Ezra 4 bob

1 Dushmanlar Ma’badning qayta qurilishiga to‘sqinlik qiladilar. 6 Yahudiylar Quddus devorlarini ko‘targanlarida yana qarshiliklarga duch keladilar. 24 Ma’baddagi qurilish ishlari qayta boshlanadi.

1 Yahudo va Benyamin qabilasining g‘animlari: “Asirlikdan qaytib kelganlar Isroilning Xudosi — EgamizMa’badini qayta qurayotgan ekanlar”, degan xabarni eshitib qolishdi.
2 Ular Zarubabelning va urug‘boshilarning oldiga kelib, shunday dedilar: “Biz ham sizlarga qo‘shilib Xudoyingizning uyini quraylik, chunki biz ham, sizlar singari, Xudoyingizga sajda qilamiz. Ossuriya shohi Isarxaddo‘n bizni bu yerga olib kelgandan buyon Xudoyingizga qurbonlik qilib kelyapmiz.”
3 Lekin Zarubabel, Yoshua va Isroilning boshqa urug‘boshilari ularga shunday deb javob berdilar: “Sizlar Xudoyimizga uyni biz bilan birga qurmaysizlar. Isroil xalqining Xudosi — Egamiz uchun uyni o‘zimiz quramiz. Fors shohi Kurush buni bizga buyurgan.”
4 Shundan keyin mahalliy xalqdan bo‘lgan bu g‘animlar Yahudo xalqini sarosimaga solib, qo‘rqitishga va qurilish ishlaridan qaytarishga harakat qilishdi.
5 Ular amaldorlarga pora berib, Fors shohi Kurushning butun hukmronligi davomida Ma’badni qayta qurish rejalariga qarshilik qilib keldilar. Doro taxtni egallab, Fors shohi bo‘lgunga qadar bu ahvol davom etib keldi.
6 Bir necha yildan keyin shoh Axashverash taxtga chiqdi. Axashverash hukmronligining boshlarida, g‘animlar Yahudo yurti va Quddus shahrida yashayotgan yahudiylarga qarshi aybnoma yozdilar.
7 Hatto keyinroq — Fors shohi Artaxshas hukmronligi davrida ham Bishlam, Mitradot, To‘val va ularning boshqa sheriklari shohga maktub yozdilar. Maktub oramiycha yozilib, tarjima qilindi.
8 Keyin hokim Raxum va kotib Shimshay ham shoh Artaxshasga Quddus aholisini qoralab maktub yozdi. Maktub shunday so‘zlar bilan boshlangan edi:
9 “Hokim Raxumdan, kotib Shimshaydan va ularning boshqa sheriklari — hakamlar, yo‘lboshchilar, amaldorlar, Eraxliklar, Bobilliklar, Shushanliklar (ya’ni Elam xalqi),
10 shuningdek, ulug‘ va qudratli shoh O‘snapar Samariya shaharlariga va Furot daryosining g‘arbidagi viloyatga olib kelib o‘rnashtirgan turli xalqlardan maktub.”
11 Ular yuborgan maktubning mazmuni quyidagicha edi: “Shoh Artaxshas janobi oliylari! Biz, Furot daryosining g‘arbidagi viloyatda istiqomat qiluvchi qullaringiz, sizga salom yo‘llamoqdamiz.
12 Janobi oliylariga shu narsa ma’lum bo‘lsinkim, sizning qo‘l ostingizdagi boshqa o‘lkalardan Quddusga kelib o‘rnashgan yahudiylar isyonkor, bexosiyat shaharni qaytadan tiklamoqdalar. Ular poydevor yotqizib, tez orada shahar devorlarini ham qurib tugatadilar.
13 Janobi oliylarini shundan xabardor qilmoqchimizki, agar shahar qaytadan qurilib, devorlari ham bitsa, yahudiylar o‘lpon, soliq va xiroj to‘lamay qo‘yadilar. Natijada shohlikning daromadi kamayib ketadi.
14 Saroyning tuziga biz ham sherik bo‘lganimiz uchun, shohimizning sharmanda bo‘lishiga qarab o‘tirishimiz bizga to‘g‘ri kelmaydi. Shuning uchun maktub jo‘natib, shohimizni xabardor qilmoqchi bo‘ldik.
15 Siz farmon bering: ota–bobolaringizning yilnomalarini ko‘rib chiqishsin. Bu shahar g‘alayon makoni bo‘lganini o‘sha yilnomalardan topasiz. Bu shahar oldindan hukmdorlar va viloyat hokimlariga qarshi bosh ko‘tarib, ko‘p muammolar tug‘dirgan, shu sababdan vayron qilingan edi.
16 Biz janobi oliylariga shuni ma’lum qilib qo‘ymoqchimizki, agar bu shahar qayta qurilib, devorlari bitsa, Furot daryosining g‘arbidagi bu viloyatga egalik qila olmay qolasiz.”
17 Shoh quyidagicha javob jo‘natdi: “Samariyada va Furot daryosining g‘arbidagi viloyatda istiqomat qilayotgan hokim Raxumga, kotib Shimshayga va ularning boshqa sheriklariga salom yo‘llayman.
18 Sizlar menga yuborgan maktub huzurimda tarjima qilinib, o‘qib eshittirildi.
19 Shunday qilib, mening farmonimga binoan, tekshiruv olib borildi va bu shahar oldindan shohlarga qarshi isyon ko‘targani aniqlandi. Haqiqatan ham, bu shahar isyonu g‘alayon makoni bo‘lgan ekan.
20 Quddusda qudratli shohlar bo‘lgan ekan. Ular Furot daryosining g‘arbidagi barcha yurtlarni boshqargan ekanlar, o‘sha yurtlardan o‘lpon, soliq va xiroj yiqqan ekanlar.
21 Shuning uchun yahudiylarga buyuringlar, ishni to‘xtatsinlar. Men farmon bermagunimcha shahar qayta qurilmasin.
22 Hushyor bo‘linglar: mening manfaatimga zarar keltiradigan ish boshqa qilinmasin.”
23 Shoh Artaxshasning maktubi Raxum, kotib Shimshay va ularning sheriklari huzurida o‘qilgach, ular shosha–pisha Quddusga bordilar, shahar qurilishini to‘xtatishga yahudiylarni majburladilar.
24 Xudoning Quddusdagi uyini qayta qurish ishlari to‘xtatilgan edi. Fors shohi Doro hukmronligining ikkinchi yiligacha u yerda hech qanday ish qilinmadi.