Ezra 10 bob

1 Xalq gunohi uchun tavba qiladi. 18 Butparast ayollarga uylanganlarning ro‘yxati.

1 Ezra Xudoning uyi oldida o‘zini yerga otib yig‘laganicha, gunohlarni e’tirof etdi. U Xudoga iltijo qilayotganda, atrofiga Isroildan katta jamoa — erkagu ayol, bolalar yig‘ilishdi. Xalq ham achchiq–achchiq yig‘lardi.
2 Elam naslidan Yoxiyol o‘g‘li Shaxaniyo Ezraga shunday deya murojaat qildi: “Biz mahalliy xalqlarning butparast ayollariga uylanib, Xudoyimizga bevafolik qildik. Lekin shunga qaramay, biz, Isroil xalqi uchun hali ham umid bor!
3 Keling, Xudoyimiz bilan ahd qilaylik. Hazratim, sizning maslahatingizga ko‘ra va Xudoyimizning so‘zlaridan qo‘rqadiganlarning maslahatiga ko‘ra, barcha butparast xotinlarni bolalari bilan birga qo‘yib yuboraylik. Tavrot qonuniga amal qilaylik.
4 Qani hazratim, ishga kirishing, bu sizning burchingizdir. Biz siz bilanmiz. Dadil bo‘ling, ishni boshlang.”
5 Shunda Ezra o‘rnidan turib, ruhoniylarning, levilarning va butun Isroil xalqining boshliqlariga, aytilganlarni qilamiz, deb ont ichirdi. Hammalari ont ichdilar.
6 So‘ng Ezra Xudoning uyi oldidan ketib, Eliashab o‘g‘li Yoxuxanonning xonasiga bordi, tunni o‘sha yerda o‘tkazdi. U na non yedi, na suv ichdi, u asirlikdan qaytganlarning xiyonatkorligi dastidan qayg‘urayotgan edi.
7 “Asirlikdan qaytganlarning hammasi Quddusga to‘plansin”, deb Yahudo yurti va Quddus bo‘ylab jar solindi.
8 “Agar kimki uch kun ichida kelmasa, yo‘lboshchilarning va oqsoqollarning buyrug‘iga ko‘ra, ularning hamma mol–mulki musodara qilinsin, o‘zlari asirlikdan qaytganlar jamoasidan chiqarilsin”, deb xabar berildi.
9 Uch kun ichida Yahudo va Benyamin hududida yashayotganlarning hammasi Quddusda to‘plandi. Bu voqea to‘qqizinchi oyning yigirmanchi kunida ro‘y berdi. Odamlar Xudoning uyi oldidagi hovlida joylashib o‘tirdi. Ahvolning jiddiyligidan va kuchli yomg‘ir yog‘ayotganidan xalq titrardi.
10 Ruhoniy Ezra o‘rnidan turib, xalqqa dedi: “Sizlar butparast ayollarga uylanib, Egamizga xiyonat qildingizlar, Isroil xalqining ayblari ustiga ayb orttirdingizlar.
11 Endi ota–bobolaringizning Xudosi — Egamiz oldida tavba qilinglar, Uning xohishi bo‘yicha ish tutinglar. O‘zlaringizni mahalliy xalqlardan ayirib, butparast xotinlaringizni qo‘yib yuboringlar.”
12 Shundan keyin butun jamoa baland ovoz bilan javob berdi: “Siz haqsiz! Aytganlaringizni qilamiz.
13 Lekin xalq ko‘p, yomg‘ir ham yog‘yapti, shuning uchun ochiq joyda tura olmaymiz. Oramizdagi ko‘pchilik bu gunohga qo‘l urgan, shuning uchun bu masalani bir–ikki kunda hal qilib bo‘lmaydi.
14 Mayli, yo‘lboshchilarimiz Quddusda qolsinlar, ular bu ishning mas’uliyatini o‘z zimmalariga olsinlar. Butparast ayollarga uylanganlarning hammasi belgilangan vaqtda o‘z shahar oqsoqoli va hakami bilan birga kelishsin. Shu yo‘sin bu masaladagi Xudoyimizning qattiq g‘azabi bizdan qaytadi.”
15 Faqat Osoyil o‘g‘li Yo‘natan bilan Tixvo o‘g‘li Yaxziyo bu taklifga qarshi chiqdilar, levilardan Mashullom va Shabbatay ham ularni qo‘llab– quvvatladilar.
16 Shunday qilib, asirlikdan qaytganlar berilgan taklifni qabul qildilar. Ruhoniy Ezra urug‘boshilar orasidan odamlarni tayinlab, ularning ismlarini yozib qo‘ydi. O‘ninchi oyning birinchi kuni ular bu ishni tekshirishga kirishdilar.
17 Birinchi oyning birinchi kuniga kelib, butparast ayollarga uylangan barcha erkaklar bilan bog‘liq bo‘lgan masala ko‘rib chiqildi.
18 Butparast ayollarga uylangan odamlar quyidagilardir: Ruhoniylardan: Yohuzadax o‘g‘li Yoshuaning urug‘idan va uning hamkorlaridan — Masiyo, Eliazar, Yoriv va Gadaliyo.
19 Ular xotinlarini qo‘yib yuborishga ont ichdilar va ayblari uchun bitta qo‘chqorni ayb qurbonligi qildilar.
20 Immar urug‘idan — Xonin va Zabadiyo.
21 Xarim urug‘idan — Masiyo, Ilyos, Shamayo, Yoxiyol va Uzziyo.
22 Pashxur urug‘idan — Eliyo‘nay, Masiyo, Ismoil, Natanil, Yo‘zabad va Elasax.
23 Levilardan: Yo‘zabad, Shimax, Kilayox (Kilit deb ham aytiladi), Patixiyo, Yahudo va Eliazar.
24 Qo‘shiqchilardan: Eliashab. Ma’bad darvozabonlaridan: Shallum, Talim va Uri.
25 Isroil xalqining qolganlaridan: Paro‘sh urug‘idan — Romiyo, Yiziyo, Malkiyo, Miyomin, Elazar, Malkiyo va Binayo.
26 Elam urug‘idan — Mattaniyo, Zakariyo, Yoxiyol, Abdi, Yorimo‘t va Ilyos.
27 Zattu urug‘idan — Eliyo‘nay, Eliashab, Mattaniyo, Yorimo‘t, Zobod va Azizax.
28 Bo‘vay urug‘idan — Yoxuxanon, Xanoniyo, Zabbay va Otley.
29 Banix urug‘idan — Mashullom, Mallux, Odayo, Yoshuv, Shayol va Yorimo‘t.
30 Paxatmo‘ab urug‘idan — Adna, Xilol, Binayo, Masiyo, Mattaniyo, Bazalil, Binnuy va Manashe.
31 Xarim urug‘idan — Eliazar, Ishshiyo, Malkiyo, Shamayo, Shimo‘n,
32 Benyamin, Mallux, Shamariyo.
33 Xashum urug‘idan — Mattanay, Mattatax, Zobod, Elifalet, Yorimay, Manashe va Shimax.
34 Banix urug‘idan — Maday, Imrom, Uval,
35 Binayo, Bidayo, Xalux,
36 Vaniyo, Miromo‘t, Eliashab,
37 Mattaniyo, Mattanay va Yasoy.
38 Binnuy urug‘idan — Shimax,
39 Shalamiyo, Natan, Odayo,
40 Maxnadbay, Shoshay, Shoroy,
41 Ozariyol, Shalamiyo, Shamariyo,
42 Shallum, Emoriyo va Yusuf.
43 Navo urug‘idan — Yaviyol, Mattitiyo, Zobod, Zabino, Yadday, Yo‘el va Binayo.
44 Yuqoridagilarning hammasi butparast ayollarga uylangan edilar. Ayrimlari o‘sha ayollardan farzandlar ham ko‘rgan edilar.