Ezra 2 bob

1 Asirlikdan qaytib kelganlarning ro‘yxati.

1 Bobil shohi Navuxadnazar asir qilib olib ketgan yahudiylarning bir qismi Quddusga va Yahudo yurtidagi o‘z shaharlariga qaytib kelib, o‘rnashdilar.
2 Ular Zarubabel, Yoshua, Naximiyo, Sarayo, Raliyo, Mordaxay, Bilshon, Mispar, Big‘vay, Raxum va Banax boshchiligida qaytib kelgan edilar. Asirlikdan qaytib kelgan Isroil erkaklarining soni quyidagicha edi:
3 Paro‘sh urug‘idan — 2172 ta erkak.
4 Shafatiyo urug‘idan — 372 ta erkak.
5 Orax urug‘idan — 775 ta erkak.
6 Paxatmo‘ab, ya’ni Eshuva hamda Yo‘ab urug‘laridan — 2812 ta erkak.
7 Elam urug‘idan — 1254 ta erkak.
8 Zattu urug‘idan — 945 ta erkak.
9 Zakkay urug‘idan — 760 ta erkak.
10 Banix urug‘idan — 642 ta erkak.
11 Bo‘vay urug‘idan — 623 ta erkak.
12 Ozgad urug‘idan — 1222 ta erkak.
13 Odonixam urug‘idan — 666 ta erkak.
14 Big‘vay urug‘idan — 2056 ta erkak.
15 Adin urug‘idan — 454 ta erkak.
16 Oter, ya’ni Hizqiyo urug‘idan — 98 ta erkak.
17 Bezay urug‘idan — 323 ta erkak.
18 Yo‘ra urug‘idan — 112 ta erkak.
19 Xashum urug‘idan — 223 ta erkak.
20 Gibor urug‘idan — 95 ta erkak.
21 Baytlahmlik — 123 ta erkak.
22 Natufolik — 56 ta erkak.
23 Onoto‘tlik — 128 ta erkak.
24 Ozmobitlik — 42 ta erkak.
25 Xirat–Arimlik, Xafiralik va Bero‘tlik — 743 ta erkak.
26 Ramalik va G‘ibolik — 621 ta erkak.
27 Mixmashlik — 122 ta erkak.
28 Baytillik va Aylik — 223 ta erkak.
29 Navolik — 52 ta erkak.
30 Maxbishlik — 156 ta erkak.
31 Elamlik— 1254 ta erkak.
32 Xarimlik — 320 ta erkak.
33 Lo‘dlik, Hodidlik va Ono‘lik — 725 ta erkak.
34 Yerixolik — 345 ta erkak.
35 Sanolik — 3.630 ta erkak.
36 Asirlikdan qaytib kelgan ruhoniylarning soni quyidagicha edi: Yoshua naslining Yodiyo urug‘idan — 973 ta erkak.
37 Immar urug‘idan — 1052 ta erkak.
38 Pashxur urug‘idan — 1247 ta erkak.
39 Xarim urug‘idan — 1017 ta erkak.
40 Asirlikdan qaytib kelgan levilar urug‘larining soni quyidagicha edi: Xo‘daviyo naslidan bo‘lgan Yeshuva hamda Kadmil urug‘idan — 74 ta erkak.
41 Osif urug‘idan bo‘lgan qo‘shiqchilar — 128 ta erkak.
42 Shallum, Oter, Talmo‘n, Oqquv, Xatita va Sho‘vay urug‘laridan bo‘lgan Ma’bad darvozabonlari, hammasi bo‘lib — 139 ta erkak.
43 Asirlikdan qaytib kelgan Ma’bad xizmatkorlarining urug‘lari quyidagilar edi: Zixo, Xasufa, Tabbayo‘t,
44 Kerosh, Siyoho, Pado‘n,
45 Lavon, Xagava, Oqquv,
46 Xagav, Shamlay, Xanon,
47 Giddol, Gaxar, Rayo,
48 Ratan, Nakudo, G‘azzom,
49 Uzzo, Posiyox, Besay,
50 Osnax, Munim, Nafusim,
51 Bobuh, Xakufa, Xorxur,
52 Bazulut, Maxido, Xarsha,
53 Borkis, Sisaro, Tamax,
54 Naziyo, Xatifa.
55 Sulaymon qarollarining asirlikdan qaytib kelgan urug‘lari quyidagilar edi: So‘tay, Haso‘farat, Parudo,
56 Yalox, Darxun, Giddol,
57 Shafatiyo, Xattil, Paxarathazzavoyim, Omay.
58 Ma’bad xizmatkorlari va Sulaymonning qarollari urug‘laridan bo‘lganlarning jami 392 kishi edi.
59 Quyidagilar Tel–Malax, Tel–Xarsha, Xarub, Adon va Immar shaharlaridan kelgan edilar, lekin o‘zlarining urug‘boshisi Isroil avlodiga mansubligini isbotlay olmasdilar:
60 Daloyo, To‘viyo va Nakudo urug‘lari — 652 kishi.
61 Quyidagi ruhoniylar urug‘lari o‘z nasabnomasini topa olmadilar: Xavayo, Xakko‘z va Borzulay urug‘lari (Borzulayning bobosi Giladlik Borzulay degan odamning qiziga uylangan bo‘lib, bu urug‘ o‘sha ayolning urug‘i nomi bilan yuritilar edi).
62 Shu sababdan xizmat qilishga nopok hisoblanib, ruhoniylikka qabul qilinmadilar.
63 Yahudo hokimi ularga shunday dedi: “Birorta ruhoniy Xudodan Urim va Tummim orqali ruhoniy ekanligingizni so‘rab, tasdiqlamaguncha, sizlar nazrlarning ruhoniylarga tegishli ulushidan tanovul qilmaysizlar.”
64 Bu jamoa jami 42.360 kishidan iborat edi.
65 Bulardan tashqari, qul va cho‘rilari — 7.337 kishi, qul va cho‘ri qo‘shiqchilar 200 kishi edi.
66 Jamoaning 736 ta oti, 245 ta xachiri,
67 435 ta tuyasi, 6.720 ta eshagi bor edi.
68 Asirlar jamoasi Quddusga — Egamiz uyining vayronalari oldiga kelishdi. Shu zahoti, ba’zi urug‘boshilar Xudoning uyini oldingi o‘rnida qayta tiklash uchun ko‘ngildan chiqarib nazrlar keltirdilar.
69 Har biri qurbi yetgancha nazr atadi. Ular qurilish uchun jami 61.000 oltin tanga, 190 pud kumush va ruhoniylar uchun 100 ta ko‘ylak berdilar.
70 Ruhoniylar, levilar, qo‘shiqchilar, Ma’bad darvozabonlari, Ma’bad xizmatkorlari va xalqdan bir qanchasi Quddusga hamda uning atrofidagi shaharlarga o‘rnashib oldilar. Isroil xalqining qolganlari esa o‘z shaharlariga borib joylashdilar.