Timo‘tiyga birinchi maktub 4 bob

1 Soxta ustozlarning yolg‘on ta’limoti fosh etiladi. 6 Iso Masihning sodiq xizmatkori bo‘lgin.

1 Xudoning Ruhi yaqqol aytyaptiki, oxirgi zamonlarda ba’zi odamlar imondan qaytadilar. Ular yolg‘onchi ruhlarga va jinlar ta’limotiga quloq soladilar.
2 Bunday ta’limotni tarqatgan odamlar riyokor va yolg‘onchidirlar. Ularning vijdoni o‘lgan, go‘yo qizdirilgan temir bilan kuydirilib yo‘q qilingan.
3 Ular uylanishni va erga tegishni man etadilar, ma’lum ovqatlarni taqiqlaydilar. Holbuki, bu ovqatlarni Xudo bergan. Haqiqatni bilib olgan imonlilar Unga shukrona aytib, yeyishlari uchun yaratgan.
4 Chunki Xudo yaratgan har bir narsa yaxshidir. Biz hech bir taomni taqiqlamay, shukrona aytib, hammasini yeyishimiz lozim.
5 Biz ovqatimiz uchun Xudoga shukrlar aytganimizda, Xudo barcha ozuqani halol deb e’lon qilganini e’tirof etgan bo‘lamiz.
6 Sen bu nasihatlarimni birodarlaringga o‘rgatsang, Iso Masihning layoqatli xizmatkori bo‘lasan. O‘zing rioya qilayotgan sog‘lom ta’limotni va imonimizning aqidalarini o‘zlashtirib, ruhan oziqlanib borasan.
7 Safsataboz kampirlarga xos bema’ni afsonalardan yuz o‘gir. Xudojo‘y bo‘lishga astoydil harakat qil.
8 Axir, shunday bir maqol bor–ku: “Jismoniy mashq tana uchun foyda berar, xudojo‘ylik esa har tomonlama foyda keltirar, u dunyoyu bu dunyoda hayot baxsh etar.”
9 Bu gap to‘g‘ri va asoslidir, u har jihatdan qabul qilinishga loyiqdir.
10 Odamlar abadiy hayotga ega bo‘lishlari uchun biz jon–jahdimiz bilan xizmat qilyapmiz. Barhayot Xudoga umid bog‘laganmiz. U barcha insonlarning, ayniqsa imonlilarning Qutqaruvchisidir.
11 Sen birodarlarga ta’lim bergin, bu o‘gitlarga rioya qilishlarini ularga o‘rgatgin.
12 Yoshsan deb, hech kim seni kamsitmasin. Aksincha, hammaning hurmatini qozonish uchun, sen so‘zda, yurish– turishda, mehr–oqibatda, imonda va axloqda imonlilarga o‘rnak bo‘lgin.
13 Men oldingga borgunimcha jamoatdaMuqaddas Bitiklarni ovoz chiqarib o‘qishga, nasihat va ta’lim berishga vaqtingni bag‘ishla.
14 O‘zingga berilgan in’omga e’tiborli bo‘l, uni ishga sol. Axir, sen bu in’omingni aytilgan bashoratlar va oqsoqollar boshingga qo‘l qo‘yib qilgan duolari natijasida olgansan.
15 Aytganlarimning hammasini amalda qo‘lla. O‘zingni bu vazifaga sidqidildan bag‘ishla, shunda sen Xudoning yo‘lida shaxdam qadam bilan, ildamlab borayotganingni hamma ko‘radi.
16 Hayot tarzingga, nimalar o‘rgatayotganingga e’tibor qil. Bu faoliyatingni astoydil davom ettir, shunday qilsang, o‘zingni ham, tinglovchilaringni ham qutqarasan.