Chiqish 27 bob

1 Qurbonlik kuydiriladigan qurbongohga oid ko‘rsatmalar. 9 Muqaddas chodir hovlisi atrofidagi to‘siqqa oid ko‘rsatmalar. 20 Chiroqpoya uchun zaytun moyiga oid ko‘rsatmalar.

1 Akas yog‘ochidan to‘rtburchak qilib qurbongoh yasat. Qurbongohning uzunligi besh tirsak, eni ham besh tirsak, bo‘yi uch tirsak bo‘lsin.
2 Qurbongohning to‘rtala burchagiga o‘zidan yo‘nib chiqarilgan shox yasat. Qurbongoh va uning shoxlarini bronza bilan qoplat.
3 Qurbongohdagi kulni to‘kkani qozonlar, kuraklar, tog‘orachalar, sanchqilar, olovkuraklar yasat. Hamma buyumlarni bronzadan qildir.
4 Qurbongohga bronzadan panjara yasat. Panjaraning to‘rtala burchagiga to‘rtta bronza halqa yasat.
5 Panjarani qurbongohning ichiga — o‘rnatilgan bo‘rtiqning ostida o‘rnat, yarmigacha yetib borsin.
6 Yana qurbongoh uchun akas yog‘ochidan xodalar yasatib, xodalarni bronza bilan qoplat.
7 Qurbongohni ko‘tarib yurish uchun qurbongohning ikkala yonidagi halqalardan xodalarni o‘tkaz.
8 Qurbongohning chetlariga taxta qoqtirib, ichini bo‘sh qoldir. Qurbongohni Men senga shu yerda — tog‘da ko‘rsatganimday qilib yasattir.
9 So‘ngra Muqaddas chodirning hovlisini o‘rab tursin, deb pardadan to‘siq qildir: to‘sib turadigan pardalarni mayin zig‘ir matosidan qildir. Hovlining janub tomonidagi pardadan qilingan to‘siqning uzunligi yuz tirsak bo‘lsin.
10 O‘sha to‘siqda bronzadan qilingan yigirmata taglikka o‘rnatilgan yigirmata ustun bo‘lsin. Shu yerdagi pardalarni ushlab turish uchun ustunlarga kumushdan qilingan ilgaklar va halqalarni mahkamlat.
11 Hovlining shimol tomonidagi pardadan qilingan to‘siqning uzunligi ham yuz tirsak, uning yigirmata ustuni va bronzadan qilingan tagligi ham bo‘lsin. Uning pardalarini ushlab turish uchun ustunlariga ham kumushdan qilingan ilgaklar va halqalarni mahkamlat.
12 Hovlining g‘arb tomonidagi pardadan qilingan to‘siqning uzunligi ellik tirsak, uning o‘nta ustuni va tagligi bo‘lsin.
13 Hovlining sharq tomoni ellik tirsak kenglikda bo‘lsin.
14 -
15 Hovliga kirish joyi shu yer bo‘ladi. Kirishning o‘ng va chap tomonidagi pardadan qilingan to‘siqning uzunligi o‘n besh tirsakdan, har ikki tomonda uchtadan ustun va tagliklar bo‘lsin.
16 Hovliga kirish joyiga uzunligi yigirma tirsak bo‘lgan parda qildir. Uni mayin zig‘ir matosidan qildirib, ko‘k, safsar va qirmizi iplardan mahorat bilan tiktirib bezattir. Bu pardani to‘rtta taglikka o‘rnatilgan to‘rtta ustun tirab turadi.
17 Hovlining atrofidagi hamma ustunlarning kumushdan qilingan ilgaklari va halqalari, bronzadan qilingan tagliklari bo‘lsin.
18 Hovlining uzunligi yuz tirsak, eni ellik tirsak[155] bo‘lsin. To‘sib turadigan pardalar mayin zig‘ir matosidan qilinib, bo‘yi besh tirsak bo‘lsin. Tagliklar bronzadan bo‘lsin.
19 Muqaddas chodirning boshqa barcha zarur ashyolari, chodirni va pardadan qilingan to‘siqni ushlab turadigan qoziq ham bronzadan qilinsin.
20 Sen Isroil xalqiga buyruq ber: chiroqpoya uchun eng sifatli zaytun moyini ular senga olib kelib turishsin, toki moychiroqlar har doim tun bo‘yi yonib tursin.
21 MoychiroqlarUchrashuv chodiridaahd sandig‘i oldida osilib turadigan ichki pardaning tashqarisida bo‘lsin. Horun va uning o‘g‘illari, har kuni oqshomdan ertalabgacha Egamizning huzurida moychiroqlar yonib tursin, deb moychiroqlardan xabar olib turishsin. Bu qonun–qoidaga Isroil xalqi avlodlar osha doimo itoat qilib borsin.