Shohlar (ikkinchi kitob) 3 bob

1 Dovudning Xevronda tug‘ilgan bolalari. 6 Abnur Dovudga qo‘shiladi. 22 Yo‘ab Abnurni o‘ldiradi. 31 Abnur dafn qilinadi.

1 Shoul xonadoni bilan Dovud xonadoni o‘rtasidagi urush uzoq davom etdi. Shoulning xonadoni zaiflashgan sari, Dovud xonadoni kuchayib boraverdi.
2 Dovudning Xevronda tug‘ilgan o‘g‘illari quyidagilardir: to‘ng‘ich o‘g‘li — Yizrillik Oxinavamdan tug‘ilgan Omno‘n,
3 ikkinchisi — Karmillik Navolning bevasi Obigayldan tug‘ilgan Xilov, uchinchisi — Gashur shohi Talmayning qizi Maxodan tug‘ilgan Absalom,
4 to‘rtinchisi — Xaggitdan tug‘ilgan Odoniyo, beshinchisi — Obidadan tug‘ilgan Shafatiyo,
5 oltinchisi — Dovudning boshqa xotini Eglaxdan tug‘ilgan Yitrayom. Dovudning bu o‘g‘illari Xevronda tug‘ilgan edilar.
6 Shoul xonadoni bilan Dovud xonadoni o‘rtasida urush bo‘lganda, Shoulning xonadonidan lashkarboshi Abnur tobora kuchayib boraverdi.
7 Shoulning Rizpa degan kanizagi bo‘lardi. U Oyo degan odamning qizi edi. Bir kuni Ishbosit Abnurga: — Nimaga otamning kanizagi bilan birga bo‘lding? — deb qoldi.
8 Abnur Ishbositning gapidan qattiq g‘azablanib: — Meni, Yahudoga xizmat qilayotgan ko‘ppaklardan, deb o‘ylayapsizmi? — dedi. — Bugungacha otangiz Shoulning xonadoniga, xesh– aqrabosiga, yor–birodarlariga sodiq qoldim–ku. Sizni Dovudning qo‘liga bermadim–ku. Endi esa o‘sha xotin tufayli meni ayblayapsiz.
9 -
10 Egamiz: “Shohlikni Shoul xonadonidan tortib olib, Dandan Bershevagacha bo‘lgan joyda yashovchi Isroil va Yahudo xalqi ustidan Dovudning shohligini barpo qilaman”, deb ont ichgan. Endi men ham Dovud uchun xizmat qilmasam, Egam meni ne ko‘yga solsa solsin, undan battarrog‘ini ko‘rsatsin.
11 Ishbosit Abnurdan qo‘rqdi, unga churq eta olmadi.
12 Shundan so‘ng Abnur o‘z nomidan Dovudga choparlar orqali shunday xabar berdi: “Bu yurtda siz hukmron bo‘lishingiz kerak. Men bilan ahd qiling. O‘shanda men siz tomonda bo‘laman, butun Isroil xalqini sizga moyil qilaman.”
13 Dovud shunday javob jo‘natdi: “Yaxshi, sen bilan ahd qilaman. Lekin bitta shartim bor: meni ko‘rgani kelganingda, Shoulning qizi, xotinim Mixalni ham olib kel. Aks holda meni ko‘ra olmaysan.”
14 Dovud Ishbositga ham elchilar orqali shu xabarni jo‘natdi: “Xotinim Mixalni o‘zimga qaytarib ber. Men uni yuzta Filistning sunnat terisi evaziga olgan edim.”
15 Ishbosit Mixalning eri Palti huzuriga odamlar jo‘natib, Mixalni oldirib keldi. Palti Layish deganning o‘g‘li edi.
16 Eri yo‘l bo‘yi yig‘lay–yig‘lay Boxurim shahrigacha Mixalga ergashib bordi. Keyin Abnur unga: — Orqangga qayt! — dedi. Palti qaytib ketdi.
17 Abnur Isroil oqsoqollariga shunday xabar jo‘natdi: — Sizlar anchadan beri, Dovud bizga shoh bo‘lsin, deb orzu qilib kelardingizlar.
18 Endi harakat qilinglar. Chunki Egamiz Dovud to‘g‘risida gapirib: “Xalqim Isroilni qulim Dovud orqali Filistlarning va jamiki g‘animlarining qo‘lidan qutqaraman”, degan.
19 Abnur Benyamin odamlari bilan yuzma–yuz gaplashdi. So‘ng Isroil xalqi va Benyamin qabilasiga ma’qul kelgan maslahat to‘g‘risida Dovud bilan gaplashgani Xevronga bordi.
20 Abnur yigirmata hamrohi bilan Dovudning huzuriga keldi. Dovud Abnur va uning hamrohlari sharafiga ziyofat berdi.
21 Abnur Dovudga: — Endi ketishga ijozat bering, butun Isroil xalqini shoh hazratlari huzuriga yig‘ib kelay, — dedi. — Ular siz bilan ahd qilganlaridan keyin, o‘zingiz istagan hamma joyda shohlik qiling. Dovud Abnurga ijozat berdi. Abnur sog‘– salomat o‘z yo‘liga ketdi.
22 Xuddi shu paytda Dovudning Yo‘ab boshliq odamlari bir bosqindan qaytishdi. Ular bir qancha mol–mulkni o‘lja qilib olib kelishdi. Ammo Abnur Xevronda — Dovudning huzurida emas edi. Dovud Abnurga ijozat bergandan keyin, u sog‘–salomat ketgan edi.
23 Yo‘ab hamma jangchilari bilan Xevronga yetib kelganda, unga: “Abnur shoh huzuriga kelgan edi, shoh unga qaytib ketishga ijozat berdi, Abnur eson–omon ketdi”, deb aytib berishdi.
24 — Nima qilib qo‘ydingiz? — dedi Yo‘ab shohning huzuriga borib. — Bu qanaqasi, sizning huzuringizga Abnur o‘z oyog‘i bilan kelsayu, siz esa uni qo‘yib yuborsangiz?! Abnur ketib qolibdi– ku.
25 Abnurni bilasizmi o‘zi?! U sizni aldagan, qayerga borishingizni, kelishingizni, nima qilayotganingizni bilish uchun kelgan.
26 Yo‘ab Dovudning huzuridan chiqiboq, Abnurning orqasidan choparlar jo‘natdi. Choparlar Abnurni Siro sardobasi bo‘yidan qaytarib kelishdi. Dovud bu voqeadan bexabar edi.
27 Abnurni Xevronga qaytarib kelishgach, Yo‘ab: “Xoli gaplashib olaylik”, deb uni darvoza yo‘lagiga olib o‘tdi. Ukam Osoyilning o‘limi uchun qasos olay, deb Abnurning qorniga pichoq urib, o‘ldirdi.
28 Dovud bu voqeani eshitgach, dedi: — Egam oldida men ham, shohligim ham to abad Abnurning qoni uchun aybdor emas.
29 Uning qoni Yo‘ab va uning jamiki ota xonadoni gardaniga tushsin. Yo‘abning avlodidan yara toshgan, teri kasalligiga chalingan, cho‘loq, urushda o‘lgan, nonga zor bo‘lgan kishilar hech arimasin.
30 Yo‘ab akasi Abushay bilan birgalikda Abnurni o‘ldirdi. Abnur Givondagi urushda ularning ukasi Osoyilni o‘ldirgan edi.
31 So‘ngra Dovud Yo‘ab bilan uning hamma odamlariga shunday amr berdi: — Abnurning jasadi tepasida yig‘langlar. Kiyimlaringizni yirtib, qanorga o‘raninglar. Shoh Dovudning o‘zi tobutning orqasida bordi.
32 Abnurni Xevronda dafn qilishdi. Shoh Dovud Abnurning qabri ustida yig‘ladi. O‘sha yerda hamma ho‘ng–ho‘ng yig‘ladi.
33 Shoh Dovud Abnur uchun yig‘layotib, shunday marsiya aytdi: “Ey Abnur, ahmoqlarday o‘lishing kerakmidi?!
34 Jinoyatchilarday qo‘llaring bog‘liq emasdi, Jinoyatchilarday oyoqlaringga kishan urilmagandi. Insofsizlar qo‘liga tushib qolding sen, Vijdonsizlar dastidan nobud bo‘lding sen.” Hamma Abnurning tepasida yana yig‘ladi.
35 Quyosh botmasdan oldin xalq Dovudning yoniga borib: — Biror narsa tanovul qilib oling, — deb ko‘ndirmoqchi bo‘lishdi. — Quyosh botmasdan oldin non yoki boshqa biror narsa tanovul qilsam, Xudo meni ne ko‘yga solsa solsin, hatto undan battarrog‘iga duchor qilsin, — deb ont ichdi Dovud.
36 Shohning hamma qilgan ishlari barchaga ma’qul kelgani singari, xalq uning bu ishini ham ma’qul topdi.
37 O‘sha kuni butun Isroil xalqi Abnurning o‘ldirilishida shohning qo‘li yo‘qligini bildi.
38 Shoh odamlariga dedi: — Bilmaysizlarki, bugun Isroildan bir yo‘lboshchi, ulug‘ bir inson ketdi.
39 Xudo moy surtib tanlagan shoh bo‘lsam ham, bugun ojizman. Anavi Zeruyaning o‘g‘illari mendan ancha kuchli. Egam yomonlarning qilmishiga yarasha jazosini bersin.