Shohlar (ikkinchi kitob) 9 bob

1 Dovud Mefibositga yaxshilik qiladi.

1 Bir kuni Dovud: — Shoul xonadonidan biror odam qoldimi? — deb so‘radi. — Agar bo‘lsa, Yo‘natanning haqi– hurmati unga yaxshilik qilayin.
2 Shoul xonadonida Zibax degan bir xizmatkor bor edi. Uni Dovudning huzuriga chaqirib kelishdi. — Senmisan, Zibax? — deb so‘radi shoh. — Ha, janobi oliylari, menman, — dedi Zibax.
3 — Shoul xonadonidan birorta odam qolganmi? — deb so‘radi shoh. — Unga Xudoning inoyatini ko‘rsatayin. — Yo‘natanning bir o‘g‘li bor, uning ikkala oyog‘i ham cho‘loq, — dedi Zibax.
4 — Qayerda u? — so‘radi shoh. — Lo‘davorda, Omiyol o‘g‘li Moxirning uyida, — dedi Zibax.
5 Shoh Dovud Lo‘davordagi Moxirning uyidan Mefibositni o‘z huzuriga oldirib keldi.
6 Shoulning nabirasi Mefibosit Yo‘natanning o‘g‘li edi. Mefibosit Dovudning huzuriga kelib, muk tushib ta’zim qildi. — Mefibosit! — dedi Dovud. — Qulingiz shu yerda, — deb javob berdi Mefibosit.
7 Dovud unga dedi: — Qo‘rqma, otang Yo‘natanning haqi–hurmati uchun senga yaxshilik qilay. Bobong Shoulning hamma yerlarini senga qaytarib beraman. O‘zing esa har doim mening dasturxonimdan taom yeysan.
8 Mefibosit ta’zim qilib: — Men, qulingiz, kim bo‘libmanki, o‘lik itga o‘xshagan mendek bir kimsaga yaxshilik qilyapsiz? — dedi.
9 So‘ng shoh Dovud Shoulning xizmatkori Zibaxni chaqirtirdi: — Ilgari Shoulga va uning xonadoniga nima tegishli bo‘lsa, hammasini xo‘jayiningning nabirasi Mefibositga berdim, — dedi Dovud unga.
10 — Mefibosit uchun sen o‘g‘illaring va qullaring bilan yerga ishlov berib, hosil olinglar, toki xo‘jayiningning nabirasi ehtiyojiga yarasha oziq– ovqat bilan ta’minlansin. Xo‘jayiningning nabirasi Mefibosit har doim mening dasturxonimdan taom yeydi. Zibaxning o‘n besh o‘g‘li va yigirmata quli bor edi. Shunda Zibax shohga:
11 — Janobi oliylari bu quliga nima buyurgan bo‘lsalar, hammasini ijro eturman, — dedi. Mefibosit, xuddi shoh farzandlarining biriday, shoh dasturxonidan taom yeydigan bo‘ldi.
12 Mefibositning Mixa degan yoshgina o‘g‘li ham bor edi. Zibax xonadonida yashaganlarning hammasi Mefibositning xizmatkori bo‘ldi.
13 Mefibosit Quddusda istiqomat qilib qoldi va doim shoh dasturxonidan taom yedi. Uning ikkala oyog‘i ham cho‘loq edi.