Ishayo 2 bob

1 Abadiy tinchlik. 5 Ishayoning Isroil xalqiga murojaati.

1 Omiz o‘g‘li Ishayoga vahiyda Yahudo va Quddus haqida ayon bo‘lgan bashorat.
2 Shunday kunlar keladiki, Egamizning uyi turgan tog‘ Tog‘larning eng yuksagi bo‘lib, qaror topadi. Bu tog‘ hammasidan ham baland bo‘ladi, Hamma xalqlar u yerga daryoday oqib keladi.
3 Ko‘plab ellar keladi, Ular shunday deb aytadi: “Qani, yuringlar! Chiqaylik Egamizning tog‘iga![10] Qani, yuringlar! Boraylik Yoqub naslining Xudosi uyiga! Toki U bizga o‘rgatsin O‘zining yo‘llarini, Toki yuraylik bizlar Uning so‘qmoqlaridan.” Axir, Egamizning kalomi kelib chiqar Quddusdan, Ha, Xudoning ta’limoti kelib chiqar Siondan.
4 Egamiz hukm qiladi xalqlarning orasida, Ajrim qiladi ko‘p millatlar orasida. Qilichlarini aylantirishadi omochga, Nayzalarini esa tok qaychilariga. Qilich ko‘tarmaydi bir–biriga xalqlar, Hech qachon jang qilmaydi ular.
5 Ey Yoqub xonadoni! Kelinglar, Egamizning nurida yuraylik.
6 Ey Yoqub xonadoni! Xalqingizning yo‘llarini siz tark etdingiz! Bu yurt sharqdan kelgan bashoratgo‘ylarga, Filistlar yurtiga o‘xshab folbinlarga to‘la. Ular begona xalqlar bilan hamtovoq bo‘ldilar.
7 Qarang, Yoqub xonadoni to‘la kumush, oltinga, Chek–chegarasi yo‘q xazinalarining, Ularning yurti to‘ladir otlarga, Chek–chegarasi yo‘q jang aravalarining.
8 Ularning yurti to‘la behuda butlarga! Ular ta’zim etarlar Qo‘llarining ijodiga, O‘zlari yasab, yaratganlarga.
9 Evoh, mana inson past bo‘ldi, Shu tariqa odamzod tiz cho‘ktirildi, Ularning qaddini ko‘tarma, ey Egam!
10 Egamdan qo‘rqib qochinglar, Qoyaning ichiga kirib olinglar, Tuproq ostiga yashirininglar, Egamning ulug‘vorligi buyukdir!
11 Ha, insonning mag‘rurligi yerga uriladi, Odamzodning yuksakligi past bo‘ladi, Yolg‘iz Xudo o‘sha kuni yuksaladi.
12 Zotan, Sarvari Olamning bir kuni bor, Qarshi chiqar U jamiki kibor, kekkayganlarga. O‘sha mag‘rurlarga qarshi bo‘lar, Ularning har birini yerga urar.
13 Qarshi bo‘lar U barcha yuksak, mag‘rurlarga! Ha, o‘sha Lubnon sadrlariyu Bashan emanlarining hammasiga.
14 Qarshi bo‘lar U hamma baland tog‘larga, Hamma yuksak tepaliklarga.
15 Qarshi bo‘lar U har bir baland minoraga, Har bir mustahkam qal’aga.
16 Qarshi bo‘lar o‘sha mashhur Tarshish kemalariyu Inson yaratgan barcha ajoyibotlarga.
17 Ha, yerga uriladi o‘sha odamzod faxri, Past bo‘ladi insonning yuksakligi! Yolg‘iz Xudo o‘sha kuni yuksaladi!
18 Behuda butlar tamomila yo‘q bo‘lib ketadi.
19 Egamiz qo‘zg‘alganda Yerni larzaga solay, deya Inson kirib ketar qoyalardagi g‘orlarga Egamizdan qo‘rqqanidan, Kirib ketar yerdagi chuqurlarga Uning buyuk ulug‘vorligidan.
20 Odam, o‘zim sajda qilay, deb yasagan Oltinu kumush butlarini Berar o‘sha kuni yumronqoziq Hamda ko‘rshapalaklarga.
21 Ha, Egamiz qo‘zg‘alganda Yerni larzaga solay, deya Inson qoyalardagi g‘orlarga kirar Egamizdan qo‘rqqanidan, Cho‘qqilarning yoriqlariga yashirinar Uning buyuk ulug‘vorligidan.
22 Endi uzoqda yuring Tuproqdan yaratilganlardan. Bormi ularning biron qiymati?!