Ezra 6 bob

1 Shoh Kurushning farmoni qidiriladi. 6 Shoh Doro Ma’baddagi ishlarni davom ettirishni buyuradi. 13 Ma’bad qurib bitkaziladi va Xudoga bag‘ishlanadi. 19 Fisih ziyofati va Xamirturushsiz non bayrami.

1 Shundan so‘ng shoh Doro, Bobilda saqlanadigan hujjatlar sinchiklab qarab chiqilsin, deb farmon berdi.
2 Nihoyat, Midiya viloyatining markazi Yekbatana shahridagi arxivdan bir o‘rama qog‘oz topildi. Unda quyidagilar yozilgan edi:
3 “Shoh Kurush o‘z hukmronligining birinchi yilida Xudoning Quddusdagi uyiga oid shunday farmon chiqardi: Xudoning uyi oldingi o‘rnida qayta qurilsin, toki odamlar u yerda qurbonliklar keltira oladigan bo‘lishsin. Bu uyning balandligi oltmish tirsak, kengligi ham oltmish tirsak bo‘lsin.
4 Devorlari yo‘nilgan tosh va yog‘ochdan qurilsin, har uch qator toshning ustiga bir qator yog‘och yotqizilsin. Xarajatlar shoh xazinasidan to‘lansin.
5 Bundan tashqari, Navuxadnazar Quddusdagi Ma’baddan Bobilga olib kelgan Xudoning uyiga tegishli buyumlar ham Quddusga qaytarib olib borilsin. Hammasi Xudoning uyiga oldingiday joylashtirilsin.”
6 Shoh Doro shunday maktub jo‘natdi: “Furot daryosining g‘arbidagi viloyat hokimi Tattanay, Shatarbo‘zanay va sheriklaringiz — viloyat amaldorlari! Sizlar nari turinglar!
7 Xudoning uyidagi ishlarga aralashmanglar. Yahudo hokimi va yahudiy oqsoqollar Xudoning uyini oldingi o‘rnida qaytadan quraverishsin.
8 Bundan tashqari, sizlar yahudiy oqsoqollarga Xudoning uyini qayta qurishda quyidagicha yordam berishingizni amr qilaman: ish uchun kerak bo‘lgan hamma mablag‘ni ularga kechiktirmay yetkazib turinglar. Mablag‘ni Furot daryosining g‘arbidagi viloyatdan yig‘ilgan o‘lpondan — shoh xazinasidan to‘langlar.
9 Quddusdagi ruhoniylarSamoviy Xudoga har kuni kuydiriladigan nazrlarni keltira olishlari uchun ularni kerakli narsalar bilan ta’minlanglar. Ularga so‘raganini — buqa, qo‘chqor, qo‘zilarni, shuningdek, bug‘doy, tuz, sharob va zaytun moyini beringlar.
10 Shunda ular Samoviy Xudoga ma’qul keladigan qurbonliklarni nazr qila oladigan bo‘lishadi hamda meni va farzandlarimni duo qilib yurishadi.
11 Yana buyuraman: kim bu farmonimni o‘zgartirsa, o‘sha odamning uyidan xoda sug‘urib olinsin. Aybdor odam tik o‘rnatilgan xodaning uchiga qoqilsin. Qilgan jinoyati uchun uyi buzib tashlanib, go‘ngtepaga aylantirilsin.
12 Bu farmonimni o‘zgartirishga uringan yoki Xudoning Quddusdagi uyini yo‘qotishga harakat qilgan har qanday shoh yoki xalqni Xudoning O‘zi yo‘q qilsin. Zotan Xudo ulug‘lanishi uchun O‘ziga Quddus shahrini tanlagan. Bu farmonni men, Doro, joriy qildim. Farmonim so‘zsiz bajarilsin.”
13 Shoh Doro yuborgan buyruqqa muvofiq, Furot daryosining g‘arbidagi viloyat hokimi Tattanay, Shatarbo‘zanay va ularning sheriklari shohning farmonini so‘zsiz bajarishdi.
14 Shunday qilib, yahudiy oqsoqollar Xudoning uyini quraverdilar, ish bir maromda ilgarilab borardi. Xaggey va Iddo o‘g‘li Zakariyo payg‘ambarlar esa ularni bashoratlari bilan ruhlantirib turdilar. Yahudiy oqsoqollar Isroil xalqining Xudosi amriga hamda Fors shohlari Kurush, Doro va Artaxshasning farmonlariga ko‘ra, qurilishni tamomladilar.
15 Adar oyining uchinchi kuni, shoh Doro hukmronligining oltinchi yilida Xudoning uyi qurilishi tugatildi.
16 Isroil xalqi — ruhoniylar, levilar va asirlikdan qaytgan boshqa odamlar shod–xurramlik bilan uyni Xudoga bag‘ishladilar.
17 Ular Xudo uyining bag‘ishlanishiga atab, 100 ta buqa, 200 ta qo‘chqor, 400 ta qo‘zini qurbonlik qildilar. Isroil qabilalarining soniga ko‘ra, butun Isroil xalqi uchun 12 ta takani gunoh qurbonligi qildilar.
18 So‘ng ruhoniy va levilarni guruhlarga bo‘ldilar, ularga Xudoning Quddusdagi uyida bajariladigan vazifalarni taqsimlab berdilar. Bularning hammasini Musoning kitobida yozilgan ko‘rsatmalar bo‘yicha qildilar.
19 Asirlikdan qaytganlar keyingi yilning birinchi oyi, o‘n to‘rtinchi kunida Fisih ziyofatini nishonladilar.
20 Ruhoniylar va levilar o‘zlarini pokladilar. Hammalari pok bo‘lganlaridan keyin, levilar asirlikdan qaytgan xalq uchun, ruhoniylar uchun va o‘zlari uchun Fisih qo‘zisini so‘ydilar.
21 Asirlikdan qaytgan Isroil xalqi Fisih taomidan tanovul qildi. Yurtdagi boshqa odamlar ham yahudiylarga qo‘shilib, Fisih taomidan tanovul qildilar. Ular Isroil xalqining Xudosi — Egamizga sajda qilish uchun qo‘shni xalqlarning butparast udumlaridan voz kechgan edilar.
22 Hammasi shod– xurramlik bilan yetti kun davomida Xamirturushsiz non bayramini birgalikda nishonladilar. Ular xursand edilar, chunki Egamiz ularni Ossuriya shohining iltifotiga sazovor qilgan edi. Ossuriya shohi ularga Isroil xalqi Xudosining uyini qayta qurishda yordam bergandi.