Mixo 6 bob

1 Egamiz Isroil xalqi bilan da’volashadi. 6 Xudoning talablari.

1 Egamizning suzini eshiting: “Qani turing! Tog‘lar oldida ayting da’voingizni, Qirlar eshitsin sizning ovozingizni.”
2 Ey tog‘lar, Egamizning da’vosiga quloq tuting, Zaminning mangu poydevorlari, siz ham eshiting! O‘z xalqi bilan Egamiz da’volashadi, Xalqi Isroil bilan U bahslashadi.
3 Egamiz demoqda: “Ey xalqim, senga Men nima qildim?! Senga tushdimi biror og‘irligim?! Qani, javob bergin–chi Menga!
4 Men sizlarni Misr yurtidan olib chiqqan edim– ku, U yerdagi qullikdan xalos etgan edim–ku. Oldingizga yuborgandim yo‘lboshchilarni — Muso, Horun va Maryamni.
5 Ey xalqim, nahot eslamasangiz Mo‘ab shohi Boloqning yovuz niyatini, Bavo‘r o‘g‘li Balomning unga bergan javobini?! Shitimdan Gilgalga qilgan safaringizda ham Nimalar yuz berganini bir eslang. Bu voqealarni esga olsangiz, Men sizlarni qutqarmoqchi bo‘lib, Ne–ne ishlar qilganimni ko‘rasiz!”
6 Xudoyi Taologa sajda qilganimda, Nima olib boray Egamizning huzuriga?! Unga atab qurbonliklar kuydirsammikan?! Bir yoshli buzoqlarni nazr qilsammikan?!
7 Unga atab minglab qo‘chqorlarni so‘ysam, Zaytun moyin daryo–daryo qilib oqizsam Egamiz mendan mamnun bo‘larmikan?! Itoatsizligim uchun to‘ng‘ich o‘g‘limni beraymi?! Gunohim–chun o‘z farzandimni qurbon qilaymi?!
8 Ey inson, nima yaxshi ekanligini Egamiz senga ayon qildi. Shudir Uning sendan qilgan talabi: Adolatli ish tutgin, Mehr–shafqat qilishdan zavq olgin, Kamtar bo‘lib, Xudoning yo‘lidan yurgin.
9 Xudodan qo‘rqish — donolik axir! Egamiz Quddus ahliga xitob qilar: “Yaxshilab quloq soling! Men sizlarni hademay jazolayman!
10 Ey fosiqlar, harom boyligingizga qanday ko‘z yumay?! Tarozidan urib yiqqan davlatingizni qanday unutay?! Bunday boylikdan jirkanaman, axir!
11 Noto‘g‘ri tarozini ishlatgan odamni qanday oqlayin?! Soxta qadoq toshlardan foydalangan kishiga qanday chidayin?!
12 Ey Quddus boylari, sizlar zo‘ravonlik qilyapsiz, Ey shahar odamlari, sizlar aldayapsiz. Yolg‘ondan boshqani bilmas tillaringiz.
13 Shuning uchun Men sizlarga qaqshatgich zarba beraman, Gunohlaringiz uchun sizlarni xarob qilaman.
14 Sizlar yeysiz, lekin to‘ymaysiz, Qorningiz doim och bo‘ladi. Narsa yig‘asizu saqlay olmaysiz, Yiqqanlaringizni urushda nobud qilaman.
15 Siz ekasiz, ammo o‘rib olmaysiz. Moy olasiz, ammo undan foydalanmaysiz. Uzum ezasiz, ammo sharobidan ichmaysiz.
16 Axir, sizlar shoh Omrining odatlarini tashlamayapsiz. Axab xonadonining barcha qilmishlariga taqlid qilyapsiz, Ularning yo‘lini tutyapsiz. Shuning uchun Men sizlarni xarob qilaman. Sizni ko‘rganlar sizlardan hazar qiladi, Barcha xalqlar sizlarni haqorat etadi.”