Amos 2 bob

1 Mo‘ab. 4 Yahudo. 6 Xudo Isroil xalqini hukm qiladi.

1 Egamiz shunday demoqda: “Mo‘ab xalqi gunoh ustiga gunoh qildi! Men ularni jazosiz qoldirmayman. Axir, ular Edom shohining qabrini bulg‘adilar, Suyaklarini yondirib ohak qildilar.
2 Shunday ekan, Men Mo‘ab ustiga olov yog‘diraman, Olov Xariyo‘t qal’alarini kuydirib tashlaydi. Shovqin–suron ostida, bosqinchilarning hayqiriqlariyu, Burg‘u sadolari ostida Mo‘ab xalqi halok bo‘ladi.
3 Men Mo‘ab hukmdorini yo‘q qilaman, U bilan birga mulozimlarini qirib tashlayman.” Egamizning kalomi shudir.
4 Egamiz shunday demoqda: “Yahudo xalqi gunoh ustiga gunoh qildi! Men ularni jazosiz qoldirmayman, Axir, ular qonunlarimdan yuz o‘girdilar. Qoidalarimni bajarmadilar. Ota–bobolari singari soxta xudolarga sig‘inib, Haq yo‘ldan ozdilar.
5 Shunday ekan, Men Yahudo yurtiga olov yog‘diraman, Olov Quddus qal’alarini kuydirib tashlaydi.”
6 Egamiz shunday demoqda: “Isroil xalqi gunoh ustiga gunoh qildi! Men ularni jazosiz qoldirmayman, Axir, ular aybsizlarni pulga sotyaptilar. Kambag‘allarni bir juft choriqqa almashtiryaptilar.
7 Yo‘qsilning boshini tuproqqa qorib, oyoq osti qilyaptilar, Mazlumni yo‘ldan chetga itarib chiqaryaptilar. Ota va o‘g‘il bitta juvon bilan yotib, Meni badnom qilyaptilar.
8 Ular har bir qurbongoh oldida Garovga olgan liboslar ustida yotibdilar. O‘z Xudosining uyida, Jarima evaziga olgan sharobni ichyaptilar.
9 Ey Isroil xalqi, Men sizni deb, Amor xalqini yo‘q qilgan edim. Ularning bo‘y–basti sadr daraxtiday baland, Eman daraxtiday baquvvat bo‘lgan bo‘lsa–da, Men ularning mevasini qovjiratgan edim, Ildizini quritgan edim.
10 Amor xalqining yurtini sizlarga mulk qilib beraman deb, Sizlarni Misr yurtidan olib chiqqandim. Qirq yil sahroda sizlarga yo‘l ko‘rsatib yurgandim.
11 Farzandlaringizdan payg‘ambarlar tayinladim, Ha, O‘zimga yigitlaringizdan nazrlar tanladim. Shunday emasmi, ey Isroil xalqi?! — deb aytmoqda Egamiz. —
12 Sizlar esa nazr qilingan odamlarimga sharob ichirdingiz, Payg‘ambarlarimga: ‘Bashorat qilmanglar!’ deb buyurdingiz.
13 Mana, endi sizlarni shu qadar ezamanki, Sizlar og‘ir yuk ostida g‘irchillagan aravaday bo‘lasiz.
14 O‘shanda chaqqonlar ham qochib qutulolmaydi, Pahlavonlar ham kuchdan qoladi, Hatto jangchilar ham jonini saqlay olmaydi.
15 Kamonchi dosh berolmaydi, Choparlar qutqara olmaydi o‘zini, Otliqlar saqlay olmaydi jonini.
16 O‘sha kuni jasurlarning eng dovuragi ham Qurol–aslahalarini tashlab qochadi.” Egamizning kalomi shudir.