Shohlar (ikkinchi kitob) 5 bob

1 Dovud Isroil va Yahudo shohi bo‘ladi. 17 Dovud Filistlarni mag‘lub qiladi.

1 Jamiki Isroil qabilalari Xevronga — Dovudning huzuriga kelib shunday deyishdi: — Biz ham sizning jigaringizmiz.
2 Ilgari Shoul shohimiz bo‘lganda ham, urushlarda Isroil lashkariga o‘zingiz bosh bo‘lar edingiz. Egamiz sizga: “Sen xalqim Isroilning cho‘poni bo‘lib, ularni boqasan, Isroilga sen rahnamolik qilasan”, deb va’da bergan edi.
3 Shunday qilib, Dovud Xevronda Isroil oqsoqollari bilan Egamiz oldida ahd qildi. Isroil oqsoqollari Dovudning boshiga moy surtib, uni Isroil ustidan shoh qilib ko‘tarishdi.
4 Dovud o‘ttiz yoshida shoh bo‘lib, qirq yil shohlik qildi.
5 Xevronda yetti yilu olti oy Yahudo ustidan, Quddusda esa o‘ttiz uch yil butun Isroil va Yahudo ustidan shoh bo‘ldi.
6 Shoh Dovud odamlari bilan Quddusda yashayotgan Yobus xalqiga qarshi otlanganda, ular Dovudga: “Sen bu yerga kira olmaysan, hatto oramizdagi ko‘rlar bilan cho‘loqlar ham seni orqangga uloqtirib yuboradi”, deyishdi. Yobus xalqi: “Dovud shahrimizni bosib ololmaydi”, deb o‘ylagan edi.
7 Ammo Dovud Sion qal’asiga bostirib kirib, qal’ani egalladi. Keyinchalik bu qal’aga “Dovud qal’asi”, deb nom berildi.
8 O‘sha kuni Dovud odamlariga shunday dedi: — Kimki Yobus xalqini yengmoqchi bo‘lsa, shaharga quvur orqali kirib, “cho‘loq” va “ko‘r” Yobuslarga hujum qilsin. Ularni ko‘rgani ko‘zim yo‘q.” Shu sababdan: “Ko‘rlar bilan cho‘loqlar Xudo uyiga kirmaydi”, degan gap paydo bo‘lgan.
9 Shunday qilib, Dovud qal’ani egallab, bu yerni “Dovud qal’asi”, deb atadi. U Millo degan joydan boshlab butun shahar atrofini devor bilan mustahkamladi.
10 Dovud tobora kuchayib borardi, chunki Parvardigori Olam — Egamiz unga yor edi.
11 Tir shohi Xiram Dovudga elchilar jo‘natib, sadr yog‘ochlarini, duradgorlar va tosh teruvchilarni ham yo‘lladi. Ular Dovudga bir saroy qurib berishdi.
12 Dovud endi bildiki, Egamiz uni Isroil ustidan shoh qilib tayinlagan ekan, Egamiz O‘z xalqining haqi–hurmati uchun uning shohligini yuksaltirgan ekan.
13 Dovud Xevrondan Quddusga kelgandan keyin, bu yerda yana kanizaklar, xotinlar oldi, ulardan yanada ko‘p o‘g‘il–qizlar ko‘rdi.
14 Dovudning Quddusda tug‘ilgan farzandlari quyidagilar edi: Shimo, Sho‘vav, Natan, Sulaymon,
15 Yibxar, Elishuva, Nafax, Yofiya,
16 Elishama, Elyodax va Elifalet.
17 Filistlar: “Isroil xalqi Dovudga moy surtib shoh qilishibdi” degan xabarni eshitishdi. Shundan keyin barcha Filist lashkari Dovudni qidirib jangga otlandilar. Dovud bu xabarni eshitib, muhofaza qo‘rg‘oniga chiqdi.
18 Filistlar kelib, Rafa soyligida yoyildilar.
19 Dovud Egamizdan: — Filistlarga hujum qilaymi? Ularni qo‘limga berasanmi? — deb so‘radi — Hujum qil! — deb javob berdi Egamiz Dovudga, — ularni albatta qo‘lingga beraman.
20 Shunday qilib, Dovud Baal–Perazimga ketdi va u yerda Filistlarni tor–mor qildi. Keyin shunday dedi: — Suv to‘g‘ondan toshib dalani bosgani singari, Egam g‘animlarimni bosib, oldimdan uloqtirib yubordi. Shu sababdan bu yerga “Baal–Perazim” degan nom berildi.
21 Filistlar o‘sha yerda butlarini tashlab qochgan edilar, Dovud odamlari bilan o‘sha butlarni olib ketdi.
22 Undan so‘ng Filistlar yana Rafa soyligiga kelib, jangga shay bo‘lib turishdi.
23 Dovud tag‘in Egamizning xohish–irodasini so‘radi. Egamiz esa shunday javob berdi: “Old tomonidan hujum qilma. Ularning orqasiga aylanib o‘tgin–da, mumiyoli daraxtlar tomondan yaqinlashib bor.
24 Mumiyoli daraxtlar tepasida qadam tovushlarini eshitganing zahoti ularga hujum qil. O‘shanda Men Filist lashkarini yo‘q qilish uchun sening qarshingdan chiqaman.”
25 Dovud, Egamiz amr berganiday qilib, G‘ibodan Gezer shahrigacha bo‘lgan joylarda Filistlarni tor–mor qildi.