Mixo 5 bob

1 Xudo baytlahmlik Hukmdorni va’da qiladi. 10 Egamiz O‘z xalqini poklaydi.

1 Ey Quddus, yiqqin lashkaringni! G‘animlar bizni qurshovga oldi! Ular Isroil hukmdorining betiga tayoq bilan uradi.
2 Ammo Egamiz demoqda: “Ey Efratdagi Baytlahm, Sen Yahudoning mitti shahri bo‘lsang ham, Isroilni Men uchun boshqaradigan zot sendan chiqadi. Uning nasabi qadimlarga borib taqaladi.”
3 Ha, Egamiz Isroil xalqini bir muddatga dushmanlarga taslim qiladi, Ammo bu hol uzoq davom etmaydi. Homilador ayolning ko‘zi yoriganda, Bo‘lg‘usi hukmdorning birodarlari surgundan qaytadi. Ular Isroil xalqi bilan birlashadi.
4 Egamizning qudrati ila o‘sha hukmdor suruvini boqadi, Egamiz Xudo O‘z ulug‘vorligi ila ularni boshqaradi. Isroil xalqi xatarsiz yashaydi, Axir, hukmdorining dovrug‘i butun dunyoga yoyiladi.
5 O‘sha zot tinchlik o‘rnatuvchi bo‘ladi. Mabodo Ossuriyaliklar Yurtimizga bostirib kelsa, Chegaramizga qadam bosishsa, Hukmdorimiz bizni qutqaradi.
6 Xa, Ossuriyaliklar Yurtimizga bostirib kelsa, Qal’alarni ular yorib o‘tsa, Biz ularga qarshi yetti yo‘lboshchini tanlaymiz, Hatto sakkiz rahnamoni tayinlaymiz. Ular qilich ko‘tarib, Ossuriyada hukmronlik qilishadi, Qilich o‘ynatib, Nimro‘dning yerida o‘z hukmini o‘tkazishadi.
7 Ko‘p xalqlar orasida Yoqub naslining omon qolganlari Egamiz osmondan tushira oladigan Shudringday bo‘lishadi, Maysalarni sug‘oradigan Yomg‘irga o‘xshagan bo‘lishadi. Ularni hech kim to‘xtata olmaydi, Ular dushmanlari ustiga bostirib borishadi.
8 Ha, ko‘p xalqlar orasida Yoqub naslining omon qolganlari O‘rmon hayvonlari orasidagi Arslonday bo‘lishadi, Qo‘y suruviga kirib qolgan Sher bolasiga o‘xshagan bo‘lishadi. Yurgan yo‘llarida hammaga tashlanib g‘ajishadi, Ularning qo‘lidan hech kim qutqara olmaydi.
9 Ey Isroil, sening qo‘ling yovlardan baland keladi, Barcha dushmanlaring qirilib ketadi.
10 Egamizning kalomi shudir: “O‘sha kuni otlaringizni Men yo‘q qilaman, Jang aravalaringizni parcha–parcha etaman.
11 Vayron qilaman yurtingiz shaharlarini, Yakson etaman jamiki qal’alaringizni.
12 Yurtingizda sehr–joduga barham beraman, Orangizda bironta folbinni qoldirmayman.
13 Yo‘q qilaman tasviru butsimon toshlaringizni, Boshqa sajda qilmaysiz qo‘lingiz ijodiga.
14 Qo‘porib tashlayman Asheraning ustunlarini, Shaharlaringiz kulini ko‘kka sovuraman.
15 Menga itoat qilmagan xalqlar ustiga Qahru g‘azabimni yog‘dirib, qasos olaman.”