim. 13Shu orada buyuk Xudo va Qutqaruvchimiz Iso Masihning ulug‘vorlik bilan osmondan tushib zohir bo‘lishiga va muborak umidimiz amalga oshishiga ko‘z tikib yuribmiz. 14Masih bizni har qanday gunohli ishlardan qutqarish uchun, faqat O‘ziga tegishli bo‘lgan, xayrli ishlarga g‘ayratli, pok bir ummat yaratish uchun O‘zini biz uchun fido qildi.

15Bularni butun bir salohiyat bilan gapir, nasihat qil, oshkor qil. Hech kim seni kamsitmasin.

 

3–BOB

 

Diyonat bilan yashash haqida

 

1Sen imonlilarga shuni eslatib turginki, ular hukmron hokimiyatga to‘la itoatkorlik bilan bo‘ysunsin, har bir xayrli ishga tayyor bo‘lishsin. 2Hech kimni yomonlamasinlar. Urushqoq bo‘lmay, barcha insonlarga yuvoshlik va muloyimlik bilan muomala qilsinlar.

3Chunki bir vaqtlar bizlar ham fahmsiz, itoatsiz, adashgan odamlar edik, har xil ehtiros va zavqlarga qul edik, gina-kudurat va baxillikka to‘lgan, bir-birimizdan nafratlanadigan razil odamlar edik. 4Ammo Qutqaruvchimiz Xudo O‘zining iltifot va insonparvarligini ochiq ko‘rsatdi. 5Xudo bizning qilgan savobli ishlarimiz tufayli emas, balki O‘zining rahm-shafqati tufayli bizni qutqardi, gunohlarimizni yuvib, bizni yangidan tug‘iltirdi, Muqaddas Ruh orqali bizga yangi hayot ato etdi. 6Qutqaruvchimiz Iso Masih sharofati bilan Xudo bizning ustimizga mo‘l-ko‘l MuqaddasRuh yog‘dirdi. 7Xudo inoyat qilib, bizni oqladi va abadiy hayotga umidvorlik bilan qaragan merosxo‘r ham qildi.

8Bu so‘z barqarordir. Xudoga ishonganlar xayrli ishlarga astoydil bel bog‘lashi uchun, bu gaplarni ta’kidlab uqtirishingni istayman. Bunday xatti-harakat insonlarga ma’qul va foydalidir. 9Lekin bema’ni bahslar, shajaralar, Tavrotqonun-qoidalari haqida boradigan janjalu muzokaralardan qoch; bular foydasiz va behudadir.

10Bid’atchi odam bir-ikki ogohlantirishdan so‘ng haqiqatga tushunmasa, u bilan aloqani uz. 11O‘zing bilasanki, bunday buzuq odam kundan-kunga gunohiga gunoh qo‘shib, o‘zini o‘zi mahkum etadi.

 

Oxirgi istak va salomlar

 

12Artemas yoki Tixikni sening yoningga yuborganimdan keyin, Nikopol shahriga, mening oldimga kelishga harakat qil. Chunki men qishni shu yerda o‘tkazishga qaror qildim. 13Qonunshunos Zinas va Apollosni yo‘lga otlantirayotganingda, ularning kam-ko‘stsiz jo‘nashlariga e’tibor qil. 14Bizning odamlarimiz ham samarasiz kun kechirmasdan, zaruriy ehtiyojlarini qondirish uchun yaxshi ishlar qilishni o‘rgansinlar.

15Mening yonimdagilarning hammasi senga salom yo‘llayaptilar. Bizni sevadigan imondoshlarga salom aytgin. Xudoning inoyati hammangizga yor bo‘lsin. Omin.

 


[1] 1:7 - NOZIR: yana qarang: 1-Timo‘tiy 3:1-7.

[2] 1:10 - SUNNATLILAR: Iso Masihga ishongan kritlik yahudiylar bo‘lsa kerak.
Инжил / Муқаддас Китоб / Ўзбек тилидаги

Эски Аҳд:  |  ИБТИДО  |  ЧИҚИШ  |  ЛЕВИЛАР  |  САҲРОДА  |  ҚОНУНЛАР  |  ЁШУА  |  ҲАКАМЛАР  |  РУТ  |  ШОҲЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (УЧИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ТЎРТИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ЭЗРА  |  НАХИМИЁ  |  ЭСТЕР  |  АЮБ  |  ЗАБУР  |  СУЛАЙМОННИНГ ҲИКМАТЛАРИ  |  ВОИЗ  |  СУЛАЙМОННИНГ ГЎЗАЛ ҚЎШИГИ  |  ИШАЁ  |  ЕРЕМИЁ  |  ЕРЕМИЁНИНГ МАРСИЯСИ  |  ҲИЗҚИЁ  |  ДОНИЁР  |  ХЎШЕЯ  |  ЙЎЭЛ  |  АМОС  |  ОБOДИЁ  |  ЮНУС  |  МИХО  |  НОХУМ  |  ХАБАҚҚУҚ  |  ЗАФАНИЁ  |  ХАГГЕЙ  |  ЗАКАРИЁ  |  МАЛАКИ
Янги Аҳд:
МАТТО  |  МАРК  |  ЛУҚО  |  ЮҲАННО  |  ҲАВОРИЙЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ  |  РИМЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ГАЛАТИЯЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ЭФЕСЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ФИЛИППИЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОЛОСАЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИТУСГА МАКТУБ  |  ФИЛИМЎНГА МАКТУБ  |  ИБРОНИЙЛАРГА МАКТУБ  |  ЁҚУБНИНГ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ УЧИНЧИ МАКТУБИ  |  ЯҲУДОНИНГ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОГА КЎРСАТИЛГАН ВАҲИЙ


Injil Uzbek tili: Yangi Ahd. Latin online
 Matto | Mark | Luqo | Yuhanno | Havoriylar | Yoqub | 1 Butrus | 2 Butrus | Yuhannoning 1chi | Yuhannoning 2chi | Yuhannoning 3chi | Yahudoning | Rimliklarga | Korinfliklarga 1chi | Korinfliklarga 2chi | Galatiyaliklarga | Efesliklarga | Filippiliklarga | Kolosaliklarga | Salonikaliklarga 1chi | Salonikaliklarga 2chi | Timo‘tiyga 1chi | Timo‘tiyga 2chi | Titusga | Filimo‘nga | Ibroniylarga | Vahiy  
Injil Uzbek tili: Eski Ahd. Latin online
IBTIDO | ZABUR

Инжил Каракалпак

Kitoblar - Kutubxona  |  Hamdi-Sano - Mening Nurim  |  UZBEK mp3

uzGod.com