Naximiyo 7 bob

4 Asirlikdan qaytib kelganlarning ro‘yxati.

1 Devor qurilib, men darvozalarning qanotlarini o‘rnattirib bo‘lganimdan keyin, Ma’bad darvozabonlari, qo‘shiqchilar va levilar tayinlandi.
2 Men ukam Xoninni va qal’a qo‘mondoni Xanoniyoni Quddus ustidan hokimlar qilib tayinladim. Xanoniyo sodiq odam bo‘lib, boshqalarga qaraganda Xudodan qo‘rqardi.
3 Men ularga shunday deb aytdim: “Kun issiq paytida Quddus darvozalarini ochiq qoldirmanglar. O‘sha paytda navbatchilikda turgan soqchilar darvozalarni berkitib, qulflab qo‘ysinlar. Quddus aholisi orasidan ham qo‘riqchilarni tayinlanglar. Ularning ba’zilari maxsus joylarni, boshqalari esa o‘zlarining uylari atrofini qo‘riqlashsin.”
4 Quddus keng, katta shahar edi. Lekin shaharda ko‘p odam yashamas, hali uylar ko‘p qurilmagan edi.
5 Shunda yo‘lboshchilarni, amaldorlarni va xalqni to‘plab, urug‘lari bo‘yicha ro‘yxat tuzishni Xudoyim ko‘nglimga soldi. Men Yahudoga asirlikdan birinchi bo‘lib qaytib kelganlarning nasabnomasi ro‘yxatini topdim. Nasabnoma kitobida quyidagilar yozilgan edi:
6 Bobil shohi Navuxadnazar asir qilib olib ketgan yahudiylarning bir qismi Quddusga va Yahudo yurtidagi o‘zlarining shaharlariga qaytib kelib, o‘rnashdilar.
7 Ular Zarubabel, Yoshua, Naximiyo, Ozariyo, Ramiyo, Naxamonax, Mordaxay, Bilshon, Mispar, Big‘vay, Nixum va Banax boshchiligida qaytib kelgan edilar. Asirlikdan qaytib kelgan Isroil erkaklarining soni quyidagicha edi:
8 Paro‘sh urug‘idan — 2172 ta erkak.
9 Shafatiyo urug‘idan — 372 ta erkak.
10 Orax urug‘idan — 652 ta erkak.
11 Paxatmo‘ab, ya’ni Eshuva hamda Yo‘ab urug‘laridan — 2818 ta erkak.
12 Elam urug‘idan — 1254 ta erkak.
13 Zattu urug‘idan — 845 ta erkak.
14 Zakkay urug‘idan — 760 ta erkak.
15 Binnuy urug‘idan — 648 ta erkak.
16 Bo‘vay urug‘idan — 628 ta erkak.
17 Ozgad urug‘idan — 2322 ta erkak.
18 Odonixam urug‘idan — 667 ta erkak.
19 Big‘vay urug‘idan — 2067 ta erkak.
20 Adin urug‘idan — 655 ta erkak.
21 Oter, ya’ni Hizqiyo urug‘idan — 98 ta erkak.
22 Xashum urug‘idan — 328 ta erkak.
23 Bezay urug‘idan — 324 ta erkak.
24 Xorif urug‘idan — 112 ta erkak.
25 Givon urug‘idan — 95 ta erkak.
26 Baytlahmlik va Natufolik — 188 ta erkak.
27 Onoto‘tlik — 128 ta erkak.
28 Bayt–Ozmobitlik — 42 ta erkak.
29 Xirat–Yorimlik, Xafiralik va Bero‘tlik — 743 ta erkak.
30 Ramalik va G‘ibolik — 621 ta erkak.
31 Mixmashlik — 122 ta erkak.
32 Baytillik va Aylik — 223 ta erkak.
33 Navolik — 52 ta erkak.
34 Elamlik — 1254 ta erkak.
35 Xarimlik — 320 ta erkak.
36 Yerixolik — 345 ta erkak.
37 Lo‘dlik, Hodidlik va Ono‘lik — 721 ta erkak.
38 Sanolik — 3.930 ta erkak.
39 Asirlikdan qaytib kelgan ruhoniylarning soni quyidagicha edi: Yoshua naslidan, aniqrog‘i Yodiyo urug‘idan — 973 ta erkak.
40 Immar urug‘idan — 1052 ta erkak.
41 Pashxur urug‘idan — 1247 ta erkak.
42 Xarim urug‘idan — 1017 ta erkak.
43 Asirlikdan qaytib kelgan levilar urug‘larining soni quyidagicha edi: Xo‘davo naslidan bo‘lgan Yeshuva, aniqrog‘i Kadmil urug‘idan — 74 ta erkak.
44 Osif urug‘idan bo‘lgan qo‘shiqchilar — 148 ta erkak.
45 Shallum, Oter, Talmo‘n, Oqquv, Xatita va Sho‘vay urug‘laridan bo‘lgan Ma’bad darvozabonlari — 138 ta erkak.
46 Asirlikdan qaytib kelgan Ma’bad xizmatkorlarining urug‘lari quyidagilar edi: Zixo, Xasufa, Tabbayo‘t,
47 Kerosh, Siyo, Pado‘n,
48 Lavon, Xagava, Shalmay,
49 Xanon, Giddol, Gaxar,
50 Rayo, Ratan, Nakudo,
51 G‘azzom, Uzzo, Posiyox,
52 Besay, Munim, Nafusim,
53 Bobuh, Xakufa, Xorxur,
54 Bazulat, Maxido, Xarsha,
55 Borkis, Sisaro, Tamax,
56 Naziyo, Xatifa.
57 Sulaymon qarollarining asirlikdan qaytib kelgan urug‘lari quyidagilar edi: So‘tay, So‘farat, Paridax,
58 Yalox, Darxun, Giddol,
59 Shafatiyo, Xattil, Paxarathazzavoyim, Omon.
60 Ma’bad xizmatkorlari va Sulaymonning qarollari urug‘laridan bo‘lganlarning jami 392 kishi edi.
61 Quyidagilar Tel–Malax, Tel–Xarsha, Xarub, Ado‘n va Immar shaharlaridan kelgan edilar, lekin o‘zlarining urug‘boshisi Isroil nasliga mansubligini isbotlay olmasdilar:
62 Daloyo, To‘viyo va Nakudo urug‘lari — 642 kishi.
63 Quyidagi ruhoniylar urug‘lari o‘z nasabnomasini topa olmadilar: Xavayo, Xakko‘z va Borzulay urug‘lari (Borzulayning bobosi Giladlik Borzulay degan odamning qiziga uylangan bo‘lib, bu urug‘ o‘sha ayolning urug‘i nomi bilan yuritilar edi.)
64 Shu sababdan ular xizmat qilishga nopok hisoblanib, ruhoniylikka qabul qilinmadilar.
65 Yahudo hokimi ularga shunday dedi: “Birorta ruhoniy Xudodan Urim va Tummim orqali ruhoniy ekanligingizni so‘rab, tasdiqlamaguncha, sizlar nazrlarning ruhoniylarga tegishli ulushidan tanovul qilmaysizlar.”
66 Bu jamoa jami 42.360 kishidan iborat edi.
67 Bulardan tashqari, qul va cho‘rilari — 7.337 kishi, qul va cho‘ri qo‘shiqchilar 245 kishi edi.
68 Jamoaning 736 ta oti, 245 ta xachiri,
69 435 ta tuyasi, 6.720 ta eshagi bor edi.
70 Ba’zi urug‘boshilar qurilish ishlari uchun in’omlar berdilar. Hokim ham xazinaga 1000 oltin tanga, 50 ta tog‘oracha va ruhoniylar uchun 530 ta ko‘ylak berdi.
71 Ba’zi urug‘boshilar inshoot qurilishi uchun xazinaga 20.000 oltin tanga, 80 pud kumush berdilar.
72 Qolgan xalq jami 20.000 oltin tanga, 75 pud kumush va ruhoniylar uchun 67 ta ko‘ylak berdilar.
73 Shunday qilib, ruhoniylar, levilar, Ma’bad darvozabonlari, qo‘shiqchilar, Ma’bad xizmatkorlari va xalqning qolganlari o‘z shaharlariga borib joylashdilar.