Ibtido 26 bob

1 Is’hoq Garor shahrida istiqomat qiladi. 26 Is’hoq bilan Abumalek o‘rtasidagi ahdlashuv. 34 Esovning ajnabiy xotinlari.

1 Shu orada Ibrohim davrida yuz berganday, yurtda qattiq ocharchilik bo‘ldi. Is’hoq Garor shahriga ko‘chib ketdi. U yerda Filistlar shohi Abumalek yashardi.
2 Is’hoqqa Egamiz zohir bo‘lib, unga dedi: — Misrga borma. Men senga ko‘rsatadigan yurtda o‘rnashib,
3 o‘sha yerda yashab tur. Agar shunday qilsang, Men sen bilan birga bo‘laman, senga baraka beraman. Mana shu yurtning hammasini senga va sening naslingga beraman. Otang Ibrohimga bergan va’damda turaman.
4 Men sening naslingni osmondagi yulduzlar kabi son– sanoqsiz qilaman. Mana shu yerlarning hammasini sening naslingga beraman. Sening nasling orqali yer yuzidagi hamma xalqlar baraka topadi.
5 Ibrohim Mening talablarimga, amrlarimga, farmonlarimga, qonunlarimga itoat etgani uchun, senga baraka beraman.
6 Shunday qilib, Is’hoq Garor shahrida o‘rnashib qoldi.
7 Bu yerdagi odamlar Is’hoqdan Rivqo to‘g‘risida so‘raganlarida, “U mening singlim”, deb javob berdi. “U mening xotinim”, deb aytishdan qo‘rqar edi. Rivqo juda chiroyli bo‘lganidan: “Odamlar uni tortib olish uchun meni o‘ldiradilar”, deb o‘ylardi.
8 Oradan ancha vaqt o‘tdi. Bir kuni Is’hoq Rivqoni erkalatayotganda, Filistlar shohi Abumalek derazadan ko‘rib qoldi.
9 Abumalek Is’hoqni chaqirdi. — U sening xotining ekan–ku! Nimaga uni, singlim, deb aytding? — deb so‘radi. — Agar xotinim deb aytsam, birortasi uni tortib olish uchun meni o‘ldiradi, deb qo‘rqdim, — dedi Is’hoq.
10 — Bu nima qilganing–a?! Axir, odamlarimdan biri xotining bilan osonlikcha birga bo‘lishi mumkin edi–ku! Unday holda bizni gunohkor qilib qo‘ygan bo‘larding!
11 Shunday qilib, Abumalek: “Kimki bu odamga yoki uning xotiniga ozor yetkazsa, o‘sha odamning jazosi o‘limdir”, deb farmon berib, hammani ogohlantirdi.
12 Is’hoq u yerda dalasiga urug‘ sepdi. Egamiz unga marhamat ko‘rsatgani uchun ekkan urug‘iga nisbatan yuz barobar ko‘p hosil oldi.
13 Is’hoq boyib ketdi, boyligi tobora ko‘payib boraverdi.
14 Uning qo‘y–echkilari, mol podalari, xizmatkorlari ko‘p edi. Shu sababdan Filistlar Is’hoqqa hasad qilishardi.
15 Ular Is’hoqning hamma quduqlarini tuproqqa to‘ldirib tashlashdi. Ibrohim hayotligida bu quduqlarni o‘zining xizmatkorlariga qazdirgan edi.
16 Abumalek Is’hoqqa: “Bizning yerimizdan ket, sen bizdan ko‘ra, juda kuchayib ketding”, dedi.
17 Is’hoq bu yerdan ketib, Garor soyligida chodir tikib, o‘sha yerda o‘rnashib oldi.
18 Ibrohim bu yerda quduqlar qazdirgan, lekin uning vafotidan keyin Filistlar bu quduqlarni ko‘mib yuborgan edilar. Is’hoq o‘sha quduqlarni qaytadan qazdirdi. Is’hoq quduqlarga otasi qo‘ygan nomlarni berdi.
19 Uning xizmatkorlari suv topish uchun Garor soyligida yerni qaziyotganlarida, buloq otilib chiqdi.
20 Lekin Garorlik cho‘ponlar kelishib: “Bu buloq bizniki”, deb buloqni talab qildilar. Shunday qilib, ular Is’hoqning cho‘ponlari bilan quduq ustida janjallashib qoldilar. Shuning uchun Is’hoq quduqqa Janjal, deb nom berdi.
21 So‘ngra Is’hoqning odamlari boshqa quduq qazidilar. Lekin bu quduq ustida ham kelishmovchilik yuz berdi. Shuning uchun Is’hoq bu quduqqa Ziddiyat, deb nom berdi.
22 Is’hoq bu yerdan ham ko‘chib, boshqa quduq qazdirdi. Yerli aholi oxiri ularni o‘z holiga qo‘ydilar. Is’hoq: “Nihoyat, Egam bu yurtda yashashimiz uchun bizga keng joy berdi, endi biz bu yerda yayrab–yashnab ketamiz”, deya quduqqa Kenglik, deb nom berdi.
23 Is’hoq bu yerdan ham Bershevaga ko‘chib ketdi.
24 O‘sha kuni kechasi Egamiz Is’hoqqa zohir bo‘lib, dedi: — Men otang Ibrohimning Xudosiman. Qo‘rqma, Men sen bilan birgaman. O‘z qulim Ibrohimning haqi–hurmati uchun senga baraka beraman, senga son–sanoqsiz nasl ato qilaman.
25 Is’hoq u yerda qurbongoh qurib, Egamizga sajda qildi, o‘sha yerda chodirini tikdi. Is’hoqning xizmatkorlari u yerda quduq qazidilar.
26 Abumalek maslahatchisi Oxizat va lashkarboshisi Pixol bilan birga Garordan Is’hoqning oldiga bordi.
27 Is’hoq ularga dedi: — Nimaga mening oldimga keldingiz? Menga adovat bilan qarab, yeringizdan chiqarib yuborgan edingiz–ku!
28 — Bizga endi ayon bo‘ldi: Egang sen bilan birga ekan. Shuning uchun sen bilan biz ont ichib, ahd qilaylik, dedik.
29 Biz senga hech qanday yomonlik qilmagan edik, aksincha, olijanoblik qilib, eson–omon jo‘natib yuborgan edik. Sen ham: “Sizlarga yomonlik qilmayman”, deb qasam ich. Sen Egangning yorlaqagani ekansan.
30 Is’hoq ularga ziyofat tayyorladi. Ular yeb– ichdilar.
31 Ertasi kuni ular erta tongda turib, bir– birlariga qasamyod qildilar. So‘ngra Is’hoq ularni uylariga eson–omon jo‘natib yubordi.
32 O‘sha kuni Is’hoqning xizmatkorlari kelib: “Biz suv topdik”, deb unga o‘zlari qazigan quduq to‘g‘risida aytdilar.
33 Is’hoq bu quduqqa Qasamyod, deb nom qo‘ydi. Shuning uchun shaharning nomi bugungacha Bershevadir.
34 Esov qirq yoshida Xet xalqidan ikkita qizga — Beri degan kishining Yahudit ismli qiziga va Elo‘n degan kishining Bosimat ismli qiziga uylandi.
35 Esovning bu xotinlari Is’hoq bilan Rivqoning boshiga ko‘p qora kunlarni soldilar.