Amos 5 bob

1 Tavba–tazarruga undov. 18 Egamizning kuni — zulmat kuni.

1 Ey Isroil xalqi, men sen haqingda aytayotgan marsiyamga quloq solgin:
2 Bokira qiz Isroil talafot ko‘rdi, Endi u hech qachon o‘zini o‘nglab olmaydi! Tashlab ketilgan, u o‘z yurtida ag‘nab yotadi, Unga turish uchun hech kim yordam bermaydi.
3 Egamiz Rabbiy shunday demoqda: “Bir shahringdan jangga chiqqan mingta jangchidan Yuztasi omon qoladi. Boshqa shahringdan jangga chiqqan yuzta jangchidan O‘ntasi omon qoladi.”
4 Isroil xalqiga Egamiz shunday demoqda: “Menga intilinglar, shunda yashaysizlar.
5 Baytilga esa bormanglar, Gilgalga oyoq bosmanglar, Bersheva tomon o‘tib yurmanglar. Axir, Gilgal aholisi surgun qilinadi, Baytil butkul vayron bo‘ladi.”
6 Egamizga intiling, shunda yashaysiz. Aks holda, ey Yusuf xonadoni, Sizga Xudo olovday yopiriladi, Olov Baytilni yamlab yutadi. Yong‘inni o‘chiradigan odam bo‘lmaydi.
7 Ey, adolatni zahar o‘tga aylantirganlar, Haqiqatni yerga uloqtirganlar, Sizning holingizga voy!
8 Parvin va Hulkar yulduzlarini yaratgan Egamizdir, U zulmatni tonggi nurga aylantiradi, Kunduzni qorong‘ilikka cho‘ktirib, tun qiladi, Dengiz suvlarini yig‘ib, yer yuziga sochib yuboradi. Egamizdir Uning nomi.
9 U kuchlilar ustiga kulfat yog‘diradi, Qal’alarni kulfatga giriftor qiladi.
10 Sizlar esa adolatli qozilardan nafratlanasizlar, Haqiqatni gapiruvchilardan hazar qilasizlar.
11 Kambag‘alning bug‘doyidan soliq olib, uni ezasizlar. Shunday ekan, yo‘nilgan toshdan qurgan uylaringizda yashamaysizlar. Barpo qilgan go‘zal uzumzorlaringiz mahsulidan sharob ichmaysizlar.
12 Men bilaman sizlar gunohga botib ketganingizni, Ko‘plab jinoyatlarga qo‘l urganingizni. Sizlar aybsiz kishini ezib, pora yeysizlar, Mahkamalarda faqirni adolatdan mahrum qilasizlar.
13 Shuning uchun farosatli odam bunday zamonda sukut saqlaydi, Axir, bu yovuz zamondir.
14 Yomonlikning emas, Yaxshilikning payida bo‘linglar, Shunda yashaysizlar. Parvardigori Olam — Egamiz ham, O‘zlaringiz aytganingizday sizlar bilan birga bo‘ladi.
15 Yomonlikdan nafratlanib, yaxshilikni seving, Mahkamalarda adolat o‘rnating. Balki shunda, ey Yusuf naslidan omon qolganlar, Parvardigori Olam — Egamiz sizga iltifot qilar.
16 Ey Isroil xalqi, gunohlaringiz tufayli Rabbiy, Parvardigori Olam — Egamiz shunday demoqda: “Hamma shahar maydonlarida odamlar dod– faryod ko‘tarishadi, Hamma ko‘chalarda ‘Voy jonim! Voy jonim!’ deya yig‘i–sig‘i qilishadi. Dehkonlarni aza tutish uchun chaqirishadi, Marsiya aytadigan yig‘ichi ayollar yollanadi.
17 Har bir uzumzordan fig‘on eshitiladi, Axir, Men orangizdan o‘tib, sizlarni jazolayman.” Egamizning kalomi shudir.
18 Egamizning kunini intizorlik bilan kutganlarning holiga voy! Nega Egamizning kunini kutyapsizlar? Bu kun yorug‘lik emas, zulmat olib keladi–ku!
19 O‘sha kuni sizlar go‘yo arslondan qochib, Ayiqqa duch kelgan odamday bo‘lasizlar. O‘sha odam ayiqdan ham qochib, uyiga keladi, Qo‘li bilan devorga suyanganda uni ilon chaqadi.
20 Nahot tushunmasangiz?! Egamizning kuni yorug‘lik emas, Qorong‘ulik olib keladi–ku! O‘sha kun nursiz, zulmat kuni bo‘ladi!
21 Egamiz shunday deydi: “Ey Isroil xalqi! Men marosimlaringizdan nafratlanaman, Ulardan hazar qilaman. Muqaddas yig‘inlaringizni xush ko‘rmayman.
22 Menga qurbonliklar kuydirsangiz ham, Don nazrlarini atasangiz ham, Men ularni qabul qilmayman. Semiz hayvonlaringizni so‘yib, Tinchlik qurbonliklarini keltirsangiz ham, Men ulardan rozi bo‘lmayman.
23 Bo‘ldi, bas qiling sershovqin ashulalaringizni, Men eshitmayman toringizning navolarini.
24 Undan ko‘ra suvday oqsin adolat, To‘xtovsiz daryoday oqsin haqiqat.
25 Ey Isroil xalqi, sizlar juda ko‘p qurbonliklar keltirasizlar! Men ota–bobolaringizni qirq yil sahroda olib yurganimda, ulardan shu qadar ko‘p qurbonligu nazrlarni talab qilmadim!
26 Sizlar o‘zingiz uchun yasagan ilohiy shohingiz Sikkut va yulduz xudosi Kivunning tasvirlariga topindingizlar.
27 Shuning uchun Men sizlarni Damashq ortidagi yurtga surgun qilaman. Qani endi turinglar! O‘sha xudolarning tasvirlarini ko‘tarib olib ketinglar.” Egamizning kalomi shudir. Parvardigori Olamdir Uning nomi.