Havoriylarning faoliyati 2 bob

1 Muqaddas Ruhning kelishi. 14 Butrusning nutqi. 43 Imonlilarning hayoti.

1 Hosil bayrami kuni kelganda, hamma imonlilar bir joyda yig‘ildilar.
2 Birdan osmondan shiddatli shamol esganga o‘xshash ovoz kelib, ular o‘tirgan uyning ichini to‘ldirdi.
3 Ular til shaklidagi alangani ko‘rdilar. O‘sha alanga yoyilib, har birining ustiga tushdi.
4 Shunda hammalari Muqaddas Ruhga to‘ldilar, MuqaddasRuh bergan qobiliyatga ko‘ra, ular boshqa tillarda gapira boshladilar.
5 O‘sha paytda Quddusda dunyodagi har bir yurtdan kelgan taqvodor yahudiylar yashar edi.
6 Ular bu ovozni eshitganlarida, bir talay olomon yig‘ilib keldi. Har biri o‘z tilidagi gaplarni eshitib, dovdirab qoldi.
7 Ular hayrat va hayajon ichida: — Qaranglar, gapirayotgan bu odamlar Jalilaliklar–ku! — deb xitob qildilar. —
8 Qanday qilib har birimiz tug‘ilgan yurtimizning tillarini eshityapmiz?
9 Oramizda Parfiyadan, Midiya, Elam, Mesopotamiya, Yahudiya, Kappadokiya, Pontus va Asiyadan kelganlar bor.
10 Frigiya, Pamfiliya, Misr, Liviyaning Kirineyaga yaqin yerlaridan kelganlar ham bor. Ba’zilarimiz Rimdan kelganmiz, biz yahudiylarmiz, oramizda yahudiy diniga kirgan Rimliklar ham bor.
11 Ba’zilarimiz Krit va Arabistondan kelganmiz. Shunday bo‘lsa ham ular Xudo qilgan qudratli ishlar to‘g‘risida bizning tillarimizda gapirishayotganini hammamiz eshityapmiz.
12 Ular hayratlanib, boshlari qotib, bir– birlaridan: “Bu nimadan darak beradi?” deb so‘rardilar.
13 Boshqalar esa: “Iye, ular ichib mast bo‘lib qolibdilar–ku”, deb masxara qilishardi.
14 Shunda Butrus o‘n bir havoriy bilan oldinga chiqdi–da, olomonga qarata shunday gapirdi: — Ey yahudiy birodarlar, Quddus aholisi! Gapimga quloq solib, shuni uqib olinglar!
15 Bu odamlarni sizlar mast deb o‘ylayapsizlar, ammo unday emas. Axir, endigina ertalab soat to‘qqiz bo‘ldi–ku!
16 Aksincha, Yo‘el payg‘ambarning aytganlari bajo bo‘lmoqda:
17 “Xudo aytmoqda: ‘Oxirgi kunlarda, O‘z Ruhimni yog‘diraman har bir inson ustiga, Vahiylar keladi yigitlaringizga. Bashorat qilurlar sizning o‘g‘il–qizlaringiz. Karomatli tushlar ko‘rurlar qariyalaringiz.
18 O‘z Ruhimni yog‘diraman o‘sha kunlarda Hattoki qulu cho‘rilaringiz ustiga. Ular bashorat qilurlar.
19 Mening buyuk va dahshatli kunim kelishidan oldin, Men osmonda mo‘jizalar yarataman, Yerda alomatlar ko‘rsataman:
20 Qon, olov, qalin tuman hosil qilaman. Quyosh qorayadi, oy qon tusiga kiradi.’
21 Rabbimizga iltijo qilgan har bir inson qutqariladi.”
22 Ey Isroil xalqi, bu gaplarimni eshitib olinglar: Nosiralik Iso orqali Xudo sizlarning orangizda mo‘jizalar va alomatlar ko‘rsatdi. Shu yo‘l bilan Isoda ilohiy hokimiyat borligini Xudo tasdiqladi. Buni o‘zlaringiz bilasizlar.
23 Xudo O‘zining rejasi bo‘yicha Isoni sizlarning qo‘lingizga topshirishni azaldan qaror qilgan edi. Sizlar esa g‘ayriyahudiylarning qo‘llari bilan Uni xochga mixlatib o‘ldirdingizlar.
24 Ammo Xudo Uni tiriltirib, o‘lim azoblaridan ozod qildi. O‘lim o‘z kuchi bilan Isoni ushlab turishga qodir emasdi.
25 Dovud U haqda shunday degan edi: Men doim Egamni birinchi o‘ringa qo‘yaman, U o‘ng tomonimda bo‘lgani uchun Meni hech narsa qo‘zg‘ata olmas.
26 Shu bois, ey Egam, yuragim quvonchga to‘la, Tilim ham shod–xurramdir. Tanam umid bilan yashaydi.
27 Meni o‘liklar diyoriga tashlab ketmaysan, Taqvodoringni qabrda chiritmaysan.
28 Menga hayot so‘qmoqlarini O‘zing ko‘rsatasan, Huzuringda shodlik Meni qamrab oladi.
29 Birodarlarim! Bobomiz Dovud to‘g‘risida sizlarga ochiq–oydin gapirishim kerak. U o‘ldi, dafn qilindi, uning qabri bugungacha shu yerdadir.
30 U payg‘ambar bo‘lgani bois, Xudo unga: “O‘z naslingdan bo‘lgan bittasini taxtingga o‘tqazaman”, deb ichgan ontini yodida tutardi.
31 Dovud kelajakni oldindan ko‘rib, Masihning tirilishi to‘g‘risida shunday degan edi: “Xudo Uni o‘liklar diyorida qoldirmadi, Uning tanasi qabrda chirimadi.”
32 Ana shu Isoni Xudo tiriltirdi, bunga hammamiz guvohmiz.
33 Xudo Isoni o‘ng qo‘li bilan yuksaltirdi. Iso Otadan va’da qilingan Muqaddas Ruhni qabul qilib, bizning ustimizga yog‘dirdi. Buni o‘zlaringiz ko‘rib va eshitib turibsizlar.
34 Dovud osmonga chiqmagan bo‘lsa–da, shunday degan edi: “Egamiz aytmoqda Rabbimga:
35 ‘Dushmanlaringni oyoqlaring ostiga poyandoz qilmagunimcha, Sen Mening o‘ng tomonimda o‘tirgin.’”
36 Butun Isroil xalqi shuni aniq bilib qo‘ysin: sizlar mixlagan Isoni Xudoning O‘zi jamiki borliq ustidan hukmdor qildi. Iso ham Masih, ham Rabbiydir.
37 Xaloyiq bu gaplarni eshitdi–yu, yuraklari tilka–pora bo‘ldi. Ular Butrusdan va qolgan havoriylardan: — Birodarlar, endi biz nima qilaylik? — deb so‘radilar.
38 Butrus ularga dedi: — Tavba qilinglar, har biringiz Iso Masihning nomi bilan suvga cho‘minglar, toki gunohlaringiz kechirilsin. Shunda sizlar Muqaddas Ruhni in’om qilib olasizlar.
39 Xudo sizlarga va bolalaringizga, uzoqdagilarga, Egamiz Xudo O‘ziga da’vat etganlarning har biriga va’dasini bergan.
40 Butrus boshqa ko‘p dalillar bilan ularga guvohlik berib: “O‘zlaringizni bu buzuq nasl ustiga kelayotgan jazodan saqlanglar”, deya o‘tindi.
41 Shunday qilib, Butrusning aytgan xabariga ishonganlar suvga cho‘mdirildi. O‘sha kuni imonlilar soni uch mingtaga ko‘paydi.
42 Ular havoriylarning ta’limotini o‘rganishga, birodarlikka, Rabbimiz Isoni xotirlab, non sindirishga va ibodatga o‘zlarini bag‘ishladilar.
43 Havoriylar orqali Xudo ko‘plab mo‘jizalar va alomatlar ko‘rsatardi, bundan esa hamma hayratga tushgan edi.
44 Barcha imonlilar tez–tez yig‘ilishib turar edilar. Ular hamma narsada hamjihat edilar.
45 Mol–mulklarini sotib, pulini har kimning ehtiyojiga qarab taqsimlab berardilar.
46 Imonlilar har kuni Ma’badda yig‘ilardilar. Bir–birlarinikiga mehmonga borganda esa Rabbimiz Isoni xotirlash uchun non sindirardilar, yurakdan sevinib, soddadillik bilan ovqatlanishardi.
47 Xudoga hamdu sanolar aytardilar, xalqning hurmatu e’tiboridan bahramand edilar. Har kuni Egamiz najot topayotganlarni imonlilarning qatoriga qo‘shardi.