Zabur 73 bob

1 Osifning qasidasi. Ey Xudo! Nechun bizni to abad rad etasan?! Nechun yaylovdagi qo‘ylaringga g‘azabingni sochasan?!
2 Azalda O‘zingniki qilib olgan xalqingni yodingda tut. O‘zimning mulkim bo‘lsin, deb qutqargan xalqingni, O‘zing maskan qilgan Sion tog‘ini yodingda tut.
3 Dahshatli bu xaroba tomon qadam bosib ko‘r. Qara, Muqaddas maskandagi borini g‘anim yo‘q qildi.
4 G‘animlaring shovqin–suroni Muqaddas maskaningni to‘ldirdi, Bayroqlarini ular belgi qilib o‘rnatdi.
5 O‘zlarini boltasi bor odamday tutdilar, O‘rmondagi daraxt kesuvchilarday tutdilar.
6 So‘ngra boltayu cho‘kichlar bilan Parchaladilar uning o‘ymakor ishlarini.
7 Muqaddas maskaningga o‘t qo‘ydilar, Sen ulug‘lanadigan makonni harom qildilar, Ma’badingni yer bilan bitta qildilar.
8 “Ularni tamomila qirib tashlaymiz”, deb o‘z ko‘nglida aytdilar, Yurtdagi barcha sajdagohlarni yoqib tashladilar.
9 Bironta ham payg‘ambar qolmadi, Mo‘jiza alomatlarini topa olmaymiz, Qachongacha davom etar bu — birontamiz bilmaymiz.
10 Qachongacha ey Xudo, g‘anim Seni masxara qilar?! Seni dushman to abad haqorat qilarmi?!
11 Nechun o‘ng qo‘lingni ishga solmaysan?! Qo‘lingni qo‘yningdan chiqarib, Ularni qirib tashlagin!
12 Ey Xudo, azaldan mening shohimsan, Yer yuziga Sen najot olib kelasan.
13 Qudrating bilan dengizni bo‘lgan Sensan, Dengiz ajdarlarining boshini majaqlagansan.
14 Maxluq Levitanning boshlarini ezib tashlagansan, Cho‘l jonzotlariga uni yemish qilib bergansan.
15 Buloqlaru anhorlarni ochgan Sensan, Oqar daryolarni quritgan ham Sensan.
16 Kunduz Senikidir, tun ham Seniki, Quyosh va oyni bunyod etgansan.
17 Zaminning chegarasini Sen o‘rnatgansan, Yoz va qishni ham o‘rnatgan Sensan.
18 Ey Egam, dushmanning masxaralashini, Ahmoq odamlar Seni haqoratlashini yodingda tut.
19 Kaptarlaring hayotini yovvoyi hayvonlarga berma, Mazlum xalqingning hayotini to abad unutma.
20 Biz bilan qilgan ahdingni esla, Yurtdagi zulmat joylar zo‘ravonlikka to‘la.
21 Mazlum sharmandalikka duchor bo‘lmasin, Faqiru bechora Senga hamdu sano aytsin.
22 Qani, ey Xudo, da’voingni isbot qilgin, Ahmoqlar kun bo‘yi Seni masxara qilishini yodda tut.
23 Dushmanlaring shovqin–suroni ko‘tarilaveradi, Ularning baqir–chaqirig‘ini e’tiborsiz qoldirma.