Yuhannoga ko‘rsatilgan vahiy 2 bob

1 Efes shahridagi imonlilar jamoatiga. 8 Smirna shahridagi imonlilar jamoatiga. 12 Pergam shahridagi imonlilar jamoatiga. 18 Tiyatira shahridagi imonlilar jamoatiga.

1 “Efesdagi imonlilar jamoatining farishtasiga yoz: Yetti yulduzni o‘ng qo‘lida Tutguvchi, yettita oltin chiroqpoya orasida Yuruvchi shunday demoqda:
2 Sening ishlaring, mehnating, bardoshingni bilaman, badkirdorlarga toqat qilmasligingni ham bilaman. Havoriy bo‘lmagan holda o‘zlarini havoriy deb aytganlarni sen sinading, ularning yolg‘onini fosh qilding.
3 Ha, bardoshlisan. Mening nomim uchun ko‘p qiyinchiliklarni boshdan kechirib, holdan toymading.
4 Biroq senga bir e’tirozim bor: sen Menga bo‘lgan ilk sevgingni unutding.
5 Qara, qanchalar past tushding! Tavba qil va avvalgi ishlaringga qayt. Tavba qilmasang oldingga borib, chiroqpoyangni o‘z joyidan olib tashlayman.
6 Ha, senda yana bir yaxshi fazilat bor, sen nikolaychilarning ishlaridan nafratlanasan. Men ham ulardan nafratlanaman.
7 Kimning qulog‘i bo‘lsa, Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini eshitsin. G‘olib kelganlarga Xudoning jannatidagi hayot daraxti mevasidan yeyishni nasib etaman.”
8 “Smirnadagi imonlilar jamoatining farishtasiga yoz: O‘lib tirilgan, Birinchi va Oxirgi bo‘lgan Zot shunday demoqda:
9 Chekkan azoblaringni, kambag‘alligingni bilaman. Aslida esa boysan! O‘zini Xudoning xalqi deb ataganlar seni qanchalar haqoratlaganini ham bilaman. Ular Xudoning xalqi emas, balki shayton to‘dasidir.
10 Boshingga tushadigan azob–uqubatlardan qo‘rqma! Mana, iblis sizlarni sinash uchun orangizdan ba’zilarni zindonga tashlaydi, o‘n kun davomida azob chekasizlar. O‘lim xavfi ostida bo‘lganingda ham sodiq qol, shunda Men senga hayot tojini beraman.
11 Kimning qulog‘i bo‘lsa, Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini eshitsin. G‘olib kelganlar ikkinchi o‘limdan hech qanday zarar ko‘rmaydilar.”
12 “Pergamdagi imonlilar jamoatining farishtasiga yoz: O‘tkir dudama qilich Sohibi shunday demoqda:
13 Qayerda yashayotganingni bilaman. Shahringda shaytonning taxti joylashgan. Shunday bo‘lsa–da, sen Mening nomimga qattiq bog‘landing. Shayton yashayotgan o‘sha shahringda sodiq shohidim Antipa o‘ldirilganda ham sen Menga bo‘lgan imoningdan qaytmading.
14 Lekin senga bir oz e’tirozim bor: orangizda Balom ta’limotiga rioya qiluvchilar bor. Balom Isroil xalqini yo‘ldan ozdirish yo‘lini Boloqqa o‘rgatgandi. Boloq esa Isroil xalqini butlarga qurbonlik qilingan go‘shtni yeyishga va fahsh–zinoga undagandi.
15 Shuningdek, orangizda nikolaychilar ta’limotini tutuvchilar ham bor.
16 Endi tavba qil! Aks holda men zudlik bilan oldingga borib, og‘zimdagi qilich bilan o‘shalarga qarshi jang qilaman.
17 Kimning qulog‘i bo‘lsa, Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini eshitsin. G‘olibga Men pinhon saqlangan mannani beraman. Unga oq toshni ham beraman. Bu toshning ustiga yangi bir ism yozilgan, toshni olgan kishidan boshqa hech kim u ismni bilmaydi.”
18 “Tiyatiradagi imonlilar jamoatining farishtasiga yoz: Ko‘zlari otash alangasiday chaqnoq, oyoqlari qizdirilgan bronzaday yarqiroq Xudoning O‘g‘li shunday demoqda:
19 Sening ishlaring, sevging, imoning, xizmating va bardoshingni bilaman. Hozirda oldingidan ham ko‘proq ish qilayotganingni bilaman.
20 Lekin senga bir e’tirozim bor: sen Izabel degan xotinga toqat qilib yuribsan. U o‘zini payg‘ambar deb, ta’limoti bilan qullarimni yo‘ldan ozdiryapti. Ularni fahsh–zino qilishga va butlarga qurbonlik qilingan go‘shtni yeyishga undayapti.
21 Fahsh–zinodan tavba qilishi uchun unga muhlat berdim, ammo u tavba qilishdan bosh tortyapti.
22 Mana, Men uni xastalik to‘shagiga yotqizaman. U bilan birga fahsh–zino qilganlarni ham, bordi–yu, uning yo‘lidan qaytmasalar, qattiq azob–uqubatlarga duchor qilaman.
23 Uning izdoshlarini o‘ldiraman. Onglarni va yuraklarni sinaguvchi Men ekanligimni shunda hamma jamoatlar bilib oladilar. Men orangizdagi har bir kishini o‘z qilmishiga yarasha jazolayman.
24 Tiyatiradagi ba’zilaringiz Izabelning bu ta’limotiga ergashmadingiz. Sizlar “shaytonning sirlari” deb atalgan narsalardan bexabarsizlar. Sizlarga shundan boshqa hech narsa yuklamayman:
25 faqat Men kelgunimga qadar, imoningizni qattiq tutinglar, deyman.
26 G‘olib kelganlarga va oxirigacha Mening irodamni bajarganlarga xalqlar ustidan hokimiyat beraman.
27 Ular xalqlarni temir xivchin ila boshqarishadi. Sopol ko‘zani sindirganday xalqlarni parchalashadi. Otam Menga ato qilgan bu hokimiyat ularda bo‘ladi.
28 Men ularga tong yulduzini ham beraman.
29 Kimning qulog‘i bo‘lsa, Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini eshitsin.”