Naximiyo 11 bob

1 Quddusda joylashgan xalq. 25 Quddusdan tashqarida yashagan xalq.

1 Xalq yo‘lboshchilari Quddusda o‘rnashib oldilar. Qolgan xalq esa qur’a tashladi, chunki har o‘nta xondadondan bittasi muqaddas Quddus shahriga ko‘chib borishi, qolgan to‘qqiztasi boshqa shaharlarda qolishlari kerak edi.
2 O‘z xohishi bilan Quddusga ko‘chib bormoqchi bo‘lganlarning hammasini xalq duo qildi.
3 Shunday qilib, Isroil xalqining ko‘pchiligi, ruhoniylar, levilar, Ma’bad xizmatchilari, Sulaymon qarollarining avlodlari Yahudo yurtidagi boshqa shaharlarda, o‘zlarining mulkida yashab qoldilar.
4 Yahudo va Benyamin qabilalaridan ba’zilari esa Quddusda qaytadan uy–joy qildilar. Quddusda o‘rnashib olgan viloyat yo‘lboshchilarining ro‘yxati quyidagichadir: Yahudo qabilasidan: Quddusda Uzziyo o‘g‘li Otayox o‘rnashdi. Otayoxning nasabnomasi quyidagicha edi: Uzziyo — Zakariyoning o‘g‘li, Zakariyo — Emoriyoning o‘g‘li, Emoriyo — Shafatiyoning o‘g‘li, Shafatiyo — Maxaliyolning o‘g‘li, Maxaliyol Paraz naslidan edi.
5 Borux o‘g‘li Masiyo ham Quddusda o‘rnashdi. Masiyoning nasabnomasi quyidagicha edi: Borux — Xolxozining o‘g‘li, Xolxozi — Xaziyoning o‘g‘li, Xaziyo — Odayoning o‘g‘li, Odayo — Yo‘xarivning o‘g‘li, Yo‘xariv — Zakariyoning o‘g‘li, Zakariyo Shelo naslidan edi.
6 Paraz naslidan Quddusda hammasi bo‘lib 468 ta bahodir jangchi yashar edi.
7 Benyamin qabilasidan: Quddusda Mashullom o‘g‘li Sallu o‘rnashdi. Salluning nasabnomasi quyidagicha edi: Mashullom — Yo‘adning o‘g‘li, Yo‘ad — Podiyoning o‘g‘li, Podiyo — Xulayoning o‘g‘li, Xulayo — Masiyoning o‘g‘li, Masiyo — Ixtiyolning o‘g‘li, Ixtiyol — Yeshayoning o‘g‘li.
8 Salluning izdoshlari Gabboy va Salloy ham Quddusda o‘rnashdilar. Benyamin naslidan Quddusda hammasi bo‘lib 928 ta kishi yashar edi.
9 Ularning lashkarboshisi Zixri o‘g‘li Yo‘el edi, Xassinuva o‘g‘li Yahudo esa Yo‘elning o‘ng qo‘l yordamchisi edi.
10 Ruhoniylardan: Quddusda Yo‘xariv o‘g‘li Yodayo, Yoxin
11 va oliy ruhoniy Sarayo o‘rnashdilar. Sarayoning nasabnomasi quyidagicha edi: Sarayo — Xilqiyoning o‘g‘li, Xilqiyo — Mashullomning o‘g‘li, Mashullom — Zodo‘xning o‘g‘li, Zodo‘x — Maroyo‘tning o‘g‘li, Maroyo‘t Oxitobning o‘g‘li edi.
12 Yodayo, Yoxin va Sarayoning Xudo uyida xizmat qiladigan qarindosh–urug‘lari hammasi bo‘lib 822 ta kishi edi. Yeroxam o‘g‘li Odayo ham Quddusda o‘rnashib oldi. Uning nasabnomasi quyidagicha edi: Yeroxam — Palaliyoning o‘g‘li, Palaliyo — Omzining o‘g‘li, Omzi — Zakariyoning o‘g‘li, Zakariyo — Peshxurning o‘g‘li, Peshxur — Malkiyoning o‘g‘li.
13 Odayoning qarindosh– urug‘lari orasida hammasi bo‘lib 242 ta urug‘boshi bor edi. Ozariyol o‘g‘li Emashay ham Quddusda o‘rnashib oldi. Uning nasabnomasi quyidagicha edi: Ozariyol — Oxzayning o‘g‘li, Oxzay — Mashillamo‘tning o‘g‘li, Mashillamo‘t — Immarning o‘g‘li.
14 Emashayning qarindosh– urug‘lari orasida hammasi bo‘lib 128 ta botir jangchi bor edi. Ruhoniylarning lashkarboshisi Xagdolim o‘g‘li Zabdiyol edi.
15 Levilardan: Quddusda Xashshub o‘g‘li Shamayo o‘rnashdi. Uning nasabnomasi quyidagicha edi: Xashshub — Ozrikomning o‘g‘li, Ozrikom — Xashaviyoning o‘g‘li, Xashaviyo — Bo‘naxning o‘g‘li.
16 Levilarning yo‘lboshchilaridan bo‘lgan Shabbatay va Yo‘zabad ham Quddusda o‘rnashib oldilar. Ularning vazifasi Xudoning uyiga qarash va ta’minotini nazorat qilish edi.
17 Mixa o‘g‘li Mattaniyo ham Quddusda o‘rnashib oldi. Uning nasabnomasi quyidagicha edi: Mixa — Zabdining o‘g‘li, Zabdi — Osifning o‘g‘li. Mattaniyo Ma’bad qo‘shiqchilarini hamdu sano aytishda boshqarar edi. Mattaniyoning yordamchisi Bobuhyo va Shammuva o‘g‘li Abdax Quddusda o‘rnashib oldilar. Shammuva o‘g‘li Abdaxning nasabnomasi quyidagicha edi: Shammuva — Galolning o‘g‘li, Galol — Yodutunning o‘g‘li.
18 Muqaddas shahar Quddusda hammasi bo‘lib 284 ta levi yashagan edi.
19 Ma’bad darvozabonlaridan: Oqquv, Talmo‘n va ularning qarindoshlari Quddusda o‘rnashib oldilar. Ular hammasi bo‘lib 172 kishi edi.
20 Isroil xalqining, ruhoniylarning va levilarning qolganlari Yahudo yurtidagi shaharlarda, o‘zlarining mulkida istiqomat qilishardi.
21 Ma’bad xizmatkorlari esa Quddusdagi Ofel tepaligida istiqomat qilishardi. Zixo va Gishpo ularning ustidan nazoratchi edilar.
22 Quddusdagi levilarning nazoratchisi Banix o‘g‘li Uzzi edi. Uning nasabnomasi quyidagicha edi: Banix — Xashaviyoning o‘g‘li, Xashaviyo — Mattaniyoning o‘g‘li, Mattaniyo — Mixaning o‘g‘li, Mixa Osif naslidan edi. Osif nasli Xudo uyidagi xizmatda qo‘shiqchilar uchun mas’ul edi.
23 Shoh Dovudning qo‘shiqchilar to‘g‘risida chiqargan farmoniga ko‘ra, qo‘shiqchilar har kuni moddiy tomondan ta’minlanar edi.
24 Mashazavil o‘g‘li Patixiyo Fors shohining Yahudodagi vakili bo‘lib, Isroil xalqiga oid hamma ishlarga mas’ul edi. Patixiyo Yahudo o‘g‘li Zerax naslidan edi.
25 Xalqning ko‘pchiligi boshqa shaharlarda va o‘sha shaharlar atrofida yashar edilar. Yahudo qabilasidan bo‘lganlar quyidagi joylarda istiqomat qilar edilar: Xirat–Arba shahrida va uning atrofidagi qishloqlarda, Dibon shahrida va uning atrofidagi qishloqlarda, Yoxavzol shahrida va uning atrofidagi qishloqlarda,
26 Yeshuva, Mo‘lodax, Bayt–Palat va
27 Xazor– Shuvol shaharlarida, Bersheva shahrida va uning atrofidagi qishloqlarda,
28 Zixlax shahrida, Maxuno shahrida va uning atrofidagi qishloqlarda,
29 En–Rimmon, Zorox, Yarmut,
30 Zono‘vax, Adullam shaharlarida va ularning atrofidagi qishloqlarda, Laxish shahrida va uning atrofidagi dalalarda, Ozikah shahrida va uning atrofidagi qishloqlarda. Yahudo qabilasi yashagan bu yerlar janubdagi Bershevadan to shimoldagi Xinnum soyligigacha cho‘zilgan edi.
31 Benyamin qabilasidan bo‘lganlar quyidagi joylarda istiqomat qilar edilar: G‘ibo, Mixmash va Oya shaharlarida, Baytil shahrida va uning atrofidagi qishloqlarda,
32 Onoto‘t, Nav, Ononiyoh,
33 Xazor, Rama, Gitayim,
34 Hodid, Zavo‘m, Navallot,
35 Lo‘d, Ono‘ shaharlarida va Hunarmandlar vodiysida.
36 Yahudo qabilasining hududida yashagan ba’zi levi guruhlari ham Benyamin qabilasi orasida istiqomat qilish uchun yuborilgan edi.