YUHANNONING UCHINCHI MAKTUBI

Duoyi salom

 

1Chin ko‘ngildan sevadigan aziz do‘stim Gayga men – mo‘ysafiddan salom! 2Mahbubim, sening joning huzur topgandek, yana har jihatdan huzur topib, sog‘-salomat bo‘lishingni tilayman.

3Birodarlarimizdan bir nechtasi kelib, sening haqiqatga sodiq qolganing to‘g‘risida guvohlik berishdi, bunga men haddan tashqari sevindim. Chindan ham sen haqiqat yo‘lidan borayotirsan. 4Men uchun farzandlarimning haqiqat yo‘lidan borayotganlarini eshitishdan ulug‘roq bir sevinch yo‘q.

 

Hamkorlik va raqobatchilik

 

5Mahbubim, sen begona birodarlarimizga sidqidildan xizmat qilib yuribsan. 6Ular imonlilar jamoati oldida sening mehribonchiligingni ko‘kka ko‘tarishdi. Sen ularni Xudoga munosib tarzda yo‘lga otlantirsang, yaxshi ish qilgan bo‘lasan. 7Chunki ular majusiylardan hech yordam qabul qilmasdan, Iso Masih nomi uchun yo‘lga tushgan edilar. 8Binobarin, haqiqat yo‘lida xizmat qiluvchilarning mehnatida qatnashish, bunday odamlarni qo‘llab-qo‘ltiqlash bizning burchimizdir.

9Men imonlilar jamoatiga ba’zi narsalarni yozgan edim. Ammo ularning oralarida o‘zini katta tutayotgan Diotref bizlarni qabul qilmayotir. 10Agar kelsam, uning qilmishlarini fosh etaman. U biz haqimizda yomon gap tarqatib, nomimizga isnod keltirib yuribdi-ku. Bu bilan ham kifoyalanmay, boshqa birodarlarni o‘zi qabul qilmayapti, qabul qilmoqchi bo‘lganlarga esa to‘sqinlik qilyapti va hatto ularni jamoatdan quvib chiqaryapti.

11Ey mahbubim, sen yomonlikni tanqid qil, yaxshilikka taqlid qil. Yaxshilik qiluvchi Xudoning farzandidir. Yomonlik qiluvchi Xudoni ko‘rgan emas.

12Dimitriyning qadr-qimmatiga hamma guvoh, haqiqatning o‘zi ham guvohdir. Biz bunga o‘z guvohligimizni qo‘shamiz, bizning guvohligimiz to‘g‘ri ekanini o‘zing bilasan.

13Senga yozadigan ko‘p gaplarim bor edi-yu, ammo siyohu qalam bilan yozishni xohlamadim. 14Yaqinda seni ko‘rish umididaman, o‘sha vaqtda yuzma-yuz gaplashamiz. 15Tinch-omon bo‘lgil. Do‘stlar senga salom yo‘llayaptilar. U yerdagi do‘stlarimga nomma-nom salom aytib qo‘y.

Omin.

 
Инжил / Муқаддас Китоб / Ўзбек тилидаги

Эски Аҳд:  |  ИБТИДО  |  ЧИҚИШ  |  ЛЕВИЛАР  |  САҲРОДА  |  ҚОНУНЛАР  |  ЁШУА  |  ҲАКАМЛАР  |  РУТ  |  ШОҲЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (УЧИНЧИ КИТОБ)  |  ШОҲЛАР (ТЎРТИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (БИРИНЧИ КИТОБ)  |  СОЛНОМАЛАР (ИККИНЧИ КИТОБ)  |  ЭЗРА  |  НАХИМИЁ  |  ЭСТЕР  |  АЮБ  |  ЗАБУР  |  СУЛАЙМОННИНГ ҲИКМАТЛАРИ  |  ВОИЗ  |  СУЛАЙМОННИНГ ГЎЗАЛ ҚЎШИГИ  |  ИШАЁ  |  ЕРЕМИЁ  |  ЕРЕМИЁНИНГ МАРСИЯСИ  |  ҲИЗҚИЁ  |  ДОНИЁР  |  ХЎШЕЯ  |  ЙЎЭЛ  |  АМОС  |  ОБOДИЁ  |  ЮНУС  |  МИХО  |  НОХУМ  |  ХАБАҚҚУҚ  |  ЗАФАНИЁ  |  ХАГГЕЙ  |  ЗАКАРИЁ  |  МАЛАКИ
Янги Аҳд:
МАТТО  |  МАРК  |  ЛУҚО  |  ЮҲАННО  |  ҲАВОРИЙЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ  |  РИМЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  КОРИНФЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ГАЛАТИЯЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ЭФЕСЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  ФИЛИППИЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  КОЛОСАЛИКЛАРГА МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  САЛОНИКАЛИКЛАРГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА БИРИНЧИ МАКТУБ  |  ТИМЎТИЙГА ИККИНЧИ МАКТУБ  |  ТИТУСГА МАКТУБ  |  ФИЛИМЎНГА МАКТУБ  |  ИБРОНИЙЛАРГА МАКТУБ  |  ЁҚУБНИНГ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  БУТРУСНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ БИРИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ ИККИНЧИ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОНИНГ УЧИНЧИ МАКТУБИ  |  ЯҲУДОНИНГ МАКТУБИ  |  ЮҲАННОГА КЎРСАТИЛГАН ВАҲИЙ


Injil Uzbek tili: Yangi Ahd. Latin online
 Matto | Mark | Luqo | Yuhanno | Havoriylar | Yoqub | 1 Butrus | 2 Butrus | Yuhannoning 1chi | Yuhannoning 2chi | Yuhannoning 3chi | Yahudoning | Rimliklarga | Korinfliklarga 1chi | Korinfliklarga 2chi | Galatiyaliklarga | Efesliklarga | Filippiliklarga | Kolosaliklarga | Salonikaliklarga 1chi | Salonikaliklarga 2chi | Timo‘tiyga 1chi | Timo‘tiyga 2chi | Titusga | Filimo‘nga | Ibroniylarga | Vahiy  
Injil Uzbek tili: Eski Ahd. Latin online
IBTIDO | ZABUR

Инжил Каракалпак

Kitoblar - Kutubxona  |  Hamdi-Sano - Mening Nurim  |  UZBEK mp3

uzGod.com