Havoriylarning faoliyati 26 bob

1 Pavlus shoh Agrippa oldida o‘zini oqlaydi.

1 Agrippa Pavlusga: — O‘zingni himoya qilib gapirishing mumkin, — dedi. Shundan keyin Pavlus qo‘lini cho‘zib, o‘zini himoya qilib gapira boshladi:
2 — Shoh Agrippa janobi oliylari! Bugun mana bu yahudiylar menga qo‘yayotgan ayblardan o‘zimni sizning huzuringizda himoya qilayotganim uchun baxtiyorman.
3 Axir, yahudiylarning odatlari va bahslarini siz juda yaxshi bilasiz. Sizdan iltimos, marhamat qilib mening gapimni eshitsangiz.
4 Yoshligimdan bosib o‘tgan hayot yo‘limni — dastlab o‘z xalqim orasida, keyin Quddusda kechirgan hayotimni hamma yahudiylar biladilar.
5 Agar ular guvohlik berishni istasalar, dinimizning eng ashaddiy mazhabi farziylarga mansub bo‘lganimni ular azaldan biladilar.
6 Endi esa, Xudoning ota–bobolarimizga bergan va’dasiga umid qilganim uchun hukm qilinyapman.
7 Vaholanki, xalqimizning o‘n ikki qabilasi kechayu kunduz Xudoga chin dildan sajda qilib, shu va’da bajo bo‘lishiga umid qilyaptilar. Janobi oliylari, men ham aynan shunday umid qilganim uchun yahudiylar meni ayblayaptilar.
8 Ey shu yerda turganlar! Nima uchun Xudo o‘liklarni tiriltirishiga ishonib bo‘lmaydi, deb o‘ylaysizlar?
9 Men o‘zimcha, Nosiralik Isoning nomiga qarshi har narsani qilishim kerak, deb o‘ylagandim.
10 Men buni Quddusda qildim ham. Bosh ruhoniylardan vakolat olib, azizlardan ko‘pchiligini qamoqqa tashladim. Ular o‘limga hukm qilinganlarida, men buni ma’qullab turardim.
11 Men tez–tez bir sinagogadan ikkinchisiga borib, ularni jazolardim, imonlaridan qaytarishga harakat qilardim. Men ularga nisbatan shunchalik shafqatsiz edimki, hatto begona shaharlarda ham ularni quvg‘in qilgani borardim.
12 Bir kuni shu maqsadda bosh ruhoniylardan vakolat olib, Damashqqa bir topshiriq bilan ketayotgan edim.
13 Janobi oliylari! Men kuppa– kunduz yo‘lda ketayotganimda, birdan osmonda quyoshdan ham yorug‘ nurni ko‘rdim. Nur sheriklarim bilan mening yon–atrofimni yoritib yubordi.
14 Hammamiz yerga yiqildik. Shunda oromiy tilida menga gapirayotgan bir ovozni eshitdim: “Shoul! Shoul! Nimaga Meni quvg‘in qilyapsan? Ho‘kiz o‘z egasining tayog‘ini tepib, o‘ziga zarar keltirganday, sen ham Menga qarshi chiqib, o‘zingga zarar keltiryapsan.”
15 “Hazratim! Sen kimsan?” — deb so‘radim men. “Sen quvg‘in qilayotgan Isoman”, — deb javob berdi Rabbiy.
16 “Endi o‘rningdan tur, Shoul. Seni O‘zimning xizmatkorim qilib tayinlash maqsadida senga zohir bo‘ldim. Sen Meni ko‘rganing va Men senga ko‘rsatadiganlarim to‘g‘risida guvohlik berasan.
17 Men seni o‘z xalqing qo‘lidan qutqaraman. Seni g‘ayriyahudiylar orasiga yuboraman, Men seni ularning qo‘lidan ham qutqaraman.
18 Sen ularning ko‘zlarini ochasan, ularni zulmatdan yorug‘likka, shaytonning hukmronligidan Xudoning hukmronligiga qaytarasan. Menga imon keltirish orqali ularning gunohlari kechirilib, ular Xudoning tanlangan xalqi orasidan joy oladilar.”
19 Shunday qilib, shoh Agrippa janoblari, osmondan menga kelgan vahiyga itoatsizlik qilmadim.
20 Avvalo, Damashqda va Quddusda, keyin butun Yahudiyada, shuningdek, g‘ayriyahudiylar orasida: “Gunohlaringiz uchun tavba qilinglar, Xudoga yuz buringlar, tavba qilganingizni ko‘rsatadigan ishlar qilinglar”, deb va’z qildim.
21 Shu sababdan yahudiylar meni Ma’badda tutib olib, o‘ldirmoqchi bo‘ldilar.
22 Ammo shu kungacha Xudo menga madad berdi. Men hammaga — kattayu kichikka shu yerda birday guvohlik beryapman. Ammo men ularga faqat payg‘ambarlarning va Musoning aytganlarini gapirgan edim.
23 Masih azob chekishi va birinchi bo‘lib o‘likdan tirilishi, shu maqsadda nurni O‘zining xalqiga va g‘ayriyahudiylarga olib kelishi kerak edi.
24 Pavlus shu tariqa o‘zini himoya qilar ekan, Festus unga baqirib dedi: — Sen telba bo‘lib qolibsan, Pavlus! Ko‘p bilganing seni aqldan ozdiryapti!
25 Pavlus esa shunday dedi: — Men aqldan ozganim yo‘q, Festus janobi oliylari! Men jiddiy haqiqatni gapiryapman.
26 Shoh bu narsalar to‘g‘risida bilgani uchun, men unga bemalol gapirmoqdaman. Bu narsalarning har biri uning e’tiboridan chetda qolmaganiga imonim komil. Chunki bular yashirin qilingan emas.
27 Shoh Agrippa janoblari! Siz payg‘ambarlarning bashoratlariga ishonasizmi? Bilaman, ishonasiz.
28 Agrippa Pavlusga: — Sen darrov meni masihiy bo‘lishga ko‘ndirmoqchisan–a, — dedi.
29 Pavlus shunday javob berdi: — Darrov bo‘ladimi yoki uzoq vaqtdan keyin bo‘ladimi, nafaqat siz, balki mening gaplarimni eshitayotganlarning hammasi men singari bo‘lsin, deb Xudoga ibodat qilaman. Ammo mana bu kishanlarni sizlarga ravo ko‘rmayman.
30 Shundan keyin shoh Agrippa, hokim Festus, Vernika va boshqalar o‘rinlaridan turdilar.
31 Ular ketayotib, bir–birlariga: “Bu odam o‘limga yoki zindonga tashlanishga loyiq biron ish qilmagan”, deb aytdilar.
32 Agrippa Festusga: — Agar bu odam Qaysarning hukmini talab qilmaganda edi, uni ozod qilish mumkin edi, — dedi.