Shohlar (ikkinchi kitob) 24 bob

1 Dovud ro‘yxat qiladi.

1 Isroil xalqiga Egamiz yana g‘azabini sochdi. Egamiz xalqqa zarar yetkazmoqchi bo‘lib, aholini ro‘yxat qilishga Dovudni majbur etdi: “Qani, Isroil va Yahudo xalqini sanab chiq”, dedi.
2 Shoh yonida turgan lashkarboshisi Yo‘abga shunday buyruq berdi: — Isroilning hamma qabilalarini — Dandan Bershevagacha bo‘lgan joylarni kezib, xalqni sanab chiqinglar, toki qancha aholi borligini men bilayin.
3 Lekin Yo‘ab shunday dedi: — Egangiz Xudo xalqning hozirgi sonini yuz karra ko‘paytirsin, shoh hazratlari ham o‘sha kunlarni ko‘rsin! Shohim nimaga shuni istab qoldilar?
4 Lekin Yo‘ab va lashkarboshilarning so‘zidan shohning so‘zi ustun keldi. Shundan so‘ng ular shohning huzuridan chiqib, Isroil xalqini sanash uchun ketishdi.
5 Ular Iordan daryosini kechib o‘tdilar va Arorda chodir qurib, bu yerdagi Isroil xalqini sanadilar. Aror — soylikdagi shaharning janubida, Gad yerlari tomonda edi. Keyin u yerdan Yazirga borib sanashdi.
6 So‘ng Gilad yerlarini bosib o‘tib, Taxtim–Xodshi yerlariga borishdi. So‘ngra Danyonga, Danyondan esa Sidon atroflariga aylanib borib, bu yerdagi xalqni sanashdi.
7 Yana Tir qal’asidagi, Xiv va Kan’on xalqlarining hamma shaharlaridagi Isroil xalqini sanab chiqishdi. Nihoyat, janubga — Yahudoning Nagav cho‘lidagi Bersheva shahriga kelishdi.
8 Ular to‘qqiz oyu yigirma kun yurtni u boshidan bu boshigacha aylanib chiqqanlaridan keyin Quddusga qaytib kelishdi.
9 Yo‘ab ro‘yxat natijasini shohga ma’lum qildi: Isroilda jang qilishga qodir 800.000, Yahudoda esa 500.000 odam bor ekan.
10 Xalqni sanab chiqqandan so‘ng Dovudning vijdoni qiynaldi. — Bu ishni qilib og‘ir gunohga botdim, aqlsizlarcha ish tutdim. O‘tinaman, ey, Egam, bu qulingning gunohini kechir, — deb iltijo qildi.
11 Ertasiga ertalab Dovud uyqudan turgach, Dovudning valiysi — payg‘ambar Gadga Egamizning shu so‘zlari ayon bo‘ldi:
12 “Borib Dovudga shu gaplarni yetkaz: — Egam shunday aytmoqda: Men senga uchta jazoni taklif qilaman, shulardan bittasini tanla, keyin senga o‘sha jazoni yuboraman.”
13 Gad Dovudning huzuriga borib, uchta jazoni birma–bir bayon qildi: — Yurtingda yetti yil ocharchilik bo‘lsinmi? Yoki seni ta’qib qiladigan g‘animlaringdan uch oy qochib yurishni istaysanmi? Yo bo‘lmasa, yurtingda uch kun o‘lat bo‘lsinmi? Endi yaxshilab o‘yla, meni Yuborganga nima deb javob berayin?
14 — Men juda og‘ir ahvolda qoldim–ku, — dedi Dovud Gadga. — Nima bo‘lsa ham, odamzodning qo‘liga tushmayin. Mayli, Egamning O‘zi bizni jazolasin, chunki U g‘oyat rahmdil.
15 Shunday qilib, Egamiz o‘sha kuni ertalabdan belgilangan vaqtgacha Isroil yurtiga o‘lat yubordi. Butun yurt bo‘ylab — Dandan Bershevagacha bo‘lgan joyda yetmish ming kishi o‘ldi.
16 Egamizning farishtasi, Quddusni yo‘q qilaman, deb qo‘l ko‘targanda, Egamiz rahm qilib, balo– qazo jo‘natmaydigan bo‘ldi. Xalqni qirayotgan farishtaga: — Bo‘ldi, bas! Yetadi! — deb amr berdi. Egamizning farishtasi o‘sha paytda Quddusda — Yobus xalqidan bo‘lgan Aravno degan odamning xirmonida edi.
17 Dovud xalqni o‘ldirayotgan farishtani ko‘rgach, Egamizga dedi: — Gunoh qilgan menman, men aybdorman! Qo‘yday beozor bu insonlar nima ayb qilibdi? G‘azabingni menga va otam xonadoniga socha qol!
18 O‘sha kuni payg‘ambar Gad Dovudning huzuriga bordi va unga: — Yobus xalqidan bo‘lgan Aravnoning xirmoniga borib, o‘sha yerda Egamga atab bir qurbongoh qurgin, — dedi.
19 Dovud Gadning so‘ziga kirib, xuddi Egamiz amr etganiday, xirmonga bordi.
20 Aravno shoh bilan a’yonlarning o‘ziga tomon kelayotganini ko‘rdi va Dovudning oldiga borib, yerga muk tushib ta’zim qildi.
21 — Shoh hazratlari nechun bu qulining oldiga tashrif buyurdilar? — deb so‘radi. — Egamga atab bir qurbongoh qurish uchun xirmoningni sendan sotib olgani keldim, toki o‘lat xalqdan daf bo‘lsin, — dedi Dovud.
22 — Shoh hazratlari nimani ma’qul topsalar, Unga o‘shani nazr qilsinlar, — dedi Aravno. — Ana, kuydiriladigan qurbonliklar uchun ho‘kizlar, o‘tin uchun esa xo‘ptir va ho‘kizlarning bo‘yinturuqlari bor.
23 Ey, shohim, bularning hammasini sizga in’om etaman. Keyin qo‘shib qo‘ydi: — Egangiz Xudo sizdan rozi bo‘lsin!
24 — Bo‘lmaydi! — dedi birdan shoh. — Sendan bu narsalarni o‘z bahosida sotib olaman. Tekin tushgan qurbonliklarniEgam Xudoga kuydirib nazr qilmayman. Shundan so‘ng Dovud xirmonni va ho‘kizlarni ellik kumush tangaga sotib oldi.
25 Dovud o‘sha yerda Egamizga atab qurbongoh qurib, kuydiriladigan qurbonliklar va tinchlik qurbonliklarini atadi. Egamiz esa Isroil yurti uchun Dovudning iltijolariga javob berdi. Shunday qilib, Isroildan o‘lat daf qilindi.