Ezra 7 bob

1 Ezra Quddusga keladi. 11 Artaxshasning Ezraga bergan xati. 27 Ezra Xudoni madh qiladi. 28 Ezra safarga tayyorlanadi.

1 Oradan ko‘p yillar o‘tdi. Fors shohi Artaxshas hukmronligi davrida Ezra degan bir odam bor edi. Uning nasabnomasi quyidagicha edi: Ezra — Sarayoning o‘g‘li, Sarayo — Ozariyoning o‘g‘li, Ozariyo — Xilqiyoning o‘g‘li,
2 Xilqiyo — Shallumning o‘g‘li, Shallum — Zodo‘xning o‘g‘li, Zodo‘x — Oxitobning o‘g‘li,
3 Oxitob — Emoriyoning o‘g‘li, Emoriyo — Ozariyoning o‘g‘li, Ozariyo — Maroyo‘tning o‘g‘li,
4 Maroyo‘t — Zaraxiyoning o‘g‘li, Zaraxiyo — Uzzining o‘g‘li, Uzzi — Bukkining o‘g‘li,
5 Bukki — Abushuvaning o‘g‘li, Abushuva — Finxazning o‘g‘li, Finxaz — Elazarning o‘g‘li, Elazar — oliy ruhoniy Horunning o‘g‘li edi.
6 Ezra Isroil xalqining Xudosi — Egamizning Musoga bergan qonunini juda yaxshi biladigan mohir tafsirchi edi.
7 Shoh Artaxshas hukmronligining yettinchi yilida Ezra Bobildan Quddusga tomon yo‘lga otlandi. Isroil xalqidan, ruhoniylardan, levilardan, qo‘shiqchilardan, Ma’bad darvozabonlaridan, Ma’bad xizmatkorlaridan ba’zilari ham Ezra bilan birga Quddusga ketmoqchi bo‘ldilar. Ezraga Egasi Xudo yor bo‘lgani uchun, shoh unga so‘ragan narsasini in’om qildi.
8 -
9 Birinchi oyning birinchi kunida ular Ezraning boshchiligida Bobildan chiqdilar. Ezraga Xudoning marhamati yor bo‘lgani uchun, ular to‘rt oydan keyin — beshinchi oyning birinchi kunida Quddusga yetib keldilar.
10 Ezra butun hayotini Xudoning qonunlarini o‘rganishga, bu qonunlarni bajarishga, Isroil xalqiga Xudoning qonun–qoidalarini o‘rgatishga bag‘ishlagan edi.
11 Egamizning Isroil xalqiga bergan amr va qonunlarining mohir tafsirchisi — ruhoniy Ezraga shoh Artaxshas maktub bergan edi. Maktubning mazmuni quyidagicha edi:
12 “Samoviy Xudo qonunlarining mohir tafsirchisi — ruhoniy Ezraga shahanshoh Artaxshasdan salomlar bo‘lsin.
13 Mening shohligimda istiqomat qilayotgan Isroil xalqidan, shuningdek, ruhoniy va levilardan sen bilan Quddusga ketishni istagan har kimga ijozat berilsin, deb farmon beraman.
14 Men yettita maslahatchim bilan birga seni Yahudo yurti va Quddusga yuborib, u yerdagi vaziyatni tekshirib chiqishingga vakolat beramiz. Senga topshirilgan Xudoyingning qonuni u yerda ijro etilyaptimi yoki yo‘qmi, bilib kel.
15 Quddusda maskan qilgan Isroil xalqining Xudosiga biz ko‘ngildan chiqarib nazr qilgan kumush va oltinlarni ham o‘zing bilan olib ket.
16 Bobil viloyati bo‘ylab sen to‘playdigan hamma kumush va oltinni ol. Isroil xalqi va ularning ruhoniylari o‘z Xudosining Quddusdagi uyi uchun ko‘ngildan chiqarib beradigan nazrlarni ham olib ket.
17 Bu pulga, birinchi navbatda, buqalar, qo‘chqorlar, qo‘zilar, ularga qo‘shib qilinadigan don bilan sharob nazrlarini sotib ol. Bularni Xudoyingning Quddusdagi uyi qurbongohida nazr qil.
18 Qolgan kumush va oltinni esa Xudoyingning xohishiga muvofiq, o‘zingga va hamkorlaringga ma’qul kelganicha ishlatsang bo‘ladi.
19 Xudoyingning uyida foydalanish uchun berilgan buyumlarni Quddusdagi Xudoga in’om qil.
20 Bordi–yu, Xudoyingning uyi uchun yana boshqa xarajatlar talab qilinsa, mablag‘ni shoh xazinasidan olishing mumkin.
21 Men, shoh Artaxshas, Furot daryosining g‘arbidagi viloyat xazinabonlarining hammasiga farmon beraman: Samoviy Xudo qonunlarining mohir tafsirchisi — ruhoniy Ezra nima talab qilmasin, uning talabi so‘zsiz ijro etilsin.
22 210 pudga qadar kumush, 1000 tog‘oraga qadar bug‘doy, 200 ko‘zaga qadar sharob, 200 ko‘zaga qadar moy va keragicha tuz berilsin.
23 Samoviy Xudo O‘z uyi uchun nimalarni amr qilgan bo‘lsa, o‘sha narsalar albatta muhayyo qilinsin. Mendan va mening merosxo‘rlarimdan Xudo g‘azablanmasin.
24 Biz yana sizlarni xabardor qilamizki, ruhoniylardan, levilardan, qo‘shiqchilardan, Ma’bad darvozabonlaridan, Ma’bad xizmatkorlaridan, Xudoning uyidagi boshqa xizmatkorlardan o‘lpon, soliq yoki xiroj olish man etiladi.
25 Sen, Ezra, Xudo bergan donolik bilan qozi va hakamlarni tayinla. Ular Furot daryosining g‘arbidagi viloyatda Xudoyingning qonunlarini biladigan jamiki xalqni hukm qilsinlar. Qonunlarni bilmaydigan odamlarga sizlar ta’lim beringlar.
26 Xudoyingning qonuniga va shohning qonuniga itoat qilmaganlarning hammasi albatta jazoga tortilsin: qatl qilinsin yoki surgun qilinsin, mol– mulki musodara qilinsin yoki qamoqqa tashlansin.”
27 Ota–bobolarimizning Xudosiga hamdu sanolar bo‘lsin! Egam Quddusdagi uyini sharaflashi uchun bularni shohning yuragiga soldi.
28 Xudoning marhamati bilan men shohning, maslahatchilarining, barcha obro‘li a’yonlarining iltifotiga sazovor bo‘ldim. Egam Xudo menga yor bo‘lgani uchun, men dadil bo‘lib, Isroil yo‘lboshchilarini o‘zim bilan olib ketgani to‘pladim.