Havoriylarning faoliyati 3 bob

1 Shol tilanchi shifo topadi. 11 Butrusning Ma’badda aytgan nutqi.

1 Bir kuni Butrus bilan Yuhanno kunduzi soat uchlarda — ibodat vaqtida Ma’badga ketayotgan edilar.
2 O‘sha paytda Ma’bad oldiga bir shol odamni olib kelishdi. Uni har kuni Ma’badning Go‘zal degan darvozasiga keltirib qo‘yishardi, u esa tilanchilik qilib, Ma’badga kelgan odamlardan sadaqa yig‘ardi.
3 O‘sha odam Butrus bilan Yuhannoning kelayotganini ko‘rib, sadaqa berib ketinglar, deb yalindi.
4 Ikkovi unga tikildi. Shu payt Butrus: — Bizga qara! — dedi.
5 U odam biron narsa olish ilinjida ikkoviga diqqat bilan qaradi.
6 Butrus esa unga dedi: — Mening pulim yo‘q, ammo o‘zimda bor narsani senga beraman. Nosiralik Iso Masih nomi bilan senga buyuraman: o‘rningdan turib yur!
7 Shundan keyin Butrus shol odamni o‘ng qo‘lidan ushlab, o‘rnidan turishiga ko‘maklashdi. Shu zahoti shol odamning oyoqlari bilan to‘piqlari mustahkam bo‘ldi.
8 U sakrab turdi–yu, yura boshladi. Keyin u yurib, sakrab, Xudoga hamdu sano aytib, Butrus va Yuhanno bilan birga Ma’bad hovlisiga kirdi.
9 Yurib Xudoga hamdu sano aytayotgan bu odamni xalq ko‘rib,
10 tanidi. Odamlar: “Go‘zal darvozasi yonida o‘tirib, sadaqa so‘raydigan odam–ku bu!” deb hayratlanib, yuz bergan voqeadan hayron qoldilar.
11 Butrus bilan Yuhanno Sulaymon ayvoni degan joyda turar edilar. Shol odam ikkovining qo‘lidan mahkam ushlab olgan edi. Xalq hayrat ichida ularning oldiga yugurib keldi.
12 Butrus odamlarni ko‘rgach, ularga qarata nutq so‘zladi: — Ey Isroil xalqi! Nega bunga hayron bo‘lyapsizlar? Xuddi biz o‘z qudratimiz yoki xudojo‘yligimiz bilan bu odamga shifo berganday, nega bizga tikilib qarayapsizlar?
13 Bu odamga ota– bobolarimiz Ibrohim, Is’hoq va Yoqubning Xudosi shifo berdi. Shu orqali Xudo O‘zining quli Isoni ulug‘ladi. Ammo sizlar Isoni tutib berdingizlar. Pilat Uni ozod etishga qaror qilganda ham, sizlar Uni Pilatning huzurida rad etdingizlar.
14 Ha, sizlar Muqaddas va Solih bo‘lgan Isoni rad qilib, Uning o‘rniga bir qotilning ozod bo‘lishini talab qildingizlar.
15 Sizlar hayotga boshlovchini o‘ldirdingizlar. Ammo Xudo Uni o‘likdan tiriltirdi. Biz bunga guvohmiz.
16 O‘zlaringiz ko‘rib–bilib turgan mana bu odam Isoning nomiga bo‘lgan imoni tufayli soppa–sog‘ turibdi. Iso bergan bu imon uni ko‘z o‘ngingizda butunlay sog‘aytirdi.
17 Ey birodarlar, sizlar Isoga qilgan bu yomonligingizni hukmdorlaringiz kabi bilmasdan qilganingizni bilaman.
18 Ammo bu qilmishingiz orqali Xudo payg‘ambarlarning og‘zi bilan aytgan bashoratini bajo qildi. Axir, payg‘ambarlar, Masih azob chekadi, deb oldindan aytgan edilar.
19 Endi tavba qilinglar, Xudoga yuz buringlar, toki gunohlaringiz kechirilsin.
20 Shunda Egamiz sizlarga orom olish vaqtini ato qiladi. U sizlar uchun tanlangan Masih — Isoni yuboradi.
21 Xudo O‘zining muqaddas payg‘ambarlari orqali azaldan e’lon qilganday, hamma narsalar yangilanadigan davr keladi. Ammo o‘sha davr kelguncha Iso osmonda qolishi kerak.
22 Muso shunday degan edi: “Egangiz Xudo sizlar uchun xalqingiz orasidan menga o‘xshagan bir payg‘ambar chiqaradi. U sizlarga nima aytsa quloq solinglar.
23 O‘sha payg‘ambarga itoat etmaydigan har kim Xudoning xalqi orasidan ajratib olinib, yo‘q qilinadi.”
24 Haqiqatdan ham, Shomuil va undan keyin kelib xabar bergan hamma payg‘ambarlar biz yashayotgan bu kunlar haqida bashorat qilgan edilar.
25 Xudoning O‘z payg‘ambarlari orqali bergan va’dalari sizlar uchundir. Sizlar Xudoning Ibrohim orqali ota– bobolaringiz bilan tuzgan ahdini o‘zlaringizga meros qilib olyapsizlar. Axir, Ibrohimga Xudo: “Sening zurriyoting orqali yer yuzidagi jamiki xalqlar baraka topadi”, deb aytgan edi.
26 Xudo O‘z quli Isoni zohir qilgandan keyin, Uni birinchi bo‘lib sizlarning orangizga yubordi. Chunki U har biringizni yomon yo‘ldan qaytarib, sizlarga baraka bermoqchi.