Yuhannoga ko‘rsatilgan vahiy 22 bob

1 Hayot daryosi. 6 Iso kelyapti.

1 Farishta menga billurday tiniq, hayotbaxsh suvlar daryosini ko‘rsatdi. Bu daryo Xudoning va Qo‘zining taxtidan chiqib,
2 shahar ko‘chasi bo‘ylab oqayotgan edi. Daryoning ikkala qirg‘og‘ida ham hayot daraxti bor edi. Bu daraxt yilda o‘n ikki marta, har oy hosil beradi. Daraxtning barglari xalqlarga shifo baxsh etadi.
3 La’nat degan narsa u yerda qolmaydi. Shaharda Xudoning va Qo‘zining taxti bo‘ladi, Xudoning qullari Unga xizmat qiladi.
4 Ular Xudoning jamolini ko‘radi. Xudoning ismi ularning peshanalariga yoziladi.
5 U yerda boshqa tun bo‘lmaydi. Chiroqqa ham, quyoshga ham ehtiyoj qolmaydi. Axir, Egamiz Xudo ularga nur sochadi, ular esa to abad hukmronlik qiladi.
6 Farishta menga shunday dedi: — Bu so‘zlar ishonchli va to‘g‘ridir. Payg‘ambarlarni ruhlantirgan Egamiz Xudo O‘z qullari oldiga farishtasini yubordi. Toki farishta yaqin orada yuz berishi muqarrar bo‘lgan voqealarni ularga bildirsin.
7 “Men tezda kelaman! Bu kitobning bashorat so‘zlariga Amal qilganlar baxtlidir!”
8 Men, Yuhanno, bularni ko‘rdim va eshitdim. Bularni ko‘rib eshitganimdan keyin, bu narsalarni menga ko‘rsatgan farishtaga sajda qilmoqchi bo‘lib, o‘zimni uning oyoqlariga tashladim.
9 Ammo u menga dedi: — Zinhor bu ishni qilma! Men sening hamkoringman, shuningdek payg‘ambar birodarlaringning va bu kitobdagi so‘zlarga rioya qiluvchilarning hamkoriman. Xudoga sajda qil!
10 Keyin menga yana shunday dedi: — Bu kitobning bashorat so‘zlarini sir saqlama, chunki vaqt yaqindir.
11 Badkirdorlar yomonligini qilaversin. Ifloslar iflosligini davom ettiraversin. Solihlar esa to‘g‘ri ish qilishdan to‘xtamasin, muqaddas odamlar o‘zini muqaddas saqlasin.
12 “Men tez kelaman, mukofotim O‘zim bilan. Har kimga qilmishiga yarashasini beraman.
13 Men Ibtido va Intihodirman, Birinchi va Oxirgi, Boshi va Poyonidirman.”
14 Kiyimlarini yuvganlar naqadar baxtlidir! Ular hayot daraxti mevasidan yeyishga, shahar darvozalaridan kirishga haqli bo‘ladilar.
15 Hamma “ko‘ppaklar” esa: jodugarlar, buzuqlar, qotillar, butparastlar, yolg‘onga ruju qo‘yib, hiyla ishlatganlar tashqarida qoladilar.
16 “Men, Iso, O‘z farishtamni oldingizga yubordim, Toki u bular to‘g‘risida jamoatlarimga shahodat bersin. Men Dovud ildizidan chiqqan Zotdirman, uning zurriyotiman, Yorug‘ tong yulduziman.”
17 Ruh ham, kelin ham: “Kel!” — deb chorlayapti. Eshitgan kishi ham: “Kel!” — deb aytsin. Kim chanqagan bo‘lsa, kelsin. Kim xohlasa, hayotbaxsh suvdan tekin bahra olsin.
18 Bu kitobning bashorat so‘zlarini eshituvchi har bir kishini ogohlantiraman: kimda–kim bu so‘zlarga biror narsa qo‘shsa, Xudo ham o‘sha kishining jazosiga bu kitobda yozilgan balolarni qo‘shadi.
19 Kimda–kim bu kitobdagi bashorat so‘zlaridan birortasini chiqarib tashlasa, Xudo ham o‘sha kishini bu kitobda yozilgan hayot daraxtidan mahrum qilib, muqaddas shahardan chiqarib tashlaydi.
20 Bu gaplarning Shohidi: “Ha, Men tez kelaman!” — deb aytmoqda. Omin! Yo Rabbimiz Iso, kelgin!
21 Rabbimiz Isoning inoyati barchangizga yor bo‘lsin.