Ibtido 40 bob

1 Yusuf mahbuslarning tushini ta’bir qiladi.

1 Bir kuni soqiysi bilan novvoyi Misr fir’avnini qattiq xafa qildi.
2 Fir’avn bu ikkala a’yonidan — soqiy bilan novvoyidan g‘azablanib,
3 ularni ham Yusuf yotgan zindonga qamatib qo‘ydi. Zindon qo‘riqchilar boshlig‘ining uyida edi.
4 Qo‘riqchilar boshlig‘i Yusufni soqiy bilan novvoyning xizmatiga qo‘ydi. Yusuf ularga xizmat qila boshladi. Ular ancha vaqt zindonda qoldilar.
5 Fir’avnning soqiysi bilan novvoyi zindonda yotar ekanlar, bir kuni kechasi ikkovi ham tush ko‘rdilar. Har bir tushning o‘ziga xos ma’nosi bor edi.
6 Ertalab Yusuf ularning yoniga keldi. Ularning yuzi g‘amgin edi. Yusuf buni payqadi.
7 — Nimaga bugun juda g‘amgin ko‘rinasizlar? — deb so‘radi Yusuf ulardan.
8 — Biz tush ko‘rgan edik, bu yerda tushimizni ta’birlab beradigan biron kimsa yo‘q, — deb javob berishdi ular. — Tushlarni ta’birlash Xudodandir, — dedi Yusuf. — Marhamat, tushingizni menga ayting–chi.
9 Avval soqiy tushini Yusufga aytib berdi: — Tushimda tok ko‘ribman. Tok oldimda turgan emish.
10 Tokning uchta novdasi bor ekan. Novdalar darrov kurtak otib, meva tugib uzumlar pishibdi.
11 Fir’avnning qadahi qo‘limda emish. Men uzumlarni olib, fir’avnning qadahiga uzumning sharbatini siqibman. Keyin qadahni fir’avnning qo‘liga beribman.
12 Yusuf unga dedi: — Tushingizning ta’biri shunday bo‘lur: uchta novda — uch kun degani.
13 Uch kun ichida fir’avn sizni zindondan ozod qilib, oldingi mansabingizga qaytaradi: siz yana soqiy bo‘lib, ilgarigiday shohga qadah tutasiz.
14 Lekin sizdan bir iltimos: ishlaringiz yaxshi bo‘lib ketganda, meni ham eslab qo‘ying. Siz menga iltifot ko‘rsatib, fir’avnga men to‘g‘rimda ham eslatib qo‘ying: meni zindondan chiqarib olsin.
15 Men aslida ibroniylar yurtidan o‘g‘irlab keltirilganman. Buning ustiga, yana bu yerda zindondaman, lekin hech qanday aybim yo‘q.
16 Novvoy qarasa, tushning ta’biri yaxshilikka ekan. U Yusufga dedi: — Men ham tush ko‘ribman. Boshimda uchta non savatni olib ketayotgan emishman.
17 Eng tepadagi savatda fir’avnga atalgan pishiriqlarning har turidan bor ekan. Lekin qushlar uchib kelib, boshimdagi savatdan pishiriqlarni cho‘qiyotgan ekan.
18 — Tushingizning ta’biri shunday bo‘lur, — dedi Yusuf. — Uchta savat — uch kun degani.
19 Uch kun ichida fir’avn boshingizni tanangizdan judo qilib, tanangizni tik o‘rnatilgan xodaning uchiga qoqtiradi. Qushlar tanangizni cho‘qib yeydi.
20 Oradan uch kun o‘tgach, fir’avn tug‘ilgan kunida barcha a’yonlariga ziyofat berdi. Soqiysi bilan novvoyini ham zindondan a’yonlari oldiga chaqirtirdi.
21 Fir’avn soqiysini ozod qilib oldingi mansabiga qaytardi. Shunday qilib, soqiy yana fir’avnga qadah tutadigan bo‘ldi.
22 Lekin Yusuf aytganday, fir’avn novvoyning boshini oldirib, jasadini tik o‘rnatilgan xodaning uchiga qoqtirdi.
23 Soqiy esa Yusufni eslamadi, uni unutib yubordi.