Yuhannoga ko‘rsatilgan vahiy 5 bob

1 Muhrlangan o‘rama qog‘oz va Qo‘zi.

1 Men taxtda o‘tirgan Zotning o‘ng qo‘lida bir o‘rama qog‘ozni ko‘rdim. O‘ramning oldi va orqa tomonlarida yozuvlari bor bo‘lib, u yettita muhr bilan muhrlangan edi.
2 So‘ng men kuchli bir farishtani ko‘rdim. U baland ovozda: “Muhrlarni yechishga, o‘ramni ochishga kim loyiq?”, deb so‘radi.
3 Biroq na osmonda, na yer yuzida, na yer ostidagi olamda o‘ramni ocha oladigan yoki ichiga nazar sola oladigan biron kimsa bor edi.
4 Men achchiq–achchiq yig‘lay boshladim, chunki o‘ramni ochishga, hatto uning ichiga nazar solishga loyiq biron kimsa topilmagandi.
5 Shunda oqsoqollardan biri menga dedi: “Yig‘lama! Ana qara, Yahudo qabilasidan bo‘lgan Sher — Dovud urug‘idan chiqqan Zot g‘alaba qozondi. U o‘ramning yettita muhrini yechishga va o‘ramni ochishga qodirdir.”
6 Shunda men taxtning oldida, to‘rtta jonli mavjudot va oqsoqollar qurshovida turgan bir Qo‘zini ko‘rdim. U go‘yo bo‘g‘izlanganday edi. Qo‘zining yetti shoxi va yetti ko‘zi bor edi. Bular Xudo butun yer yuziga yuborgan yettita ruhdir.
7 Qo‘zi kelib, taxtda o‘tirgan Zotning o‘ng qo‘lidan o‘ramni oldi.
8 U o‘ramni olganda, to‘rtta mavjudot va yigirma to‘rt oqsoqol Qo‘zining oldida muk tushishdi. Har birining qo‘lida bir arfa va xushbo‘y tutatqilarga to‘la oltin kosalar bor edi. Xushbo‘y tutatqilar — Xudo azizlarining duoyu ibodatlari demakdir.
9 Ular quyidagicha yangi qo‘shiq aytishar edi: “Sen o‘ramni olishga, Uning muhrlarini yechishga loyiqsan! Chunki Sen bo‘g‘izlangan eding, O‘z qoning evaziga har bir qabila, millat, elatu xalqdan Xudo uchun odamlarni qutqarib olding.
10 Ulardan Shohlik yaratding, Ularni Xudoyimizga xizmat qiladigan Ruhoniylar qilib tayinlading. Ular yer yuzida hukm suradilar.”
11 Keyin men taxtning, mavjudotlar va oqsoqollarning atrofida ko‘p farishtalarni ko‘rdim, ularning ovozlarini eshitdim. Ularning sanog‘iga yetib bo‘lmas, ming–minglab, o‘n minglab edilar.
12 Ular baland ovozda shunday derdilar: “Bo‘g‘izlangan Qo‘zi hamdlarga loyiqdir! Kuchu davlat, donoligu qudrat Sohibiga Shon–sharaflar bo‘lsin!”
13 Shunda men yeru osmondagi, yer ostidagi, dengizdagi jamiki jonzotlarning ovozlarini eshitdim. Ularning hammasi shunday deb kuylayotgan edilar: “Taxtda o‘tirgan Xudoga va Qo‘ziga Abadulabad hamdlar bo‘lsin! Bu qudrat Sohiblariga Abadulabad shon–sharaflar bo‘lsin!”
14 To‘rtta mavjudot: “Omin!” — dedi. Oqsoqollar esa muk tushib, sajda qildilar.