Ezra 3 bob

1 Quddusda sajda qilish qaytadan boshlanadi. 7 Xalq Ma’badni qayta qura boshlaydi.

1 Isroil xalqi o‘z shaharlariga o‘rnashib olganlardan keyin, yettinchi oyda hammasi Quddusda yig‘ilishdi.
2 Yohuzadax o‘g‘li Yoshua, uning ruhoniy hamkorlari va Shaltiyol o‘g‘li Zarubabel urug‘–aymog‘i bilan birgalikda Isroil xalqining Xudosiga atalgan qurbongohni qaytadan qurdilar. Ularning maqsadi: Xudoning odami — Musoning Tavrotida yozilgan amrlarga muvofiq, qurbongohda kuydiriladigan qurbonliklarni keltirish edi.
3 Ular mahalliy xalqlardan qo‘rqardilar, ammo shunga qaramay, qurbongohni oldingi poydevori ustiga qurdilar. Qurbongohning ustida har kuni ertalab va kechqurun Egamizgaqurbonliklarni kuydirib nazr qildilar.
4 So‘ngra Musoning qonunida yozilgani singari, Chayla bayramini nishonladilar. Har bir bayram kuniga oid qurbonliklar qilib, kuydirdilar.
5 Ular kunda kuydiriladigan qurbonliklardan tashqari, har oyda nishonlanadigan yangi oy shodiyonasida va yil davomida Egamizga atab nishonlanadigan bayramlarda qurbonliklar keltirdilar. Shuningdek, ko‘ngildan chiqarib qurbonliklar olib keldilar.
6 Xullas, odamlar yettinchi oyning birinchi kunidan boshlab, Egamizga kuydiriladigan qurbonliklarni keltira boshlagan edilar. Lekin Egamizning Ma’badi poydevori hali yotqizilmagan edi.
7 Xalq tosh yo‘nuvchilarni va duradgorlarni pul bilan ta’minlab turdi. Ular Fors shohi Kurushning ijozati bilan O‘rta yer dengizi orqali Lubnondan Yaffa shahriga sadr yog‘ochlarini keltirdilar. Yog‘ochlarni olib kelgan Sidonliklar va Tirliklarga yegulik, ichimlik va zaytun moyi berdilar.
8 Asirlikdan qaytganlar Xudoning Quddusdagi uyi vayronalari oldiga kelganlariga bir yilu ikki oy bo‘lgach, ular Egamizning uyini qayta qurishni boshladilar. Qurilishda Shaltiyol o‘g‘li Zarubabel, Yohuzadax o‘g‘li Yoshua, ularning birodarlari ruhoniy va levilar, shuningdek, asirlikdan qaytib kelgan hamma odamlar ishtirok etdi. Ular qurilish ishlarini nazorat qilish uchun yigirma va undan yuqori yoshdagi levilarni tayinladilar.
9 Xudoning uyi qurilishini Yeshuva, uning o‘g‘illari va qarindoshlari, Kadmil va uning o‘g‘illari nazorat qilar edilar. (Yeshuva va Kadmil Xo‘daviyo naslidan edilar.) Ularga bu ishda levilarning Xanadod urug‘i yordam berar edi.
10 Binokorlar Egamiz Ma’badining poydevorini yotqizib bo‘lganlaridan keyin, ruhoniylar o‘z liboslarini kiydilar. Isroil shohi Dovudning ko‘rsatmalariga muvofiq, ruhoniylar karnaylari bilan, Osif naslidan bo‘lgan levilar zanglari bilan, Egamizga hamdu sano aytish uchun o‘z joylarini egalladilar.
11 Ular Egamizga hamdu sano va shukronalar aytib, shunday naqorat kuyladilar: “Egamiz yaxshidir, Uning Isroilga bo‘lgan sodiq sevgisi abadiydir.” Egamizning uyi poydevori yotqizilganidan, butun xalq baland ovoz bilan Egamizga hamdu sano aytdi.
12 Odamlar xursandchilikdan baqirardi, Egamizning oldingi uyini ko‘rgan yoshi ulug‘ ruhoniylar, levilar va urug‘boshilarning ko‘pchiligi esa uyning poydevorini ko‘rganlarida ho‘ngrab yig‘ladilar.
13 Xalq shunchalik qattiq baqirardiki, ovozlari uzoqdan ham eshitilib turardi. Buni eshitganlar xursandchilik ovozlarini yig‘i tovushidan farqlay olmasdi.