Amos 9 bob

1 Hukm haqidagi vahiy. 11 Isroil shohligi kelajakda qayta tiklanadi.

1 Men qurbongohning oldida turgan Egamizni ko‘rdim, U shunday dedi: “Ma’bad ustunqoshlariga shunday zarba beringlarki, Poydevorlari larzaga kelsin. Ustunqoshlar odamlar ustiga o‘pirilib tushsin. Omon qolganlarni Men qilichdan o‘tkazaman, Ulardan birontasi ham qochib ketolmaydi. Hech qaysisi qutulib qolmaydi.
2 Ular yer qazib, o‘liklar diyoriga kirishsa ham, Men qo‘limni uzatib, ularni chiqarib olaman. Osmonga chiqib olishsa ham, U yerdan tortib tushiraman.
3 Karmil cho‘qqisida yashirinib olishsa ham, Ularni ovlab, qo‘lga tushiraman. Mendan qochib, dengiz tubiga bekinib olishsa ham, Dengiz iloniga amr berib chaqdiraman.
4 Dushmanlar ularni asirlikka olib ketishsa ham, Qilichga amr berib, hammasini qirib tashlayman. Ularga yaxshilik emas, yomonlik keltirishga qaror qildim.”
5 Sarvari Olam — Rabbiy Yerga qo‘l tekkizsa yer o‘pirilib ketadi, Butun yer yuzi Nil to‘lqinlariday Baland ko‘tarilib pastga tushadi. Yerda yashovchi har bir mavjudot aza tutadi.
6 Egamiz osmonda O‘ziga maskan qurdi, Yer uzra osmon gumbazini o‘rnatdi. Dengiz suvlarini yig‘ib, Yer yuziga sochib yuboradigan O‘shadir. Egamizdir Uning nomi.
7 Egamiz shunday demoqda: “Ey Isroil xalqi, Sizning Habashistonliklardan ortiq joyingiz bormidi?! Men Isroilni Misrdan qanday olib chiqqan bo‘lsam, Filist xalqini ham, xuddi shunday Xafto‘rdan olib chiqqanman, Oram xalqini ham Xirdan chiqarganman.
8 Men, Egangiz Rabbiy, Gunohkor Isroil shohligini kuzatib turibman. Uni yer yuzidan supurib tashlayman, Yoqub xonadonini esa batamom yo‘q qilmayman, — deb aytmoqda Egamiz. —
9 Men amr beraman, Shunda barcha xalqlar orasida, Bug‘doy elaganday Isroilni g‘alvirdan o‘tkazaman. Yaxshi donning birontasi yerga tushmaydi.
10 Xalqim orasidagi hamma gunohkorlar esa qilichdan halok bo‘ladi, Axir, bunday odamlar shunday aytishadi: ‘Ko‘rmaymiz biz yomonlik, Boshimizga tushmas biror ko‘rgilik.’
11 O‘sha kuni Men Dovud shohligini tiklayman. Hozir u qiyshayib ketgan kulbaday bo‘lsa–da, Devorlaridagi yoriq joylarini tuzataman, Buzilgan joylarini ko‘taraman. Uni qayta qurib ilgarigi holatga qaytaraman.
12 Shunda Isroil xalqi egalik qiladi Edomliklarning omon qolganlariga, Qo‘lim ostidagi hamma xalqlarga.” Egamizning kalomi shudir, U aytganlarini bajo qiladi.
13 Egamiz shunday demoqda: “Shunday vaqtlar keladiki, Dehqon hosilni yig‘ib ulgurmasidan, Yerni shudgor qilish vaqti keladi. Sharobni tayyorlab ulgurmasidan, Uzumning yangi hosili pishadi. Tog‘lardan shirin sharob tomadi, Hamma qirlardan pastga oqib tushadi.
14 Men xalqimni o‘z yurtiga qaytarib olib kelaman. Ular vayron bo‘lgan shaharlarni qayta qurib, U yerda o‘rnashib oladilar. Uzumzorlarni barpo qilib, sharobini ichadilar. Bog‘lar yaratib, mevalarini yeydilar.
15 Men ularni o‘z yurtida ko‘kartiraman. Men bergan yurtdan Ularni hech kim sug‘urib tashlamaydi.” Egangizning kalomi shudir.