Havoriylarning faoliyati 4 bob

1 Butrus bilan Yuhanno Oliy kengash oldida. 32 Imonlilar mol–mulklarini taqsimlab beradilar.

1 Butrus bilan Yuhanno xalqqa gapirib turganlarida, bir necha ruhoniylar, Ma’bad mirshabboshisi va sadduqiy mazhabining ba’zi a’zolari keldilar.
2 Ularning qattiq jahli chiqqan edi, chunki bu ikkala havoriy xalqqa ta’lim berib, Iso o‘likdan tirildi, deb va’z qilayotgan edilar.
3 Ular ikkala havoriyni ushlab, vaqt kech bo‘lgani uchun ertasi kun ertalabgacha qamoqda saqladilar.
4 Ammo bu xabarni eshitganlarning ko‘pchiligi imonga keldi, imonlilar soni besh mingtaga ko‘paydi.
5 Keyingi kun Oliy kengash a’zolari — yo‘lboshchilar, oqsoqollar, Tavrot tafsirchilari Quddusda yig‘ildilar.
6 Oliy ruhoniy Hanan, Kayafa, Yuhanno, Iskandar va oliy ruhoniy oilasiga mansub bo‘lgan boshqa erkaklar yig‘inda ishitirok etdilar.
7 Ular ikkala havoriyni o‘rtaga turg‘izib qo‘yib, so‘radilar: — Buni qanday qudrat bilan, kimning nomidan qildingizlar?
8 Shunda Muqaddas Ruhga to‘lgan Butrus ularga shunday dedi: — Ey xalq yo‘lboshchilari, oqsoqollar!
9 Agar bir xasta odamga qilingan yaxshilik tufayli bizdan hisob talab qilayotgan bo‘lsangiz va bu odamning qanday qilib sog‘ayganini so‘rayotgan bo‘lsangiz,
10 sizlar, Isroil xalqi — hammalaringiz shuni bilib qo‘yinglarki, mana bu odam Nosiralik Iso Masih nomi bilan tamomila sog‘ayib, oldingizda turibdi. Isoni sizlar xochga mixlagan edingizlar, Xudo esa Uni o‘likdan tiriltirdi.
11 Axir, Iso to‘g‘risida Muqaddas Bitiklarda shunday yozilgan: “Siz, binokorlar, rad etgan tosh Binoning tamal toshi bo‘ldi.” Najot boshqa hech kimdan kelmaydi.
12 Uning nomi — butun olamda najot beradigan yagona nomdir.
13 Kengash a’zolari Butrus bilan Yuhannoning jasoratini ko‘rdilar va ularning o‘qimagan, oddiy odam ekanliklarini bilib, hayron qoldilar. Butrus bilan Yuhanno Isoning sheriklari ekanini angladilar.
14 Shifo topgan odam ham ikkala havoriy bilan birga turgan edi. Shuning uchun xalq yo‘lboshchilari va oqsoqollar uni ko‘rib, ikkovining gaplariga qarshi biron so‘z ayta olmadilar.
15 Shunday qilib, ular havoriylarga: “Majlisxonadan chiqinglar”, deb buyruq berdilar. So‘ngra o‘zaro muhokama qila boshladilar:
16 — Bu odamlarni nima qilamiz? Bu ajoyib mo‘jizani mana shu odamlar qilganini Quddusdagi har bir odam biladi, biz buni inkor eta olmaymiz.
17 Ammo bu xabar xalq orasida yanada yoyilib ketishining oldini olish uchun, bundan keyin Isoning nomi bilan hech kimga gapirmaysizlar, deb ularni ogohlantirib qo‘yamiz.
18 Shunday qilib, ular ikkovini chaqirdilar va: “Isoning nomi bilan umuman gapirmaysizlar yoki ta’lim bermaysizlar”, deb buyruq berdilar.
19 Butrus bilan Yuhanno esa ularga shunday javob qaytardilar: — Xudodan ko‘ra sizlarga itoat etsak, Xudoning nazarida to‘g‘ri bo‘ladimi? O‘zlaringiz xulosa chiqaraveringlar.
20 Biz esa ko‘rganlarimiz va eshitganlarimiz to‘g‘risida gapirmasdan tura olmaymiz.
21 Shunday qilib, Kengash a’zolari ularni oxirgi marta ogohlantirib, qo‘yib yubordilar. Ularni jazolash uchun hech qanday sabab topa olmagandilar, chunki butun xalq yuz bergan voqeani bilib, Xudoga hamdu sano aytardi.
22 Axir, mo‘jizali alomat tufayli shifo topgan odam qirq yildan oshiq vaqt davomida shol bo‘lgan edi.
23 Butrus bilan Yuhanno ozod bo‘lishlari bilanoq, do‘stlarining oldiga qaytib keldilar va bosh ruhoniylar bilan oqsoqollarning ularga aytgan gaplarini so‘zlab berdilar.
24 Do‘stlari bu gaplarni eshitganlaridan keyin, hammalari birgalikda baland ovozda Xudoga shunday deb ibodat qildilar: — Ey Egamiz! Sen yeru osmonni, dengizu ulardagi hamma narsalarni yaratgansan!
25 Quling — bobomiz Dovud orqali Muqaddas Ruhing bilan shunday degansan: Nega quturadi xalqlar?! Nega behuda fitna qilar elatlar?!
26 Egamizga va Uning Masihiga qarshi Zamin shohlari saf tortdilar, Hukmdorlar Unga qarshi birlashdilar.
27 Haqiqatan, Hirod bilan Pontiy Pilat g‘ayriyahudiylar va Isroil xalqi bilan birga bu shaharda Sening muqaddas quling, O‘zing Masih qilib tanlagan Isoga qarshi to‘plandilar.
28 Qudrating va xohish–irodang bilan O‘zing ilgaridan qaror qilgan hamma narsani ular ijro etdilar.
29 Endi, ey Egamiz, ularning tahdidlariga qara! Bu qullaring jasorat bilan Sening so‘zingni aytishlari uchun bizga imkon ber.
30 Qudratingni ko‘rsat, toki Muqaddas quling Iso nomi bilan xastalarga shifo beraylik, alomatlar va mo‘jizalar ko‘rsataylik.
31 Hammalari ibodat qilib bo‘lganlaridan keyin, ular yig‘ilib turgan joy silkindi. Hammalari Muqaddas Ruhga to‘lib, Xudoning so‘zini jasorat bilan gapiradigan bo‘ldilar.
32 Imonga kelganlar yakdil va hamjihat edilar. Ulardan birontasi o‘ziga qarashli biron narsani “Bu meniki”, deb aytmas, bor mol–mulklarini umumiy deb bilishardi.
33 Havoriylar buyuk qudrat bilan Rabbimiz Isoning tirilganiga guvohlik berardilar. Xudo ularning hammalariga mo‘l–ko‘l muruvvat ko‘rsatardi.
34 Imonlilarning orasida bironta muhtoj odam yo‘q edi. Dala yoki uy–joy egalari bor narsalarini sotardilar, sotuvdan tushgan mablag‘ni olib kelib,
35 havoriylarning ixtiyoriga berardilar. Pullar odamlarning ehtiyojiga qarab taqsimlanardi.
36 Imonlilar orasida levilardan bo‘lgan Yusuf ismli bir odam bor edi. U asli Kiprdan edi. Havoriylar unga Barnabo, ya’ni “dalda beruvchi” degan nom bergan edilar.
37 Yusuf ham dalasini sotib, pulini havoriylarga in’om qildi.