Ezra 9 bob

1 Isroil xalqi butparastlar bilan qudalashib olganidan Ezra xabardor bo‘ladi. 5 Ezra iltijo qiladi.

1 Shu voqealardan keyin Isroil xalqining yo‘lboshchilari mening oldimga kelib, shunday deyishdi: “Asirlikdan qaytgan Isroil xalqining ko‘pchiligi, hatto ba’zi ruhoniylar bilan levilar mahalliy xalqlardan o‘zlarini saqlamadilar. Ular Kan’on, Xet, Pariz, Yobus, Ommon, Mo‘ab, Misr va Amor xalqlarining jirkanch odatlarini o‘zlashtirib oldilar.
2 Yahudiy erkaklarining ba’zilari o‘sha xalqlarning qizlariga uylandilar, o‘g‘illariga ham o‘sha xalqlarning qizlaridan olib berdilar. Shu tariqa muqaddas xalq yurtdagi boshqa xalqlar bilan chatishib ketdi. Bu xiyonatni yo‘lboshchilar bilan amaldorlar boshlab berishdi.”
3 Men bu gaplarni eshitganimda qayg‘udan ko‘ylagim va ridoimni yirtib tashladim, soch– soqolimni yuldim. Qattiq iztirobda qoldim.
4 Asirlikdan qaytganlarning bu xiyonati dastidan Isroil Xudosining so‘zlaridan qo‘rqadigan hamma odamlar mening atrofimga to‘plandilar. Men esa kechki qurbonliknazr qilinadigan paytgacha iztirob chekib o‘tiraverdim.
5 Kechki qurbonlik paytida men hamon iztirob chekkanimcha o‘tirgan o‘rnimdan turdim. Ko‘ylaklarim va ridoim yirtilgan holatda tiz cho‘kdim. Egam Xudoga qo‘llarimni cho‘zib,
6 yolvordim: “Ey Xudoyim! Qattiq xijolatdaman, huzuringda boshimni ko‘tarishga botinolmayman. Ey Xudoyim! Ayblarimiz boshimizdan ham oshib ketgan, gunohlarimiz tog‘day uyilib, osmonu falakka yetgan.
7 Ota–bobolarimiz davridan shu kungacha biz gunohga botib keldik. Ayblarimiz tufayli Sen bizni, shohlarimizni, ruhoniylarimizni boshqa yurtlarning shohlariga mag‘lub qilding. Ular bizni o‘ldirishdi, talon–taroj qilishdi, asir qilib olib ketishdi, xuddi hozirgiday, biz sharmandali ahvolga tushdik.
8 Endi esa, ey Egamiz Xudo, sen qisqa vaqt davomida bizga shafqatingni ko‘rsatib, bizni omon saqlading, muqaddas maskaning oldiga joylashtirding. Bizga umid berding, qulligimizda ozgina bo‘lsa ham, halovat ato qilding.
9 Ey Xudoyimiz, biz qul bo‘lsak ham, Sen bizni tark etmading. Bizga marhamat ko‘rsatib, Fors shohining iltifotiga sazovor qilding. Bizga yangi hayot ato qilding, uyingni qayta qurishimizga, uni tiklashimizga imkoniyat berding, Yahudo yurtida va Quddusda bexatar yashashimizga imkoniyat yaratding.
10 Ey Xudoyimiz, endi nima ham derdik?! Bularning hammasidan keyin ham biz amrlaringga rioya qilmadik.
11 Sen payg‘ambar qullaring orqali shunday amr bergan eding: — Sizlar egalik qilish uchun kirayotgan bu yurt mahalliy xalqlarning butparast udumlari tufayli harom bo‘lgan. Xalqlar jirkanch odatlari bilan butun yurtni u boshidan bu boshigacha bulg‘adilar.
12 Shuning uchun ularga qiz uzatmanglar, o‘g‘illaringizga ularning qizlarini olib bermanglar. Ularga hech qachon tinchlik va farovonlikni ravo ko‘rmanglar. Shundagina sizlar kuchli bo‘lasizlar, yurtning a’lo hosilidan yeb, rohatlanasizlar, bu yurtni bolalaringizga abadiy meros qilib qoldirasizlar.
13 Boshimizga tushgan hamma ko‘rgiliklarga qilgan qabih ishlarimiz, o‘zimizning ayblarimiz sabab bo‘ldi. Ey Xudoyimiz, shunga qaramay, sen bizni qilmishlarimizga yarasha jazolamay, oz jazolading, ayrimlarimizni omon saqlading. Mana shulardan keyin ham
14 biz amrlaringni buzdik. Jirkanch odatlarga mukkasidan ketgan xalqlar bilan quda–andachilik qildik! Endi Sen bizdan g‘azablanib, birontamizni ham tirik qoldirmay qirib tashlashing aniq!
15 Ey Isroil xalqining Xudosi — Egamiz, Sen adolatlisan. Shunga qaramay, shu kungacha Sen bizni asrab kelding. Sening oldingda turishga haqimiz yo‘q, lekin mana, ayblarimiz bilan oldingda turibmiz.”