Amos 7 bob

1 Chigirtkalar haqidagi vahiy. 4 Olov haqidagi vahiy. 7 Shoqul haqidagi vahiy. 10 Amos va ruhoniy Emoziyo.

1 Egamiz Rabbiy menga shunday vahiy ko‘rsatdi: Dehqonlar shoh saroyi uchun bug‘doy o‘rib olganlaridan keyin, kechki ekinlar unib chiqishni boshlabdi. Shu paytda Egamiz gala–gala chigirtkalarni paydo qildi.
2 Chigirtkalar yer yuzida ko‘karib turgan hamma narsani yeb bitirishibdi. Shunda men yolvordim: “Ey Egam Rabbiy, o‘tinaman, gunohimizdan o‘t! Yoqub nasli bunga bardosh bera olarmidi?! O‘zi kichkina bir xalq bo‘lsa!”
3 Egamiz shaxtidan qaytdi: “Bunday qilmayman”, deb aytdi.
4 Egamiz menga yana bir vahiy ko‘rsatdi: Egamiz Rabbiy xalqini olov bilan jazolamoqchi bo‘libdi. Olov buyuk dengizni yamlabdi, keyin yurtni yondira boshlabdi.
5 Shunda men yolvordim: “Ey Egam Rabbiy, o‘tinaman, bas qil! Yoqub nasli bunga bardosh bera olarmidi?! O‘zi kichkina bir xalq bo‘lsa!”
6 Egamiz shaxtidan qaytdi. “Xo‘p, bunday ham qilmayman”, deb aytdi Egamiz Rabbiy.
7 Men yana bir vahiy ko‘rdim: shoqul yordamida qurilgan devorning oldida Rabbiy turgan ekan. Uning qo‘lida bir shoqul bor edi.
8 Egamiz mendan: — Nimani ko‘ryapsan, Amos? — deb so‘radi. — Shoqulni, — deb javob berdim men. So‘ng Rabbiy shunday dedi: “Qara, Men mana shu shoqul yordamida Xalqim Isroilni tekshiraman. Endi ularga shafqat qilmayman.
9 Is’hoqning sajdagohlari vayron bo‘ladi, Isroilning qadamjolari yo‘q qilinadi, Men shoh Yorubom xonadoniga qilich bilan hujum qilaman.”
10 Baytildagi ruhoniy Emoziyo Isroil shohi Yorubomga xabar yuborib, shunday dedi: — Amos Isroil xalqi orasida sizga qarshi fitna uyushtirmoqda. Uning bunday so‘zlarini xalqimiz ko‘tara olmaydi.
11 Amos shunday deb aytib yuribdi: “Yorubom qilichdan halok bo‘ladi, Isroil xalqi o‘z yurtidan albatta surgun qilinadi.”
12 Emoziyo Amosning o‘ziga esa shunday dedi: — Ey valiy, bu yerdan chiqib ket! Yahudo yurtiga bor. Noningni o‘sha yerdan topib yegin. Bashoratlaringni ham o‘sha yerda ayt.
13 Ammo Baytilda qayta bashorat qila ko‘rma, chunki bu shohning qutluq joyidir, shohligimizning sajdagohidir.
14 Amos esa Emoziyoga shunday javob berdi: — Mening mashg‘ulotim payg‘ambarlik emas, payg‘ambarlarga shogird ham tushmaganman. Men podani boqib yuradigan oddiy bir cho‘ponman, shikamora–anjir daraxtlarini parvarish qilaman.
15 Bir kuni suruvni haydab ketayotganimda Egamiz meni chaqirib: “Bor, xalqim Isroilga bashorat qil”, deb aytdi.
16 Ey Emoziyo, endi Egamizning so‘zlarini eshit! Sen menga: “Isroil haqida bashorat qilma, Is’hoq xonadoniga qarshi gap gapirma”, deb aytyapsan.
17 Shu sababdan Egamiz shunday demoqda: “Sening xotining shaharda fohishalik qiladi, O‘g‘il–qizlaring qilichdan halok bo‘ladi. Yering boshqalarga bo‘lib beriladi. O‘zing esa harom bir yurtda o‘lasan. Isroil xalqi o‘z yurtidan albatta surgun qilinadi.”