Naximiyo 3 bob

1 Quddus devori ta’mirlanadi.

1 Oliy ruhoniy Eliashab qo‘li ostidagi ruhoniylar bilan ishga kirishib, Qo‘y darvozasini qaytadan qurdilar. So‘ngra darvozani Xudoga bag‘ishlab, darvozaning qanotlarini o‘rnatdilar. Miyo minorasidan Xanonil minorasigacha bo‘lgan devorni ham Xudoga bag‘ishladilar.
2 Yerixo shahridan bo‘lgan erkaklar devorning keyingi qismini qurdilar. Ulardan keyingi qismini esa Imri o‘g‘li Zakkur qurdi.
3 Xassano urug‘i Baliq darvozasini qurdi. Ular darvozaning yondorlarini tiklab, darvoza qanotlarini, zulfinlarini, tambalarini o‘rnatdilar.
4 Devorning undan keyingi qismida Xakko‘zning nabirasi, Uriyoning o‘g‘li Miromo‘t ta’mirlash ishlarini olib bordi. Keyingi qismida Mashazavilning nabirasi, Barxiyoning o‘g‘li Mashullom, undan keyingi qismida Bano o‘g‘li Zodo‘x ta’mirlash ishlarini olib bordilar.
5 Keyingi qismida Taxuva shahridan bo‘lgan erkaklar ta’mirlash ishlarini olib bordilar. Lekin shaharning zodagonlari qurilish nazoratchilari buyurgan ishlardan bosh tortdilar.
6 Posiyox o‘g‘li Yo‘xadax va Besodayax o‘g‘li Mashullom Yashono darvozasini ta’mirladilar. Ular darvozaning yondorlarini tiklab, darvoza qanotlarini, zulfinlarini, tambalarini o‘rnatdilar.
7 Devorning navbatdagi qismida Givonlik Malatiyo, Mirono‘tlik Yodo‘n, shuningdek, Givon va Mispax aholisining erkaklari ta’mirlash ishlarini olib bordilar. Mispax shahri Furot daryosining g‘arbidagi viloyatning ma’muriy markazi edi.
8 Devorning keyingi qismida zargarlardan biri Xarhiyo o‘g‘li Uziyol ta’mirlash ishlarini olib bordi. Uning yonida attorlardan biri Xanoniyo ta’mirlash ishlarini olib bordi. Ular Quddus devorining Keng devorgacha bo‘lgan qismini ta’mirladilar.
9 Devorning keyingi qismida Xur o‘g‘li Rafiyo ta’mirlash ishlarini olib bordi. Rafiyo Quddus hududining yarmini boshqaruvchi hokim edi.
10 Undan keyin Xarumaf o‘g‘li Yodiyo o‘z uyining ro‘parasidagi devorni ta’mirladi. Devorning keyingi qismida Xashavniyo o‘g‘li Xattush ta’mirlash ishlarini olib bordi.
11 Xarim o‘g‘li Malkiyo va Paxatmo‘ab o‘g‘li Xashshub devorning keyingi qismini va Tandir minorasini ta’mirladilar.
12 Devorning keyingi qismida Xalloxesh o‘g‘li Shallun o‘z qizlari bilan ta’mirlash ishlarini olib bordi. Shallun Quddus hududining ikkinchi yarmini boshqaruvchi hokim edi.
13 Zono‘vax aholisi va Xanun Soylik darvozasini ta’mirlashdi. Ular darvozani qurib, darvozaning qanotlarini, zulfinlarini, tambalarini o‘rnatishdi, devorning ming tirsak uzunligidagi Go‘ng darvozasigacha bo‘lgan qismini ham ta’mirlashdi.
14 Bayt–Xakerem hududining hokimi Raxav o‘g‘li Malkiyo Go‘ng darvozasini ta’mirladi. U darvozani qurib, darvozaning qanotlarini, zulfinlarini, tambalarini o‘rnatdi.
15 Mispax hududining hokimi Xolxozi o‘g‘li Shallum Buloq darvozasini ta’mirladi. U darvozani qurib, ustini yopdi va darvozaning qanotlarini, zulfinlarini, tambalarini o‘rnatdi. Shuningdek, Siloam hovuzi yonidagi devorni ham qaytadan qurdi. Devorning bu qismi shohning bog‘idan to Dovud qal’asidan pastga ketgan zinapoyagacha cho‘zilgan edi.
16 Undan keyin Ozbuk o‘g‘li Naximiyo ta’mirlash ishlarini olib bordi. Naximiyo Bayt–Zur hududining yarmini boshqaruvchi hokim edi. U devorni Dovud qabristonining ro‘parasigacha — sun’iy hovuz va Jangchilar uyigacha bo‘lgan qismini ta’mirladi.
17 Quyidagi levilar devorning keyingi bir necha qismlarini qaytadan qurdilar: Banix o‘g‘li Raxum keyingi qismini qurdi. Keylax hududining yarmini boshqaruvchi hokim Xashaviyo o‘z hududi nomidan keyingi qismini qurdi.
18 Undan keyingi qismini ularning birodarlari Xanadod o‘g‘li Binnuy boshchiligida qurishdi. Binnuy Keylax hududining ikkinchi yarmini boshqaruvchi hokim edi.
19 Keyingi qismida Mispax shahri hokimi Yeshuva o‘g‘li Eyzar ta’mirlash ishlarini olib bordi. U aslahaxonaga chiqadigan yo‘lning ro‘parasidagi devorni g‘isht tirgovuchigacha bo‘lgan qismini ta’mirladi.
20 Zabbay o‘g‘li Borux devorning keyingi qismini — g‘isht tirgovuchidan oliy ruhoniy Eliashabning uyi eshigigacha bo‘lgan qismni ta’mirladi.
21 Xakko‘zning nabirasi, Uriyo o‘g‘li Miromo‘t devorning keyingi qismini — Eliashab uyining eshigi ro‘parasidan to uyning oxirigacha bo‘lgan qismini ta’mirladi.
22 Quddus atrofida istiqomat qiladigan ruhoniylar devorning navbatdagi qismini ta’mirladilar.
23 Ulardan keyin Benyamin va Xashshub devorning o‘z uylari ro‘parasidagi qismini ta’mir qildilar. Ulardan keyin Ononiyohning nabirasi, Masiyoning o‘g‘li Ozariyo o‘z uyining ro‘parasidagi qismini ta’mirladi.
24 Xanadod o‘g‘li Binnuy devorning keyingi qismini — Ozariyoning uyidan to devorning burchagidagi g‘isht tirgovuchigacha bo‘lgan qismini ta’mirladi.
25 Uzay o‘g‘li Polol devorning g‘isht tirgovuchidan boshlangan qismini ta’mirladi. Devorning bu qismi soqchilar hovlisi yonidagi shohning yuqori saroy minorasi ro‘parasida joylashgan edi. Paro‘sh o‘g‘li Podiyo
26 va Ofel tepaligida istiqomat qiluvchi Ma’bad xizmatkorlari devorning keyingi qismini ta’mirladilar. Ular devorning sharq tomonidagi Suv darvozasigacha va baland minoragacha bo‘lgan qismini ta’mirladilar.
27 Taxuvalik erkaklar devorning keyingi qismini ta’mirladilar. Ular baland minoraning ro‘parasini to Ofel devorigacha ta’mir qildilar.
28 Ruhoniylar guruhi devorning Ot darvozasidan tepalikka tomon ketgan qismini ta’mirladilar. Har biri o‘z uyining ro‘parasini ta’mir qildi.
29 Immar o‘g‘li Zodo‘x o‘z uyining ro‘parasini ta’mirladi. Shaxaniyo o‘g‘li Shamayo devorning keyingi qismini ta’mirladi. Shaxaniyo Ma’badning Sharqiy darvozasi darvozaboni edi.
30 Shalamiyo o‘g‘li Xanoniyo va Zalafning oltinchi o‘g‘li Xanun devorning keyingi qismini ta’mirladi. Barxiyo o‘g‘li Mashullom o‘zining uyi ro‘parasini ta’mirladi.
31 Zargarlardan biri Malkiyo devorning burchagidagi yuqori xonagacha bo‘lgan qismni ta’mirladi. Ma’bad xizmatkorlarining va savdogarlarning uyi shu yerda — Nazorat darvozasi yonida joylashgan edi.
32 Devorning burchakdagi yuqori xonadan Qo‘y darvozasigacha bo‘lgan qismini zargarlar va savdogarlar ta’mirladilar.