Korinfliklarga ikkinchi maktub 3 bob

1 Yangi ahdning ulug‘ligi.

1 Yana o‘zimizga o‘zimiz tavsiya beryapmizmi? Yoki ba’zilarga kerak bo‘lganday, sizlarga tavsiyanomalar ko‘rsatishimiz kerakmi yoki sizlardan bizga tavsiyanomalar kerakmi?
2 Axir, yuragimizga yozilgan tavsiyanomamiz sizlarning o‘zingiz–ku! Bu hammaga ayon, uni hamma o‘qiy oladi.
3 Ochiq ko‘rinib turibdiki, bizning xizmatimiz tufayli yozilgan Masihning maktubi sizlarsiz. Bu maktub siyoh bilan emas, balki barhayot Xudoning Ruhi orqali yozilgan, tosh lavhalarga emas, balki inson qalbining lavhalariga yozilgandir.
4 Masih tufayli Xudoning oldida bularga ishonchimiz komildir.
5 Axir, biz o‘zimizning kuchimiz bilan biror narsa qila olmaymiz–ku! Hamma qobiliyatimiz bizga Xudo tomonidan berilgan.
6 Xudo bizga yangi ahdning xizmatkorlari bo‘lish qobiliyatini berdi. Bu ahd qonunga emas, balki Ruhga asoslanib tuzilgan, chunki qonun o‘limga yetaklaydi, Ruh esa hayot bag‘ishlaydi.
7 Tosh lavhalarga yozilgan amrlar, ya’ni eski ahd o‘limga yetaklasa ham, ular shunchalik ulug‘vorlikka ega ediki, Musoning o‘sha ulug‘vorlikdan porlayotgan yuziga Isroil xalqi tik qaray olmagan edi. O‘tkinchi ulug‘vorlik shunchalik porloq ekan,
8 Ruh orqali tuzilgan ahd keltiradigan ulug‘vorlik qanday porloq bo‘lishi haqida bir o‘ylab ko‘ring–chi!
9 O‘lim hukmini keltiradigan eski ahd ulug‘vor ekan, insonlarni oqlaydigan ahd undan ham ulug‘vor bo‘lmaydimi?!
10 Endi bu ajoyib ulug‘vorlik oldida o‘sha oldingi ulug‘vorlik hech narsaday bo‘lib qoldi.
11 O‘tkinchi eski ahd ulug‘vor bo‘lgan ekan, boqiy bo‘lgan bu yangi ahd naqadar ulug‘vordir!
12 Shunday umidimiz borligi uchun ham jasorat bilan Xushxabarni aytamiz.
13 Biz Musoga o‘xshamaymiz. Yuzida porlab turgan o‘tkinchi ulug‘vorlikni Isroil xalqi ko‘rmasligi uchun Muso yuzini yopgan edi.
14 Isroil xalqining aqli o‘tmas bo‘lib qolgandi. Bugunga qadar eski ahd o‘qilganda, xuddi bir parda ularning ongini to‘sib turganga o‘xshaydi. Bu pardani faqatgina Masih olib tashlaydi.
15 Ha, hozir ham Musoning qonuni o‘qilganda, ularning ongi to‘siqdir.
16 Ammo Egamizga yuz burgan insonning ongidan to‘siq parda olib tashlanadi.
17 Bu yerda Egamiz deganda, Muqaddas Ruhni nazarda tutyapman. Egamizning Ruhi qayerda bo‘lsa, o‘sha yerda erkinlik bor.
18 Biz hammamiz ochiq yuzimiz bilan Egamizning ulug‘vorligini ko‘rib turibmiz. Biz bora–bora o‘zgarar ekanmiz, yanada ulug‘vor bo‘lib, Egamizga o‘xshagan bo‘lamiz. Bularning hammasi Egamizning Ruhi orqali sodir bo‘lmoqda.