Hakamlar 2 bob

1 Egamizning farishtasi Boximda. 6 Yoshuaning o‘limi. 11 Isroil xalqi Egamizga sajda qilmaydi

1 Egamizning farishtasi Gilgaldan Boximga kelib shunday dedi: — Men sizlarni Misrdan olib chiqdim. Ont ichib, ota–bobolaringizga beraman, degan yurtga sizlarni olib kirdim. Men: “Sizlar bilan tuzgan ahdimni hech qachon buzmayman”, degan edim.
2 Sizlarga: “Bu yurt xalqlari bilan ahdlashmanglar, ularning qurbongohlarini vayron qilinglar”, deb aytmaganmidim?! Lekin sizlar amrimga itoat qilmay, teskarisini qildingizlar.
3 Bunday qilganingiz uchun yurtingizda yashab yurgan bu xalqlarni Men endi haydab chiqarmayman. Ular sizlarga dushman bo‘lib, ularning xudolari sizlarga tuzoq bo‘ladilar.
4 Egamizning farishtasi bu so‘zlarni aytgach, butun Isroil xalqi faryod ko‘tardi.
5 Shunday qilib, ular o‘sha yerni Boxim, deb atab, Egamizgaqurbonliklar keltirdilar.
6 Yoshua Isroil xalqini tarqatib yuborgandan so‘ng, har bir odam o‘ziga tushgan yerni mulk qilib olish uchun yo‘lga tushgandi.
7 Yoshua davrida odamlar Egamizga sajda qilishar edi. Ular Yoshuaning o‘limidan so‘ng, Egamiz Isroil uchun qilgan buyuk ishlarini ko‘rgan oqsoqollar davrida ham Egamizning amrlarini bajarishar edi.
8 Egamizning quli Nun o‘g‘li Yoshua 110 yoshida olamdan o‘tdi.
9 Uni Gash tog‘ining shimolida joylashgan Efrayim qirlaridagi Timnat–Seraxda, o‘zi ulush qilib olgan yerida dafn qilishdi.
10 Butun keksa avlod ham olamdan o‘tdi. Isroil xalqining yosh avlodi esa Egamizni tan olmadi, Uning Isroil xalqi uchun qilgan buyuk ishlarini bilmadi.
11 Isroil xalqi Egamizning oldida qabihliklar qildi, ular Baal degan xudoning tasvirlariga sig‘ina boshlashdi.
12 Egamiz ularni Misrdan olib chiqqan bo‘lsa–da, ular ota–bobolarining Xudosidan yuz o‘girishdi. Boshqa xudolarga — yon–atrofda yashovchi xalqlarning xudolariga ergashishdi. Ularga sajda qilib, Egamizning qahrini keltirishdi.
13 Isroil xalqi Egamizdan yuz o‘girib, Baalga va Ashtaretning tasvirlariga sajda qilayotgan edi.
14 Bundan g‘azablangan Egamiz ularni bosqinchilar qo‘liga berib, talon–taroj qildirdi va yon–atrofdagi g‘animlarga taslim qildi. Bundan buyon Isroil xalqi dushmanlariga qarshilik ko‘rsata olmas edi.
15 Isroil xalqi qayerda jang qilmasin, Egamiz ogohlantirganidek, ularning boshlariga falokat keltirish uchun har safar ularga qarshi O‘zi chiqar edi. Isroil xalqi og‘ir ahvolda qolgan edi.
16 Egamiz ularni bosqinchilar qo‘lidan ozod qilish uchun hakamlarni yubordi.
17 Lekin ular hatto hakamlariga quloq solmadilar. Egamizga bevafolik qilib, boshqa xudolarga sajda qilaverdilar. Ular Egamizning amrlariga itoat qilgan ota–bobolariga o‘xshamay, tez orada ajdodlari yurgan haq yo‘ldan ozdilar.
18 Egamiz ularga hakam yuborar ekan, har bir hakam bilan O‘zi bo‘lar edi, o‘sha hakam davrida xalqini dushmanlardan xalos qilardi. Chunki zolim va zo‘ravonlarning dastidan noligan xalqqa Egamizning rahmi kelar edi.
19 Ammo hakam olamdan ko‘z yumgach, ular yana eski qilmishlariga qaytishar edi. Ota–bobolaridan ham battar gunohlar qilib, boshqa xudolarga sajda qilishar, ularga sig‘inishar edi. Bu odatlarining birontasini ham qoldirmay, qilmishlarini o‘jarlik bilan davom ettirishar edi.
20 Isroil xalqidan qattiq g‘azablangan Egamiz shunday dedi: “Bu odamlar gapimga kirmay, Men ota–bobolari bilan tuzgan ahdimni buzdilar!
21 Shuning uchun Men ularning oralarida Yoshuaning o‘limidan keyin qolib ketgan begona xalqlarning birontasini ham ularning huzuridan haydab chiqarmayman.”
22 Isroil xalqi ota–bobolari singari Egamizning yo‘lidan yurish– yurmasligini ko‘rish uchun,
23 Egamiz bu xalqlarni Yoshuaga taslim qilmagan edi. Ularning hammasini birdaniga haydab chiqarmay, yurtda qolishlariga ijozat bergan edi.